Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ANAΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 «Περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων» (Α΄- 29), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρ. 55 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148) και της περιπτ. β΄ της παρ. 6 του αρ. 41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 39 του ν. 1832/1989 (Α΄ 54), των αρ. 2 και 4 του ν. 1988/1991 (Α΄ 189) και του αρ. 158 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρ. 42 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1988/1991 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) « Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 312).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ29 από 8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ186 από 10.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

12. Την υπ’ αριθ. 8000/1/2018/1-δ’ από 05-01-2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 96.750.000€ σε βάρος του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ.07-410 «Ελληνική Αστυνομία» (ΚΑΕ 0896), αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis