Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
14:29 | 28/11/2022

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022

Διαβάστε επίσης

Αρ. Πρωτ.: 302/14

 Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

           κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          2) Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

           Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 Θέμα: «Πλήρης εναρμόνιση της ΕΛ.ΑΣ. με Διατάξεις που εφαρμόζονται σε άλλους κλάδους»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. 302/13 από 14/11/2022 εγγράφου μας σχετικά με τη γονική άδεια για την ανατροφή παιδιού διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, επανερχόμαστε για άλλα τρία ζητήματα που αφορούν τα μέλη μας αναφορικά με Διατάξεις που ισχύουν για εργαζόμενους γονείς άλλων κλάδων και τα οποία έως σήμερα δεν τυγχάνουν εφαρμογής για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα:

α) Με τις Διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό σχετικά με την εννιάμηνη (9μηνη)  άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, εφαρμόζεται η χορήγησή της άπαξ και εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του. Εντούτοις, με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2019/1158 η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία, αναφέρεται ρητώς ότι η γονική άδεια πρέπει να λαμβάνεται προτού το παιδί φτάσει σε μια ορισμένη ηλικία, ήτοι μέχρι την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Επιβεβλημένη συνεπώς, είναι η τροποποίηση του άρθρου 10Α του Π.Δ. 27/1986 – «Διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών», όπως τροπ. με το άρθρο 2 του Π.Δ. 93/2020, ώστε η δυνατότητα εξάντλησης της εννιάμηνης (9μηνης) άδειας ανατροφής τέκνου να ισχύει έως ότου το παιδί συμπληρώσει τα οκτώ (8), αντί των έξι (6) ετών.

β) Με την υπ’ αριθ. 1674/21/2149299 από 15/10/2021 Διαταγή του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ. και Α.Δ./ΔΑΠ/ Τμ. Πειθαρχικής Δεοντολογίας και Αδειών Πολιτικού Προσωπικού, εναρμονίστηκε για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η άδεια άνευ αποδοχών για την ανατροφή τέκνου  αυτοτελώς σε κάθε υπάλληλο υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (στην ΕΛ.ΑΣ. απαιτείται έγκριση του κ. Αρχηγού),  όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών (κάτω των έξι (6) ετών ισχύει στην ΕΛ.ΑΣ.), ενώ η άδεια δύναται να ανέρχεται έως τα πέντε (5) έτη (σε αντίθεση με το όριο των δύο (2) ετών τα οποία ισχύουν για την ΕΛ.ΑΣ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτονόητη φρονούμε ότι είναι η εφαρμογή του άρθρου 28 ν. 4808/2021 – άρθρο 56 ν. 4830/2021 και για το Αστυνομικό Προσωπικό, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 10Α του Π.Δ. 27/1986 – «Διευκολύνσεις γονέων αστυνομικών», όπως τροπ. με το άρθρο 2 του Π.Δ. 93/2020

γ) Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 αναφέρει ότι: «Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο». Θεωρούμε ότι όταν πρόκειται για περιπτώσεις κινδύνου υγείας η κρατική μέριμνα οφείλει να μην διαχωρίζει υπαλλήλους και επιβάλλεται να ισχύουν οι προαναφερόμενες Διατάξεις και για την Ελληνική Αστυνομία.

 Κύριε Υπουργέ,

 Κύριε Αρχηγέ,

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω και με δικές σας θεσμικές παρεμβάσεις εναρμονιστούν οι σχετικές Διατάξεις και για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., αποδεικνύοντας τοις πάσι ότι η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αναγνωρίζει έμπρακτα ως ίσα τα δικαιώματα των αστυνομικών, συγκριτικά με αυτά των λοιπών υπαλλήλων.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Κοιν.: 1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

              κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          2) Προϊστάμενο Δ/νσης Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης                 

             Α.Ε.Α  Ταξίαρχο κ. ΜΠΑΚΟΛΑ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          3) Προϊστάμενο Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

              Α/Δ΄ κ. ΠΟΛΥΖΟ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          4) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

          5) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis