Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Sort descending Κατηγορία Credits Αρχείο
N 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 20
N. 3838/2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 20
N. 2130/1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού ... ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
N. 2323/1995 Υπαίθριο ε­μπόριο και άλλες διατάξεις ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 40
N. 2622/1998 Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 20
N. 3024/2002 Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
N. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 40
N. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20
N. 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 20
N. 4117/2013 Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της αρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
N. 4139/2013 "Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις" ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 20
Y.A. 3009/2/27γ της 21.9/24.10.1994 Τηρούμενα βιβλία και υπο­χρεώσεις εμπόρων όπλων ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Α.Δ. 9Α/2011 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1/1994 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων και Ποδηλάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 1/1996 της Α.Δ. Χανίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1/1998 του Διευθυνή της Α.Δ. Δράμας - «Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων στην τεχνητή λίμνη του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Σταθμού ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1B/2005 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. ʺΌροι και Προϋποθέσεις ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 1Α/1997 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1 Α.Δ. ʺΌροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Εκμισθώσεως ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 2/1995 Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. - «Όροι διενέργειας τεχνικών παιγνίων στα δημόσια κέντρα» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 2/2006 του Διευθυντή της Α.Δ. Χανίων - Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της «ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ» στην περιφέρεια της Α. Δ. Χανίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Α.Δ. 2Α/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Τροποποίηση της Αστυνομικής Διάταξης υπ’ αριθ. 2/1996) Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. «Όροι διενέργειας ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 3/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 20
Α.Δ. 3Α/1998 Τροποποίηση της 3/1996 Α.Δ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 4/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα ελέγχου ατόμων που εκτίουν ποινή εκτόπισης» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 5Α/2011 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 6/1996 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα Ευταξίας και Ευκοσμίας» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 7/1997 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Δ. 8/1999 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Α.Δ. 8Α/2003 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Τροποποίηση της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.Ν. 2189/1940 Περί των Σωματείων των ειδικώς ανεγνωρισμένων ως Φιλανθρωπικών υπό του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ: 2104) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθ. 7002/4/47-β της 07.07/26.07.2012 "Κατανομή οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Υγειονομικοί σε ειδικότητες" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθμ. 7001/2/744-ι της 06.04/12.05.2011 "Ίδρυση Γραφείων Ενημέρωσης Δημοσιογράφων στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. 7004/5/19-β’ της 3.12.2018 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Έντυπα - Υποδείγματα Εκθέσεων ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Κ.Υ.Α. 42926οικ. της 11/12.06.2018 Καθορισμός φορέα και διαδικασία υλοποίησης μέτρων προστασίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ισχύσας μέχρι 30/06/2019) ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ισχύων από 01/07/2019) ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 20
Ν. 2168/ 1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ 40
Ν. 2801/2000 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 40
Ν. 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 40
Ν. 3190/2003 Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 20
Ν. 383/1976 Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρώσεως και άλλων τινών διατάξεων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ν. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20
Ν. 4538 /2018 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν. 711/1977 Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Ν. 106/1975 Περί των Ταγμάτων Αριστείας ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 20
Ν. 1165/1918 Περί Τελωνιακού Κώδικα ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν. 1197/1981 Περί Προστασίας των Ζώων ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ 20
Ν. 1264/1982 Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 20
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis