Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112− Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225−Α΄) «Θέματα εξωτερικής φρουράς και άλλες διατάξεις».

2) Το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147− Α΄).

3) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98−Α΄).

4) Το π.δ. 215/2006 (ΦΕΚ). «Κανονισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης».

5) Την υπ’ αριθμ. 941/16.5.2006 (ΦΕΚ 724/Β/15.6.2006) απόφασή μας.

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis