Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 (Α’ 141) «Προστασία Μαρτύρων» όπως ισχύει, και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 4411/2016 (Α’ 142).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του ν. 3251/2004 (Α’ 127) όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 3875/2010 (Α’ 158) όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαράγραφος ΙΕ 14 παρ. 2 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2605/1998 (Α’ 88) «Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4249/2014 (Α’ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2014 (Α’ 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 εδάφιο α’ του π.δ. 7/2017 (Α’ 44) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Μαρτύρων όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της περίπτωσης γ’ του π.δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 εδάφιο β’ του ν. 1599/1986 (Α’ 75) «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη» όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3875/2010 (Α’ 158) «Προστασία Μαρτύρων» όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α’ 80) «Κώδικας μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του ν. 2119/1993 (Α’ 23) «Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί Μητρώων αρρένων» όπως ισχύει.

15. Τις διατάξεις του π.δ. 497/1991 (Α’ 180) «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια όπως ισχύει».

16. Τις διατάξεις του ν. 344/1976 (Α’ 143) «Περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως ισχύει.

17. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 (Α’ 109) όπως ισχύει.

18. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (Α’ 147) όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α’ 146) όπως ισχύει.

21. Τις διατάξεις του ν. 1566/1986 (Α’ 167) όπως ισχύει.

22. Τις διατάξεις του π.δ. 376/1993 (Α’ 159) όπως ισχύει.

23. Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Α’ 118) όπως ισχύει.

24. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως ισχύει.

25. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει.

26. Τις διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (άρθρα 11-38) (Α’ 197) «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» όπως ισχύει.

27. Τις διατάξεις του ν. 1545/1985 (άρθρα 3-8) (Α’ 91) «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

28. Τις διατάξεις του ν. 1836/1989 (άρθρα 15-24) (Α’ 79) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

29. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

30. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

31. Την 3701/55/22-11-2011 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ (Β’ 3018) και το Β102129/23-1-2012 έγγραφο του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΒΟΧ44691Ω2-Τ3Ψ) όπως ισχύει.

32. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

33. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3144/2003 (Α’ 111) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

34. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2434/1996 (Α’ 188/1996) «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

35. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων σύσταση νομικού δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)", σύστασης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ -Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)" και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

36. Την 139491/2006 απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’1747) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» και η όμοια 56432/2014 (Β’ 1753) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» όπως ισχύουν.

37. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

38. Τις διατάξεις του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) «Περί Απορρήτου των Τραπεζικών Καταθέσεων», του άρθρου

57 του Αστικού Κώδικα (Α’ 164) και του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα (Α’ 106) όπως ισχύουν.

39. Τις διατάξεις του ν. 2636/1998 (Α’ 198) «Περί Σύστασης εταιρειών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λπ.» όπως ισχύει.

40. Τις διατάξεις του ν. 251/1976 (Α’ 19) «Περί Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημόσιου Υλικού» όπως ισχύει.

41. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α’ 253) «Περί Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Φορολογικοί Έλεγχοι και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του π.δ. 85/2005 (Α’ 122) «Περί Οργάνωσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» όπως ισχύουν.

42. Τις διατάξεις του ν. 3691/2008 (Α’ 166) «Περί Πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

43. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και

44. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) όπως ισχύει.

45. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

46. Την Υ186 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 3671/Β’/11-11-2016)

47. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ για το έτος 2018 και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα βαρύνει τον λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 2 της 2/15708/Α 0024 από 28-02-2000 απόφασης Υπουργού Οικονομικών και θα αντιμετωπίζεται με ισόποση μεταφορά πίστωσης που θα εγγράφεται στον Κ.Α.Ε. 895 «Έξοδα Ασφαλείας» του Υπουργείου Εσωτερικών. Προσαύξηση του χρηματικού ποσού αυτού θα πραγματοποιείται με τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 υπουργικές αποφάσεις, προς εκτέλεση οικονομικών χορηγήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης και οι οποίες θα βαρύνουν τον κατ’ έτος κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis