Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
21:37 | 22/04/2023

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα που αλλάζει τα δεδομένα στο βαθμολόγιο των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και στον αριθμό των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας:

Δείτε τι προβλέπει όλο το Π.Δ.:

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2800/2000 (Α ́ 41) και του π.δ. 24/1997 (Α ́ 29).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 11 παρ. 1 περ. γ, δ και στ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α ́ 152), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α ́ 49),

β) του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 41),

γ) του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α ́ 73).

2. Την Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β ́ 4805).

3. Την 80/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β ́ 3058).

4. Το 1691/23/630066/28.03.2023 έγγραφο του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α ́ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), και το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 8000/1/2023/14-β ́/02.03.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνδυασμό με το 2/33166/ΔΠΓΚ/06.04.2023 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανερχόμενη, για μεν το έτος 2023, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.187.250,00 €), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910301001 «Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου κ.λπ.» του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες Υπουργείου Οικονομικών», για δε τα έτη 2024 και επόμενα, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων μίας χιλιάδων ευρώ (1.701.000,00 €)ετησίως, η οποία θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων ετών.

6. Την 78/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2800/2000 (Α ́ 41)

Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 19 «Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού» του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας:

αα. Αντιστράτηγοι Αστυνομίας 5 θέσεις

αβ. Υποστράτηγοι Αστυνομίας 25 θέσεις

αγ. Ταξίαρχοι Αστυνομίας 85 θέσεις

αδ. Αστυνομικοί Διευθυντές 260 θέσεις

αε. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 500 θέσεις

αστ. Αστυνόμοι Α ́ 726 θέσεις

αζ. Αστυνόμοι Β ́ 1.300 θέσεις

αη. Υπαστυνόμοι Α ́ και Υπαστυνόμοι Β ́ 1.254 θέσεις».

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997 (Α ́ 29)

1. Οι παρ. 2 και 2Α του άρθρου 15 «Γενικά τυπικά προσόντα» του π.δ. 24/1997, όπως αυτές ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Υπαστυνόμος Β ́ 4 έτη.

β. Υπαστυνόμος Α ́ 3 έτη.

γ. Αστυνόμος Β ́ 7 έτη στον βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 6 έτη στον βαθμό.

δ. Αστυνόμος Α ́ 6 έτη στον βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στον βαθμό.

ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στον βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στον βαθμό.

στ. Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στον βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στον βαθμό.

ζ. Ταξίαρχος 2 έτη στον βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στον βαθμό.

η. Υποστράτηγος 1 έτος στον βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.

2Α. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό και με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Υπαστυνόμος Β ́ 4 έτη.

β. Υπαστυνόμος Α ́ 3 έτη.

γ. Αστυνόμος Β ́ 7 έτη.

δ. Αστυνόμος Α ́ 6 έτη.

ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στον βαθμό και 22 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.

στ. Αστυνομικός Διευθυντής 4 έτη στον βαθμό και 26 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.

ζ. Ταξίαρχος 3 έτη στον βαθμό και 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 42 «Προαγωγές ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων» του π.δ. 24/1997, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, οι Υπαστυνόμοι Α ́, Αστυνόμοι Β ́, Αστυνόμοι Α ́ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει τον ακόλουθο χρόνο:

α. Οι Υπαστυνόμοι Α ́ 9 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.

β. Οι Αστυνόμοι Β ́ 14 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.

γ. Οι Αστυνόμοι Α ́ 20 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού ή 6 έτη πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό.

δ. Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 29 έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρθρο 1 το οποίο ισχύει από την έναρξη των τακτικών κρίσεων του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 31 του π.δ. 24/1997.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis