Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 περ. η΄ και παρ. 6, 18 παρ. 1 και 22 του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄-147), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις άρθρου 4 του Ν.2334/1995 «Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ - 184) και άρθρου 9 του Ν. 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σ’ αυτά και άλλες διατάξεις (Α΄ - 189).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).

3. Το άρθρο 1 του Π. δ/τος 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων» (Α΄ - 213).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ -  221).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis