Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2168/1993 (Α΄-147)

β) του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (Α΄-121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3057/2002 (Α΄- 239) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 18 του ν. 3207/2003 (Α΄- 302) και του ν. 3342/2005 (Α΄-131).

γ) της υπ' αριθμ. 46596/2004 από 22.11.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (Β΄-1793), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του ως άνω άρθρου 56Α του ν. 2725/1999.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α-98).

3. Την υπ' αριθμ. 509/8.3.2006 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού “περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο Ορφανό”.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis