Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα Κατηγορία Credits Αρχείο Sort descending
Υ.Α. 7002/12/1-ι΄του 2007 Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ: 2104) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
N. 4117/2013 Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της αρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Ν. 1491/1984 Μέτρα για την διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΠΔ 47/2005 Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθ. 7002/4/47-β της 07.07/26.07.2012 "Κατανομή οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Υγειονομικοί σε ειδικότητες" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Α.Δ. 1/1996 της Α.Δ. Χανίων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απόφαση Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. υπ’ αριθμ. 7001/2/744-ι της 06.04/12.05.2011 "Ίδρυση Γραφείων Ενημέρωσης Δημοσιογράφων στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας" ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ν. 851/1978 Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας ΣΗΜΑΙΑ
Ν. 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ
Π.Δ. 398/1987 Αναγνώριση Αγίου, ως Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π.οικ. 21172 του 2003 Περί υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΑΤΟΥΑΖ
Π.Δ. 189/1998 Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων ... ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Υ.Δ. Α1/8577 του 1983 Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των ... ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΔ 119/1999 Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων και των υπαλλήλων πληροφορικής στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Ν. 2189/1940 Περί των Σωματείων των ειδικώς ανεγνωρισμένων ως Φιλανθρωπικών υπό του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Υ.Α. 123320/2009 Ατομικός ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Ν. 1165/1918 Περί Τελωνιακού Κώδικα ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν. 2774/1999 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Ν. 3262/2004 Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α') και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Α.Δ. 8/1999 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Α.Δ. 1B/2005 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού ΕΛ. ΑΣ. ʺΌροι και Προϋποθέσεις ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Π.Δ. 338/1997 Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.) ΠΑΙΓΝΙΑ - ΚΑΖΙΝΟ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ
Π.Δ. 339/1996 Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 20
Υ.Α. Τ.Τ. 9946/2000 Καθορισμός των δικαιολογητικών άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος ... ΗΘΩΝ
Π.Δ. 394/2001 Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20
Υ.Α. Β1/οικ. 661/2000 Καθορισμός των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, από τα οποία δεν πρέπει να είναι προσβεβλημένα τα υποψήφια για το επάγγελμα των με αμοιβή εκδιδομένων προσώπων ΗΘΩΝ
Π.Δ. 455/1995 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ 20
Υ.Α. Β1/οικ. 660/2000 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας του ιατρικού ελέγχου των με αμοιβή εκδιδόμενων προσώπων ΗΘΩΝ
ΠΔ 496/1987 Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση - μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20
Ν. 4023/2011 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος ΕΚΛΟΓΕΣ - ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 20
Υ.Α. οικ. 51483/700/Φ.15 της 14/15.05.2018 Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Π.Δ. 582/1984 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20
Ν. 4538 /2018 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
Ν. 4037/2012 Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Π.Δ. 585/1985 Κανονισμός Εκπαίδευσης προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης - Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΙΔΡΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ν. 4138/2013 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
ΠΔ 622/1985 Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 20
Ν. 3013/2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΣΕΑ - ΠΑΛΛΑΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 20
Υ.Α. 2/72000/0022 του 2001 Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα, εκπαιδευτική αποζημίωση του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών ... ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Υ.Α. 941/2006 Ατομικός - ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 2500/15/135-ι' της 06/19.09.2011 Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Υ.Α. 3009/2/ 20-στ του 1994 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κα¬τοχής κυνηγετικών όπλων ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Κ.Υ.Α. 42926οικ. της 11/12.06.2018 Καθορισμός φορέα και διαδικασία υλοποίησης μέτρων προστασίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Υ.Α. 3009/2/23-ιη΄ του 1999 Τροποποίηση της 3009/2/23 - α'/ 31.8.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/26α του 1994 Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών ... ΟΠΛΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Π.Δ. 46/2018 Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΔ 79/2004 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και ... ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 20
Y.A. 3009/2/27γ της 21.9/24.10.1994 Τηρούμενα βιβλία και υπο­χρεώσεις εμπόρων όπλων ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Υ.Α. 3009/2/27-η΄ του 2011 Τροποποίηση – Συμπλήρωση διατάξεων των 3009/2/27-γ από 21.09.1994 (Β΄-795) και 3009/2/20-στ από 26.01.1994 (Β΄-41), αποφάσεων Υπουργού Δημόσιας Τάξης ... ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis