Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 73), καθώς και των άρθρων 15 παρ. 7 και 30 παρ. 5 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 231 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης – Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2838/2000 (Α΄ 179) και με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ186 από 10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ29 από 08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

10. Την υπ’ αριθ. 8000/1/2016/60-ε΄ από 17-10-2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Τις υπ’ αριθ. Δ175/2016 και 227/2016 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

Έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των:

 • Π.Δ. 46/2018 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 104/2018 (ΦΕΚ 198, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 37/2019 (ΦΕΚ 63, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 53/2019 (ΦΕΚ 91, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 111/2019 (ΦΕΚ 216, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 23/2020 (ΦΕΚ 44, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 55/2020 (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 82/2020 (ΦΕΚ 183, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 93/2020 (ΦΕΚ 219, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 29/2021 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 53/2021 (ΦΕΚ 133, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 22/2022 (ΦΕΚ 62, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 53/2022 (ΦΕΚ 132, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 34/2023 (ΦΕΚ 73, τ. Α΄)
 • Π.Δ. 35/2023 (ΦΕΚ 74, τ. Α΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis