Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (ΦΕΚ 103/Α/25.5.2006).

2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 υπ. απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987» (ΦΕΚ 535/Β/1.8.1988).

3. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000), Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.

4. Την υπ’ αριθμ. 2735102/30.8.2007 απόφαση του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MIDAZOLAM/B. BRAUN.

5. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συνεδρία υπ’ αριθμ. 6/9.6.2009.

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ. 125558/4.10.2007 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis