Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδαφ. β΄ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ.102/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ.137/Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Φ.Ε.Κ.154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ.38/Α΄).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση της αποστολής των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, καθώς και το οργανωτικό, διαρθρωτικό, ιεραρχικό και λειτουργικό σύστημα που διέπει τις Υπηρεσίες αυτές, όπως ορίζεται από τους οργανικούς τους νόμους και κανονισμούς, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Νομοθετήματα ίδιας κατηγορίας
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis