Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
11:40 | 12/05/2023

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε επίσης

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 41)

β. της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 158),

γ. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2021 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 201),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και

ε. της περ. 21 του κεφαλαίου Ζ’ του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 7004/5/20-β’ από 12.05.2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426).

2. Την υπ’ αρ. 1647/23/771966 από 15.04.2023 απόφαση Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΑΔΑ: 6Ι8Ξ46ΜΤΛΒ- 55Υ).

3. Την υπ’ αρ. 1647/23/804645 από 21.04.2023 απόφαση Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΑΔΑ: 66ΓΞ46ΜΤΛΒ- 249).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α’ και Β’ γενικών καθηκόντων.

1. Οι οργανικές θέσεις Υπαστυνόμων Α’ και Β’ γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της υποπερ. στβ’ περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α’ 41), αυξάνονται:

α. κατά πεντακόσιες εξήντα επτά (567) σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 158) και των υπ’ αρ. 1647/23/771966 από 15.04.2023 και 1647/23/804645 από 21.04.2023 αποφάσεων Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. και

β. κατά μία (1) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2021 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 201) και της υπ’ αρ. 1647/23/804645 από 21.04.2023 απόφασης Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι οργανικές θέσεις των πεντακοσίων εξήντα επτά (567) Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων, που προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ σύμφωνα με την περ. α’ της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 2 ’

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis