Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

OI YΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ− ληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 76/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά Κ.Ν.Ν.» (ΦΕΚ 103/Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του ΚΕΘΕΑ.

8. Το γεγονός ότι στο κτίριο θα εγκατασταθεί από το ΚΕΘΕΑ Σταθμός Άμεσης Πρόσβασης για παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο Σταθμός θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και κοινωνικής φροντίδας σε χρήστες ουσιών, άστεγους, εκδιδόμενα άτομα και άλλες κοινωνικές ομάδες, που συγκεντρώνονται σε αυτή την περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

9. Το Σχέδιο Δράσης για το Κέντρο της Αθήνας που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη λειτουργία στην οδό Κουμουνδούρου, Πρότυπου Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης Κοινωνικής Φροντίδας για εξαρτημένα άτομα από το ΚΕΘΕΑ.

10. Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την υλοποίηση της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ποσού 950.000 ευρώ, για την ανακατασκευή του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου, αρ. 28, ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» με επείγουσες διαδικασίες δημοπράτησης και εκτέλεσης.

11. Το από 14.4.2011 Συμφωνητικό μεταξύ του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» (ΚΕΘΕΑ).

12. Το “Διαδικαστικό Πλαίσιο και την Τεχνική Υποστήριξη Έργων που υλοποιούνται με δωρεές του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»”, το οποίο αποτελεί το γενικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση κτιριακών κυρίως έργων, που χρηματοδοτούνται με δωρεά του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» με βάση το οποίο θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης, θα επιλεγεί ο ανάδοχος και θα εκτελεστεί το εν λόγω έργο.

Το ως άνω έργο, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, που επιχορηγείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» θα εκτελεστεί με επείγουσες διαδικασίες δημοπράτησης και εκτέλεσης, με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων (τουλάχιστον τριών) και με κατ’ αποκοπή τίμημα εργασιών σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και το χρονικό διάστημα υλοποίησής του. Η ανάθεση του έργου θα γίνει στον υποψήφιο που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά και οι πληρωμές θα γίνονται από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis