Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 και 5 του Ν. 1481/1984 (Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄-49) και 36 του Ν. 2168/1993 (Α΄-147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α - 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α΄-154).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 134 και 135 του Π.Δ. 141/1991 (Α΄-58) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 του Π. Δ. 38/1994 (Α'-30).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Α.Ν. 258/1936 όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 13 του Β.Δ. 29/1971 (Α΄-21) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί τυχερών και μη παιγνίων».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis