Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Π.Δ. 95/2000 ΦΕΚ Α΄ 76/10−03−2000, άρθρο 14).

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ (Δ.Υ.Γ6/Γ.Π. οικ. 104741 ΦΕΚ Β΄ 1603/30−10−2003).

3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129/03−08−2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Το άρθρο 50 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02−03−2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Το Π.Δ. 148/2007 (ΦΕΚ Α΄ 191/10−08−2007) «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά».

6. Τον Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 103/25−05−2006) «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005).

8. Το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ Α΄ 158/21−9−1992) «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οικονομικώς αδυνάτων».

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ Α΄ 149/19−7−1973) «Περί λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων».

10. Την υπ’ αριθμ. 139491 (ΦΕΚ Β΄ 1747/30.11.2006) κοινή υπουργική απόφαση «Νοσηλευτική και Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 40 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228/02−11−2011) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

12. Την ληφθείσα απόφαση επί του πρώτου (1ου) θέματος της 24ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ (31/08/2011) για ίδρυση και λειτουργία νέων θεραπευτικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, Σταθμούς του ΙΚΑ και Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

13. Την ληφθείσα απόφαση επί του δεκάτου πέμπτου (15ου) θέματος της 26ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ (18−10−2011) για 1) έγκριση συμπλήρωσης της απόφασης του πρώτου (1ου) θέματος της 24/31−08−2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ αναφορικά με την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων θεραπευτικών μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, Σταθμούς του ΙΚΑ και Στρατιωτικά Νοσοκομεία και 2) επικαιροποίηση των ήδη λειτουργούντων μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ και ΙΚΑ.

14. Για το τρέχον έτος έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα καλυφθεί από τον υπ’αριθμ. 2548 ΚΑΕ του ΟΚΑΝΑ. Για τα επόμενα έτη υπολογίζεται ετήσια δαπάνη ύψους τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα καλυφθεί από τον εν λόγω ΚΑΕ του ΟΚΑΝΑ, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis