Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παρα− γράφου 5 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212).

β) Του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42) περί «Ειδικών ρυθμίσεων θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

γ) Του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) περί «Αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

δ) Την υπ’ αριθμ. 24103/2005 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 1804) περί «Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13703/28.6.2007 (ΦΕΚ Β/1135/2007) όμοια απόφαση.

ε) Του άρθρου 90 του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το υπ’ αριθμ. 150/2006 π.δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/09/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ Α΄ 160).

3. Το υπ’ αριθμ. 131/2006 π.δ. περί «Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ Α΄ 143).

4. Το υπ’ αριθμ. 106/2007 π.δ. περί «Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» (ΦΕΚ Α΄ 135/2007).

6. Το υπ’ αριθμ. 128/2008 π.δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 190)

7. Το υπ’ αριθμ. 101/2008 π.δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική εργασία» (ΦΕΚ Α΄ 157)

8. Την υπ’ αριθμ. 160/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 6) περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν. 3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Την υπ’ αριθμ. 4415/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 398) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν. 3386/2005» όπως ισχύει κάθε φορά.

10. Την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) «Σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών Παροχής Υπηρεσιών προς Αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έκδοση και Ανανέωση Αδειών Διαμονής».

11. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής του στην Ελληνική Επικράτεια, για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις διατάξεις των:

  • Υ.Α. 23195 της 20.05/28.05.2013 (ΦΕΚ 1279, τ. Β΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  • 21.02.2013: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις της Υ.Α. 23195 της 20.05/28.05.2013 (ΦΕΚ 1279, τ. Β΄)

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Νομοθετήματα ίδιας κατηγορίας
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis