Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Υ.Α. 8517/4/7-ξδ' του 2011 Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Α.Ν. 2189/1940 Περί των Σωματείων των ειδικώς ανεγνωρισμένων ως Φιλανθρωπικών υπό του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν. 2307/1995 Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20
Ν. 3064/2002 Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 20
Ν. 1197/1981 Περί Προστασίας των Ζώων ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Ν. 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Ν. 1300/1982 Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
N. 2130/1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού ... ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
N. 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 20
Ν. 2557/1997 Θεσμοί μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 2774/1999 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 του 2012 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υ.Δ. Α1/8577 του 1983 Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των ... ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Υ.Δ. Α5/3010 του 1985 «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων» ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 40
Υ.Α. 6011/2/74-α του 2013 Τύπος Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας Αστυνομικού Προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων και καθορισμός ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 2/72000/0022 του 2001 Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα, εκπαιδευτική αποζημίωση του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ν. 4058/2012 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 383/1976 Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρώσεως και άλλων τινών διατάξεων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ν. 3888/2010 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 20
Ν. 2801/2000 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 40
Ν. 3526/2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 3/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 3Α/1998 Τροποποίηση της 3/1996 Α.Δ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 5Α/2011 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 9Α/2011 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1/1994 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων και Ποδηλάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 1Α/1997 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1 Α.Δ. ʺΌροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Εκμισθώσεως ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1B/2005 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. ʺΌροι και Προϋποθέσεις ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 2/1995 Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. - «Όροι διενέργειας τεχνικών παιγνίων στα δημόσια κέντρα» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 2Α/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Τροποποίηση της Αστυνομικής Διάταξης υπ’ αριθ. 2/1996) Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. «Όροι διενέργειας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 4/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα ελέγχου ατόμων που εκτίουν ποινή εκτόπισης» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 6/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα Ευταξίας και Ευκοσμίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 7/1997 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1/1996 της Α.Δ. Χανίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 8Α/2003 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Τροποποίηση της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 60
N. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20
Ν. 2672/1998 Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 4049/2012 Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 20
Ν. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20
Ν. 1165/1918 Περί Τελωνιακού Κώδικα ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20
Ν. 3875/2010 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Ν. 3377/2005 Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 20
Ν. 3190/2003 Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 20
Ν. 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 40
Ν. 1491/1984 Μέτρα για την διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis