Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 44 του «Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά», που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 103/25−5−06) με το οποίο κωδικοποιήθηκε το άρθρο 27 του Ν. 1729/87, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2161/1993.

2. Το Π.Δ. 148/2007 (ΦΕΚ Α΄ 191/10−8−07) «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213).

5. Την υπ’ αριθμ. Α2β/οικ.6119/1988 (ΦΕΚ 925 Β΄/1988) διυπουργική απόφαση «απόδοση χρηματικών ποινών του Ν. 1729/87 άρθρο 27 η οποία καθορίζει την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Κ.Α. (65%) και Υπουργείου Δικαιοσύνης (35%)».

6. Την ύπαρξη ειδικού κωδικού εσόδου στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 3722): «έσοδα από χρηματικές ποινές, μετατροπές ποινών και δημεύσεις του Ν. 1729/87 που διατίθενται για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών».

7. Την ανάγκη αντιμετώπισης δαπανών για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων ατόμων.

8. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 145).

9. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 1603).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis