Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Ν. 2318/1995 Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 20
Ν. 4055/2012 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 20
Ν. 4043/2012 Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 20
Ν. 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 20
Ν. 3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Ν. 3783/2009 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 20
Ν. 3206/2003 Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20
Ν. 3707/2008 Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ν. 2518/1997 Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 20
Ν. 3409/2005 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 2/2006 του Διευθυντή της Α.Δ. Χανίων - Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της «ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ» στην περιφέρεια της Α. Δ. Χανίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Α.Δ. 1/1998 του Διευθυνή της Α.Δ. Δράμας - «Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων στην τεχνητή λίμνη του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Σταθμού ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 3529/2007 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την ... ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Ν. 3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ΗΘΩΝ 20
Ν. 971/1979 Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού και καταστημάτων οπτικών ειδών ΟΠΤΙΚΑ 20
Ν. 3037/2002 Απαγόρευση παιγνίων ΠΑΙΓΝΙΑ - ΚΑΖΙΝΟ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ 20
Ν. 3229/2004 Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις ΠΑΙΓΝΙΑ - ΚΑΖΙΝΟ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ 40
Ν. 2206/1994 Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις ΠΑΙΓΝΙΑ - ΚΑΖΙΝΟ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ 40
N. 2622/1998 Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 20
Ν. 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 40
Ν. 4023/2011 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος ΕΚΛΟΓΕΣ - ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 20
Ν. 3674/2008 Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Ν. 3904/2010 Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 20
Υ.Α. Δ.ΥΓ6/Γ.Π.οικ. 104741 του 2003 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. 7016/4/12ε του 1992 Διάρθρωση Υπηρεσιών εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών - Προσόντα, επιλογή, εκπαίδευση ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υ.Α. Α2β/οικ. 3982 του 1987 Ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. οικ. 79292 του 2007 Λειτουργία Ειδικού Θεραπευτικού Τμήματος (ΕΙ.ΘΕ.Τ) Απεξάρτησης Τοξικομανών στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων τύπου Β ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ.79305 του 2011 Εξαίρεση της ανακατασκευής του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου αρ. 28 ιδιοκτησίας ΚΕΘΕΑ.... ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ.98553 του 2011 Απόδοση χρηματικών ποινών του Ν. 3459/06 (άρθρο 44) για τα Ναρκωτικά ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ.123418 του 2011 Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ν. 4065/2012 Τροποποίηση του Ν. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ... ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 20
Ν. 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Ν. 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 40
Ν. 3907/2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 40
Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ. 123148 του 2011 Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) σε παραχωρούμενους ... ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. 14332οικ. του 2013 Τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαία απόφαση των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. 137061/28−8−2002 (ΦΕΚ 1154 Β΄) και 96951/1−12−2010 (ΦΕΚ 1886 Β΄) ... ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 20
Υ.Α. Α6β. 6543 του 1988 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87 και ορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ... ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. Υ6γ/3911 του 2000 Τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος DUROGESIC που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν. 1729/87, Γ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ) ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/93492 του 2012 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/οικ. 155737 του 2006 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/52708 του 2007 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/50153/06 του 2007 Καθορισμός μέγιστης ημερήσιας δόσης τραμαδόλης ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/63672 του 2007 Καθορισμός τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την .... ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/80696 του 2007 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/116244/05 του 2008 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/120064 του 2008 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/167073/08 του 2009 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/70248 του 2009 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/οικ/117237 του 2009 Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis