Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6 και την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59/30.03.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α΄ 49/10.03.2006) «Όργανα και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων- Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57), και ισχύει.

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με το οποίο διορίζονται οι Χρήστος Σπίρτζης στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ο Νικόλαος Μαυραγάνης στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

6. Την υπ΄αριθμ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β΄ 127/24.01.2017) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Την ανάγκη κατάταξης των παραβάσεων των υποχρεώσεων των οδηγών και των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2, αντίστοιχα, του ν. 4530/2018 με κριτήριο τη βαρύτητά τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της σωματικής ακεραιότητάς τους, τη συμπεριφορά και την υπευθυνότητα των οδηγών, καθώς και τις επιπτώσεις στους επιβάτες.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis