Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20
Ν. 3064/2002 Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 20
Ν. 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 40
Ν. 3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Ν. 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Ν. 3907/2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 40
Υ.Α. οικ. 13703 του 2007 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 24103/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1804) Υπουργικής Απόφασης περί ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Α. 23195 του 2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 933/16.01.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Α. οικ. 933 του 2009 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Α. οικ. 24103/05 του 2005 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Α. 7011/10/58-ιδ΄ του 2004 Καθορισμός προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Π.Δ. 114/2010 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Π.Δ. 189/1998 Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Π.Δ. 220/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Ν. 4018/2011 Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Ν. 4084/2012 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Π.Δ. 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Π.Δ. 80/2006 Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 0
Π.Δ. 131/2006 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Π.Δ. 113/2013 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 20
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis