Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993 “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 147 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ 137 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ 137 τ. Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ 154 τ. Α΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (8.192.550) δρχ. περίπου για το έτος 1994 και ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη και ότι οι ως άνω δαπάνες θα προβλεφθούν και θα καλυφθούν από τις αντίστοιχες πιστώσεις (ΚΑΕ 1112, 1113, 1252) των κατ’ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής αστυνομίας αποφασίζουμε:

Ημερολόγιο νομοθετήματος:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Eνσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις διατάξεις των:

  • Υ.Α. 3009/2/80-δ΄ της 01.12/10.12.2003 (ΦΕΚ 1839, τ. Β΄)
  • Υ.Α. 3009/2/85-α΄ της 03.08/16.08.2004 (ΦΕΚ 1246, τ. Β΄)
  • Υ.Α. 3009/2/99-α΄ της 07.06/17.06.2005 (ΦΕΚ 828, τ. Β΄)
  • Υ.Α. 3009/2/99-στ της 11.01/14.02.2006 (ΦΕΚ 224, τ. Β΄)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  • 16.05.2013: Ενημέρωση με τις τροποποιητικές διατάξεις των Υ.Α. 3009/2/80-δ΄ της 01.12/10.12.2003 (ΦΕΚ 1839, τ. Β΄), Υ.Α. 3009/2/85-α΄ της 03.08/16.08.2004 (ΦΕΚ 1246, τ. Β΄), Υ.Α. 3009/2/99-α΄ της 07.06/17.06.2005 (ΦΕΚ 828, τ. Β΄) και Υ.Α. 3009/2/99-στ της 11.01/14.02.2006 (ΦΕΚ 224, τ. Β΄)

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis