Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 73), καθώς και των άρθρων 15 παρ. 7 και 30 παρ. 5 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 231 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. α’ και β’ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186 από 10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

8. Την αριθμ. 8000/1/2018/6-α’ από 02.02.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» ύψους 87.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2018 και 68.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2019 και για καθένα από τα επόμενα έτη (ΚΑΕ: 0823, 0824, 0831, 0832, 0869, 0875, 0899, 1111, 1211, 1231, 1329, 1511, 1512, 1699, 1723, 1725 και 1729). Οι προκαλούμενες δαπάνες του έτους 2018 θα καλυφθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», ενώ οι προκαλούμενες δαπάνες έτους 2019 και εντεύθεν θα καλύπτονται από τις κατ’ έτος εγκριθησόμενες πιστώσεις των αντίστοιχων Π/Υ εξόδων του ως άνω Ε.Φ. Οι προκαλούμενες δαπάνες στοιχούν προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το ν. 4472/2017 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

10. Την αριθμ. 9/2018 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis