Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόλογος:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. A΄ 154).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. A΄ 179).

γ. Το Π.Δ. 338/1997 «Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. Α΄231).

δ. Τις ισχύουσες περί κυρώσεων διενέργειας μικτών και τυχερών παιγνίων διατάξεις, του Β. Δ/τος 29/1971 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί τυχερών και μη παιγνίων» (Φ.Ε.Κ. A΄ 21).

ε. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

στ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (Φ.ΕΚ. Β922), με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. A΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α38) και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να κατεβάσετε το περιεχόμενο.
Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis