Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
αλερτ10
13:19 | 22/04/2023

Δημοσιεύτηκε εχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα Απόφαση, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται διατάξεις της 7001/2/1478-μβ’ από 20-04-2017 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Β’ 1540).

 

Διαβάστε επίσης

 

Δείτε τι προβλέπει η απόφαση:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 8 παρ. 5 και του άρθρου 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49),

β. του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και

δ. του άρθρου 1 περ. 15 παρ. β’ της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03-04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα Υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 1362) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων

1. Η περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 2 του πρώτου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται, ως εξής:

«α. Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας - Δελφών.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αμφίσσης και Δελφών του δήμου Δελφών.».

2. Η περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 2 του πρώτου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γραβιάς, Παρνασσού και Καλλιέων, πλην των τοπικών κοινοτήτων Αθανασίου Διάκου και Μουσουνίτσας του δήμου Δελφών.».

3. Η περ. ε’ της παρ. 6 του άρθρου 2 του πρώτου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται, ως εξής:

«ε. Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας - Δελφών.

Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Θερμοπυλών - ’Αμφισσας από χ/θ 37,000 (διασταύρωση Καλοσκοπής) έως χ/θ 58,000, το τμήμα της Ε.Ο. Λιβαδειάς - Άμφισσας από χ/θ 39,000 (όρια με Δ.Α. Βοιωτίας) έως χ/θ 68,000, το τμήμα της Ε.Ο. Ιτέας - Αντιρρίου από χ/θ 0,000 (θέση Κακανού) έως χ/θ 3,200 (διασταύρωση Τσώνου), το τμήμα της Π.Ε.Ο. Άμφισσας - Λιδορικίου από χ/θ 0,000 έως χ/θ 29,500 και το τμήμα της περιμετρι- κής οδού Χρισσού από τη διασταύρωση Τσώνου έως Δ. Χρισσού.».

4. Οι περ. β’ και η’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του πρώτου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«β. Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κερκυραίων, Παρελίων και Φαιάκων πλην των τοπικών κοινοτήτων Άνω Κορακιάνας, Ζυγού, Σγουράδων, Σπαρτύλα και Σωκρακίου του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

η. Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κορισσίων και Λευκιμμαίων του δήμου Νότιας Κέρκυρας.».

5. Μετά την περ. ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του πρώτου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης προστίθεται περ. ιγ’, ως εξής:

«ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείων.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αχιλλείων του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και της δημοτικής ενότητας Μελιτειέων του δήμου Νότιας Κέρκυρας.».

6. Οι περ. ια’ έως και ιγ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του δεύτερου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης, αντικαθίστανται και προστίθεται περ. ιδ’, ως εξής:

«ια. Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης (Α.Σ.Π.Α.) Φερών.

Περιλαμβάνει το υδάτινο τμήμα του ποταμού Έβρου που εκτείνεται εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας του Τ.Σ.Φ. Φερών.

ιβ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σουφλίου του δήμου Σουφλίου.

ιγ. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων.

Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου - εξόδου Κήπων του δήμου Αλεξανδρούπολης.

ιδ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Τυχερού του δήμου Σουφλίου, καθώς και τη διοικητική περιφέρεια της κοινότητας Τριφυλλίου και του τμήματος της κοινότητας Πέπλου και των οικισμών Γεμιστή και Κήποι της δημοτικής ενότητας Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης, που βρίσκονται βόρεια της Εγνατίας Οδού έως και το σημείο εισόδου - εξόδου Κήπων.».

7. Οι περ. ιβ’ έως και ιε’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του δεύτερου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης, αντικαθίστανται και προστί- θεται περ. ιστ’, ως εξής:

«ιβ. Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης (Α.Σ.Π.Α.) Ορεστιάδας.

Περιλαμβάνει το υδάτινο τμήμα του ποταμού Έβρου που εκτείνεται εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας του Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας.

ιγ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Διδυμοτείχου του δήμου Διδυμοτείχου και των οικισμών Λάβαρα, Αμόριο, Κισσάριο, Μάνδρα και Αγριάνη της δημοτικής ενότητας Ορφέα του δήμου Σουφλίου.

ιδ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κυπρίνου και Τριγώνου του δήμου Ορεστιάδας.

ιε. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μεταξάδων του δήμου Διδυμοτείχου και των οικισμών Γέρικο, Γονικό, Μέγα Δέρειο, Μικρό Δέρειο, Πετρόλοφος, Ρούσσα, Σιδηροχώρι, Κυριακή, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι και Πρωτοκκλήσι της δημοτικής ενότητας Ορφέα του δήμου Σουφλίου.

ιστ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ορεστιάδας.

Περιλαμβάνει τον χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Φυλακίου Ορεστιάδας.».

8. H περ. ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του δεύτερου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται, ως εξής:

«ιβ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Προμαχώνος.

Περιλαμβάνει την περιφέρεια των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών πλην της περιφέρειας του Αστυνομικού Τμήματος Ποροΐων.».

9. Η περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του δεύτερου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται, ως εξής:

«γ. Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, πέραν του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» περιφέρειας δήμου Βέροιας, περιλαμβάνει και το τμήμα του ιδίου αυτοκινητοδρόμου περιφέρειας δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς και τμήμα της ιδίας Οδού της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, αστυνομεύοντας συνολικά το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» που προσδιορίζεται από χ/θ 289,500 (κλάδοι εισόδου - εξόδου του ανισόπεδου κόμβου Κλεδίου) μέχρι χ/θ 227,000 (ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου 13).

10. Οι περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του δεύτερου Τμήματος της υπό στοιχεία 7001/2/1478-μβ’ από 20-4-2017 απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων.

Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνο- μικού Τμήματος.

β. Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.

Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τρικκαίων πλην της τοπικής κοινότητας Σπαθάδων (οικισμοί Σπαθάδων και Αγίου Νικολάου) της δημοτικής ενότητας Παραληθαίων. Επιπλέον, περιλαμβάνει και την τοπική κοινότητα Σερβωτών της δημοτικής ενότητας Πελλιναίων του δήμου Φαρκαδόνας.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2023

Ο Αρχηγός

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis