Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
αστυνομικοι_intime
16:02 | 14/01/2024

Αγαπητό policenet καλησπέρα.

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας θέσω ένα ζήτημα που καθιστά αδικία σε βάρος μερίδας αστυνομικών που σχετίζεται με τις αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό, τις οποίες ρυθμίζει η υπ αριθ. 1027/4/26-ιδ/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β-845/16-6-2010.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω ΚΥΑ το οποίο καθορίζει τα προσόντα προσωπικού, κριτήρια επιλογής για τις θέσεις προσωπικού ασφαλείας υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό,ο αστυνομικός (σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ) απαιτείται μεταξύ άλλων
να έχει 5ετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία, μέχρι την ημερομηνία πού λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στην οποία δεν προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις Σχολές του Σώματος και να μην υπερβαίνει το 45ο έτος της ηλικίας του την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης.

Αναφορικά με το ως άνω κριτήριο επιλογής αστυνομικού προσωπικού για αποσπάσεις στο εξωτερικό ενεργώντας με γνώμονα τις θεμελιώδεις αρχές της χρηστής διοικήσεως, της αμεροληψίας και της ισότητας που διέπουν την δημόσια διοίκηση, προτείνεται:

Η επέκταση του ορίου ηλικίας των προς επιλογή αστυνομικών για αποσπάσεις στο εξωτερικό.Το όριο ηλικίας των 45 ετών είναι χαμηλό,δεδομένου και του γεγονότος ότι το κριτήριο αυτό δεν υφίσταται σε καμιά άλλη χώρα -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όπως η FRONTEX, EUROPOL.Επιπρόσθετα ο περιορισμός αυτός αντίκειται στην υπ αριθ. 2000/78/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2000 για την διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για τις αποσπάσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο εσωτερικό της Χώρας, ο προαναφερόμενος περιορισμός του ορίου ηλικίας(45 ετών) δεν υφίσταται και δεν ισχύει.

Είναι πλέον επιβεβλημένη η τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ έτσι ώστε να απαλειφθεί η ανωτέρω διάκριση σε βάρος μερίδας αστυνομικών και να μην προκαλείται αίσθημα αδικίας.
 

** Η ανωτέρω επιστολή εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr από αναγνώστη μας.

 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis