Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Υ.Α. οικ. Α 35509/1736 της 26.06/10.07.2018 Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ν. 4530/2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
N. 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 20
Ν. 383/1976 Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρώσεως και άλλων τινών διατάξεων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ν. 2801/2000 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 40
Ν. 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 60
Υ.Α. 18200 του 1979 Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας διά δοκιμαστικήν κυκλοφορίαν... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
N. 2622/1998 Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 20
Υ.Α. Κ3-1563 του 2000 Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν. 489/76 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 51961/6826 του 2007 Καθιέρωση συστήματος κυρώσεων των Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 5030/1980 Περί καθορισμού όρων τοποθετήσεως και λειτουρ­γίας συσκευής αυτομάτου καταγραφής ταχύτητος και άλλων στοιχείων πορείας εις ωρισμένας κατηγορίας αυτοκινήτων οχημάτων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 43500/5691 του 2002 Μέθοδοι διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση τροχαία ατυχήματα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 45881/2004 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης προστίμων από πα­ραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και από­δοσής ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 523060/1995 Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 7073 της 17.05/16.06.2011 Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Υ.Α. 1135782/4483 της 30.12.1997/19.01.1998 Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.9.97) για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της αφαίρεσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 2500/15/135-ι' της 06/19.09.2011 Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. 37566/5116/10 της 29.12.2011/30.01.2012 Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40 EK και 2010/48 ΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 46998/7110 της 18/21.12.2012 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών Οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2013 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΔ 79/2004 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
ΠΔ 243/1987 Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
ΠΔ 244/1987 Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί - αγοραία) όλης της χώρας, εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περίχωρων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Π.Δ. 188/2001 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτω... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ν. 1575/1985 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 2446/1996 Τροποποίηση του ν. 711/1977 “περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις” ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 3897/2010 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 3446/2006 Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 711/1977 Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 976/1979 Περί ρυθμίσεων ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκίνητων οχημάτων του Δημοσίου ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Π.Δ. 78/1988 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Π.Δ. 208/2002 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Π.Δ. 197/2003 Επιθεωρητές εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Σύστημα επιβολής κυρώσεων – Ποινές ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis