Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων στο βαθμό του Αρχιφύλακα έτους 2024 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 120
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων ανθυπαστυνόμων 2024 (ΤΕΜΑ) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 120
Π.Δ. 54/2019 Προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 14
Π.Δ. 86/2019 Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών, κατάργηση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και συνοριακών φυλάκων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Π.Δ. 88/2019 "Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά ζητήματα αστυνομικών Υπηρεσιών και θέματα προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ισχύων από 01/07/2019) ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ισχύων από 01/07/2019) ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20
Π.Δ. 37/2019 (Α΄ 63) Τροποποίηση διατάξεων των π.δ/των 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14) ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 7/2019 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. 7004/5/19-β’ της 3.12.2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ν. 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ... ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 14
Π.Δ. 98/2018 Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Π.Δ. 7/2017 Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
Υ.Α. οικ. Α 35509/1736 της 26.06/10.07.2018 Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Υ.Α. 7001/2/1484-ζ της 02/12.07.2018 Ίδρυση Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π.Δ. 46/2018 Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Κ.Υ.Α. 42926οικ. της 11/12.06.2018 Καθορισμός φορέα και διαδικασία υλοποίησης μέτρων προστασίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ν. 4538 /2018 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Υ.Α. οικ. 51483/700/Φ.15 της 14/15.05.2018 Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20
Υ.Α. Β1/οικ. 660/2000 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας του ιατρικού ελέγχου των με αμοιβή εκδιδόμενων προσώπων ΗΘΩΝ
Υ.Α. Β1/οικ. 661/2000 Καθορισμός των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, από τα οποία δεν πρέπει να είναι προσβεβλημένα τα υποψήφια για το επάγγελμα των με αμοιβή εκδιδομένων προσώπων ΗΘΩΝ
Υ.Α. Τ.Τ. 9946/2000 Καθορισμός των δικαιολογητικών άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος ... ΗΘΩΝ
Ν. 4037/2012 Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ν. 4036/2012 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20
Υ.Α. 8200/0-297647 της 10/27.04.2018 Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
ΠΔ 8/2013 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ MARPOL 73/78) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ν. 4531/2018 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της ... ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Ν. 4530/2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις ΔΑΠΑΝΕΣ 20
Ν. 4144/2013 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
Ν. 4523/2018 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Π.Δ. 10/2018 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων ανθυπαστυνόμων 2018 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 64
Ν. 4039/2012 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων αρχιφυλάκων 2017 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 64
Έντυπα - Υποδείγματα Εκθέσεων ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
N 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 20
Ν. 4071/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 20
Ν. 1599/1986 Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 20
Ν. 4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 2833/2000 Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 20
Ν.Δ. 805 της 30.12.1970/ 01.01.1971 Περί πταισματικών παραβάσεων, βεβαιούμενων παρά των αστυνομικών οργάνων ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 1789/1988 Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Ν. 2479/1997 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 20
N. 3024/2002 Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν. 2331/1995 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια ... ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 20
Ν. 3387/2005 Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 1264/1982 Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 20
Υ.Α. 7012/6/73-ε' του 1997 Στολή Αστυνομικού Προσωπικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΤΟΛΕΣ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis