Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των εδαφίων α', δ' και στ' του άρθρου 12 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α'-152), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α'- 49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α'- 147).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α'- 118).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ­βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α'- 137), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α'- 154) και αντικαταστάθηκε με τις διατά­ξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α'- 38).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατό­μου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα­κτήρα» (Α'- 50).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του π.δ. 141/1991 «Αρ­μοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προ­σωπικού του Υπουργείου Δημόσιας  Τάξης και θέματα ορ­γάνωσης Υπηρεσιών» (Α'- 58).

6. Την 100/2002 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δε­δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. Την ανάγκη, στα πλαίσια της πρόληψης και καταστο­λής του εγκλήματος, λήψης μέτρων ασφαλείας σχετικών με τη διακίνηση και διαμονή προσώπων αναζήτησης καταδιωκομένων και εξαφανισθέντων, καθώς και της διαφύλα­ξης της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας των τουρι­στικών καταλυμάτων και της ασφάλειας των πελατών τους.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι­σμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis