Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Ν. 3932/2011 Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ... ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν. 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 20
Ν. 2928/2001 Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες ... ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 20
Ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 20
Ν. 393/1976 Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 20
Ν. 281/1914 Περί σωματείων ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 20
Ν. 6/1975 Περί τρόπου διενεργείας των αρχαιρεσιών και πάσης φύσεως εκλογών εις τα εργατοϋπαλληλικά και επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις αυτών ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθμ. 7001/2/744-ι της 06.04/12.05.2011 "Ίδρυση Γραφείων Ενημέρωσης Δημοσιογράφων στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθ. 7002/4/47-β της 07.07/26.07.2012 "Κατανομή οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Υγειονομικοί σε ειδικότητες" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
N. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 40
Ν. 2121/1993 Πνευμα­τική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτι­στικά θέματα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 40
Ν. 3284/2004 Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20
Ν. 4028/2011 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Ν. 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Υ.Α. 6500/1/6-ιγ του 1995 Κατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υ.Α. 18200 του 1979 Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. Υ1γ/ Γ.Π/9516 του 2009 Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π.οικ. 21172 του 2003 Περί υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΑΤΟΥΑΖ
Υ.Α. Α2-96 του 2007 Τιμές προϊόντων σε περιοχές ελεγχόμενης πρόσβασης κατά εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 3377/2005... ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Υ.Α. 93828 του 2006 Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία ... ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 4138/2013 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Υ.Α. 280239 του 2003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Υ.Α. Α2Ε/ΟΙΚ. 1653 του 1998 Κανόνες υγιεινής και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 4075/2012 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 2889/2001 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 40
Ν. 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20
Ν. 3181/2003 Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 20
Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40
Ν. 3686/2008 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Υ.Α. 7001/12/782-μβ΄ του 1998 Εκπαίδευση Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 7002/12/1-στ΄ του 1999 Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 6999/3/5 του 2009 Συμπληρωματική εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων που εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 52749 του 2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από... ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υ.Α. 7002/12/1-ι΄του 2007 Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 7012/26/1-α του 1998 Στολή, οπλισμός, ατομικά εφόδια Συνοριακών Φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΤΟΛΕΣ
Υ.Α. 7012/27/1 του 1999 Στολή, οπλισμός, ατομικά εφόδια Ειδικών Φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΤΟΛΕΣ
Ν. 4051/2012 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ 20
Ν. 106/1975 Περί των Ταγμάτων Αριστείας ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 3688/2008 Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 2226/1994 Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Ν. 3320/2005 Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 20
Ν. 2334/1995 Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ: 2104) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Α.Δ. 8/1999 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Ν. 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 20
Ν. 3811/2009 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 20
Ν. 3103/2003 Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 20
Ν. 2647/1998 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 20
Ν. 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 20
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis