Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» άρθρα 1, 2, 5, 7 και 22 (Φ.Ε.Κ. 103/Α΄/25.5.2006).

2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του ν. 1729/1987...» (Φ.Ε.Κ. 535/Β΄/1.8.1988).

3. Τα από 17.6.2008, 2.9.2008 και 11.9.2008 έγγραφα της Εταιρείας JANSSEN−CILAG.

4. Την απόφαση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ε(2006) υπ’ αριθμ. 195/24.1.2006 και την υπ’ αριθμ. 79060/14.12.2006 απόφαση του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στο διαδερμικό ιοντοφορητικό σύστημα IONSYS.

5. Το π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/Α΄/10.3.2000), Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

6. Τον ν. 3172/2003 (Φ.Ε.Κ. 197/Α΄/6.8.2003) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/11.7.2005), Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις.

7. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συνεδρία υπ’ αριθμ. 6/16.9.2008.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis