Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα εξωτερικής φρουράς και άλλες διατάξεις».

2) Το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄).

3) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4) Το π.δ. 265/1999 (ΦΕΚ 216 Α΄) «Οργάνωση υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης και νοσηλευομένων στα πάσης φύσεως θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων», όπως ισχύει.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις διατάξεις των:

  • Διόρθωση Σφαλμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1025/31.02.2006, τ. Β΄)
  • Υ.Α. 123320 της 04.09/10.09.2009 (ΦΕΚ 1963, τ. Β΄) - Αντικατέστησε ολόκληρη την Υ.Α. 941 της 23.05/15.06.2006 (ΦΕΚ 724, τ. Β΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  • 05.06.2013: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο  ΦΕΚ 1025/31.02.2006, τ. Β΄ και στην Υ.Α. 941 της 23.05/15.06.2006 (ΦΕΚ 724, τ. Β΄)
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis