Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by stathis1986 on Δευ, 02/12/2018 - 16:06
Με το άρθρο 81 παρ 4 ν 4172/2013 πέρασαν οξ αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας στην ελληνική αστυνομία από της 23-09-2013 και μπορούσαμε να κάνουμε ελέγχους γι το κάπνισμα. Με τα άρθρα 18 και 19 ν. 4325/2015 επανασυστηθηκε η δημοτική αστυνομία από την 11-5-2015 και ξανά πέρασαν σε αυτήν οι αρμοδιότητες όλες συν του καπνίσματος. Εκτός από την περίπτωση του άρθρου 35 ν 3896/2010 που κάνουμε ελέγχου, στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία σε ένα δήμο υπάρχει αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας ;

Υποβλήθηκε από NP2011. Ημερομηνία: Δευ, 02/12/2018 - 21:54 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο του καπνίσματος, παρόλο που σε ορισμένους Δήμους επανασυστάθηκαν υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης, η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας δεν συνεπάγεται και την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που ασκούσαν πριν την κατάργησή τους, αφού προβλέπεται να ασκούν μόνο τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο εσωτερικός τους κανονισμός. Οπότε η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο για το κάπνισμα σε όλη την Επικράτεια.&nbsp;</p>

Υποβλήθηκε από stathis1986. Ημερομηνία: Δευ, 02/12/2018 - 23:31 Μόνιμος σύνδεσμος

Σύμφωνοι αλλά το θέμα είναι που προβλέπεται αυτό ; Η εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα ισχύει από το 2010 που είχε ανατεθεί και με εγκύκλιους του υπουργείου υγείας σε αρκετές υπηρεσίες πλην της αστυνομίας. Η χορήγηση εντύπων για βεβαίωση παραβάσεων έγινε το 2013 που καταργήθηκε η δημοτική, μέχρι τότε δεν είχαμε. Ομως κι το 2013 η δημοτική ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε κάθε δήμο ισχύε η εφαρμογή από αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. Άρα δεν αλλαξε κάτι.

Υποβλήθηκε από NEWLAW. Ημερομηνία: Παρ, 02/23/2018 - 13:53 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Καλησπέρα σας! Καταρχήν αρμόδια για τους ελέγχους για το κάπνισμα είναι από την επανασύστασή της η Δημοτική Αστυνομία κατά άρθρο 19 παρ. 3 περ. α’ Ν. 4325/2015 (όπως άλλωστε είπατε κι εσείς). Με την περίπτωση β’ της ίδιας παραγράφου, όμως, δίνεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίσουν τη μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Ερμηνευτικά προκύπτει, λοιπόν, ότι η παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 με την οποία οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να ισχύει στο μέτρο που ένας Δήμος αποφασίζει τη μη επανασύστασή της.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Σε αυτό συνηγορούν τα εξής:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(α)</strong>Η από 31-08-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ.Π./Δ2β/οικ.8809 και τίτλο «Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας». Στην εγκύκλιο αυτή υπό «Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ» επιβεβαιώνεται η αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας να διενεργεί ελέγχους για παραβάσεις του ν. 3868/2010, με την αρωγή των κατά τόπου αστυνομικές αρχές.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ειδικότερα:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>«Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του ν.3868/2010, καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, ενώ Όργανα Ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών. […] Τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματός τους συνεπικουρούνται από τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, ή άλλες ελεγκτικές Υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να ανταποκριθούν.»</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(β)</strong>Οι 14 αποφάσεις Δήμων της χώρας που καταγράφονται στη νομική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ μεταξύ των οποίων και η υπ’ αρ. 111/2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επιβεβαιώνει τη δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Κατερίνης και την ανάληψη αρμοδιοτήτων από αυτήν.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Σε κάθε περίπτωση, αν το ερώτημά σας παραμένει θα μπορούσατε να κάνετε αίτηση στον Εισαγγελέα της περιοχής σας για γνωμοδότηση πάνω στο ζήτημα, απόφαση η οποία θα είναι δεσμευτική.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">NEWLAW</strong><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Δικηγορική Εταιρία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου</span><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Τηλ.:&nbsp;</span><a href="tel:+30%202310%20551%20501,%202310%20261%20501" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(54, 122, 171); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">+30 2310 551 501, 2310 261 501&nbsp;</a><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Φαξ:&nbsp;</span><a href="http://policenet.gr/forum/+30%202310%20261%20503&quot; style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(54, 122, 171); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">+30 2310 261 503&nbsp;</a><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ηλ.ταχ.:&nbsp;</span><a href="mailto:[email protected]&quot; style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(54, 122, 171); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">[email protected]&nbsp;</a><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ιστοσελίδα:&nbsp;</span><a href="http://www.newlaw.gr/&quot; style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(54, 122, 171); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank">www.newlaw.gr&nbsp;</a><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Διεύθυνση:&nbsp;Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη&nbsp;</span></p>

Υποβλήθηκε από sylvester79. Ημερομηνία: Τετ, 01/02/2019 - 14:51 Μόνιμος σύνδεσμος

<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Καθαρά η άποψή μου πάνω στο θέμα, όπως την έθεσα σε σχετικό ερώτημα.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>1)</strong> Σύμφωνα με τη διάταξη της <strong>παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/08</strong> (Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις), όπως προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 3868/2010, «Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β` βαθμού, <strong>η Δημοτική Αστυνομία</strong>, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ε.Ο.Τ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου ΕΣΥ και οι επόπτες δημόσιας υγείας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές αρχές.».</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>2)</strong> Ομοίως, σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης&nbsp;Γ.Π. οικ. <strong>104720/2010</strong>&nbsp;(Απαγόρευση καπνίσματος - Επιβολή προστίμων-εφαρμογή Ν.3868/2010),&nbsp; Αρμόδιες Αρχές για τον <strong>έλεγχο εφαρμογής του Νόμου 3868/2010</strong> καθώς και για τον <strong>έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας</strong> κοινοτικής και εθνικής, <strong>τη βεβαίωση των παραβάσεων</strong> και την <strong>επιβολή κυρώσεων</strong>, ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού, <strong>η δημοτική αστυνομία</strong>, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους. <strong>Όργανα Ελέγχου</strong> αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού, <strong>το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας</strong> και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών. Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματος τους <strong>συνεπικουρούνται από τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, </strong>ενώ επίσης προβλέπεται ότι όπου κρίνεται σκόπιμο, με Πράξη του Προϊσταμένου της Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται κοινά κλιμάκια από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της δημοτικής αστυνομίας ή του λιμενικού, <strong>συνεπικουρούμενα, εφόσον παραστεί ανάγκη, από ένα αστυνομικό όργανο</strong> ή ένα στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή επιθεωρητές εργασίας.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>3) </strong>Ο Νόμος 3731/2008, με τον οποίο συστάθηκε η Δημοτική Αστυνομία, ψηφίστηκε <strong>το έτος 2008 </strong>και με το άρθρο 1 έθεσε περιορισμούς ως προς τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, <strong>ανάλογα με τον αριθμό των Δημοτικών Αστυνομικών ανά Δήμο</strong>. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας αναλόγως με το αν αυτή στελεχώνεται από αριθμό ατόμων άνω ή κάτω των πενήντα. Στις αρμοδιότητες που ρυθμίζονται υπό το αριθμητικό κριτήριο <strong>δεν συμπεριλαμβάνεται</strong> η αρμοδιότητα εφαρμογής των νόμων 3730/2008, 3868/2010 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων Υπουργικών Αποφάσεων κλπ. Η αρμοδιότητα αυτή <strong>ανατέθηκε ρητά στη Δημοτική Αστυνομία</strong> μέσω των διατάξεων του σχετικού νόμου (3730/2008) <strong>κατά την τροποποίησή του (με το άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 3868/2010)&nbsp; το έτος 2010</strong>, ήτοι δύο χρόνια μετά την ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας και <strong>με δεδομένη τη διάκριση των αρμοδιοτήτων ανάλογα με τη δύναμη Δημοτικών Αστυνομικών ανά Δήμο</strong>. Ως εκ τούτου, η σχετική νομοθεσία αναθέτει την αρμοδιότητα ελέγχου εφαρμογής της και βεβαίωσης των παραβάσεων των διατάξεών της στη Δημοτική Αστυνομία <strong>ανεξάρτητα από τον αριθμό</strong> των Δημοτικών Αστυνομικών (άνω ή κάτω των πενήντα ατόμων).</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>4) </strong>Ύστερα από την ισχύ του Ν. 4172/2013, δυνάμει του οποίου καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία, <strong>οι αρμοδιότητες που ασκούσε αυτή </strong>(ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1 του Νόμου 3731/2008) μεταβιβάστηκαν (την 23-9-2013) στην &nbsp;Ελληνική Αστυνομία.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>5) </strong>Κατόπιν της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και <strong>επειδή η αρμοδιότητα της αναφορικά με το νόμο 3730/2008 και την Υπουργική Απόφαση&nbsp;Γ.Π. οικ. 104720/2010 δεν προβλεπόταν στο άρθρο 1 του Νόμου 3731/2008</strong> αλλά είχε ανατεθεί απευθείας από τις διατάξεις του <strong>Ν. 3730/2008 </strong>η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης (Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού) διέταξε σχετικά, με την υπ’ αριθ.&nbsp;71377/13/1649007 από 27/10/2013 διαταγή της, αναφέροντας ότι <strong>συνεπεία της κατάργησης</strong> της Δημοτικής Αστυνομίας η τήρηση των διατάξεων του Ν. 3730/2008, όπως ισχύει, μεταβιβάστηκε στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπώς <strong>η σχετική αρμοδιότητα</strong> μεταβιβάστηκε "de facto", χωρίς άλλη ρητή νομοθετική πρόβλεψη - ρύθμιση- τροποποίηση.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>6) </strong>Με το άρθρο 19 του Ν. 4325/2015 (Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας) , επανασυστάθηκαν <strong>αυτοδικαίως</strong> οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, <strong>που είχαν καταργηθεί</strong> με την παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α` 167). Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι επανασυσταθείσες Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των δήμων ασκούν τις αρμοδιότητες <strong>που <u>είχαν</u> μεταβιβαστεί</strong> στην Ελληνική Αστυνομία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4172/2013 (Α` 167), σύμφωνα με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, ενώ <strong>δόθηκε η δυνατότητα της μη επανασύστασης Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.</strong></span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>7)</strong> Στο Δήμο ΧΧΧΧ είχε συσταθεί Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΧΧΧΧ, ο οποίος εγκρίθηκε (κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 εδ. γ του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008) με την υπ’ αριθ.&nbsp; <strong>ΧΧΧ </strong>απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, η οποία <strong>δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την ΧΧΧ</strong> (ΦΕΚ ΧΧΧ τεύχος Β’) και ισχύει ως δημοσιεύτηκε μέχρι και σήμερα, ενώ <u>δεν αποφασίστηκε η μη επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας</u>. Συνεπώς <strong>επήλθε αυτοδίκαιη επανασύσταση</strong> αυτής στο Δήμο ΧΧΧΧ, δυνάμει των διατάξεων&nbsp; του άρθρου 19 του Νόμου 4325/2015, η οποία πραγματώθηκε με τις υπ’ αριθ. ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ/2015 αποφάσεις του Δημάρχου <strong>ΧΧΧΧ περί αυτοδίκαιης κατάληψης ΧΧΧ θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας</strong> στο Δήμο ΧΧΧΧ (<u>δυνάμει του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015</u>),&nbsp; οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο υπ’ αριθ. <strong>ΧΧΧΧ από ΧΧΧ ΦΕΚ</strong> (τεύχος Β’).</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Η ανωτέρω παράγραφος «7» είναι πολύ σημαντική και θέλει λίγο ψάξιμο μέσω του Δήμου ώστε να βρεθούν τα σχετικά ΦΕΚ και αποφάσεις.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Στο πλαίσιο των ανωτέρω, άποψη μου είναι ότι <strong>από την πραγματοποίηση της <u>επανασύστασης </u>της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο ΧΧΧΧΧΧΧΧ</strong>, η αρμοδιότητα ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων των διατάξεων περί απαγόρευσης καπνίσματος (και γενικότερα της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά) <strong>επέστρεψε στην Υπηρεσία αυτή</strong>, <strong><u>χωρίς να υφίσταται νομική πρόβλεψη συναρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας </u>στην εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, από την επανασύστασή της Δημοτικής Αστυνομίας, μέχρι και σήμερα</strong>. Συνεπώς φρονώ ότι <u><strong>δεν νομιμοποιούμαστε</strong> </u>στον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας περί απαγόρευσης καπνίσματος και την επιβολή των προβλεπομένων σε αυτή διοικητικών κυρώσεων. Αντίστοιχα, κατά το ανωτέρω σκεπτικό οι σχετικές <strong>διοικητικές κυρώσεις</strong> που προβλέπονται στο νόμο 3730/2008 και την Υπουργική Απόφαση Γ.Π. οικ. 104720&nbsp; και αφορούν στην προστασία των ανηλίκων από τα αλκοολούχα ποτά (πρόστιμα για είσοδο – παραμονή ανηλίκων σε μπαρ, κέντρα διασκέδασης, κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους κλπ) αποτελούν αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας. Από τα ανωτέρω συνάγεται και το συμπέρασμα ότι η υποχρέωση υποβολής μηνιαίας έκθεσης διενεργηθέντων ελέγχων και παραβάσεων που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση καθώς και η συμμετοχή - συνδρομή στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία αυτή μικτά κλιμάκια ελέγχων αποτελεί υποχρέωση της Δημοτικής Αστυνομίας.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Εν όψει του πιθανού κωλύματος σε περίπτωση που Υπηρεσία της Ελλληνικής Αστυνομίας γίνει δέκτης καταγγελιών που αφορούν παραβάσεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, σε χρόνο που η αρμόδια Υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) <strong>δεν λειτουργεί</strong>, λαμβανομένων υπόψη των εκτεθέντων στην υπ’ αριθ. ΧΧΧ από 04/10/2016 εγκύκλιο διαταγή της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης – Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού, στο μέρος που αυτή αφορά στη διαπίστωση και βεβαίωση διοικητικών προστίμων, φρονώ ότι <strong>όταν διαπιστώνονται από αστυνομικούς πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν τη διάπραξη διοικητικής παράβασης, η <u>έγγραφη ενημέρωση</u> της αρμόδιας Υπηρεσίας, περί των σχετικών διαπιστώσεων, </strong>από την οποία θα προκύπτουν, τα στοιχεία του παραβάτη, ο τόπος, ο χρόνος και οι ειδικότερες συνθήκες τέλεσης της παράβασης,<strong>αποτελεί για την αρμόδια Υπηρεσία πρόσφορο μέσο <u>διαπίστωσης της παράβασης</u> και συνεπώς βεβαίωσής της και επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη η επί τόπου, αυτοπρόσωπη και άμεση διαπίστωση της παράβασης από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας αυτής. </strong>Η άποψή μου αυτή πηγάζει – και - από τα διατασσόμενα στην υπ’ αριθ. ΧΧΧ από <strong>21/09/2017</strong> Διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας – Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού, («Ερώτημα υφιστάμενης Υπηρεσίας – Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 36/1994 (Μέτρα προστασίας των ανηλίκων και άλλες διατάξεις) και του Νόμου 3730/2008 (Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις)»), όπου στο <strong>εδάφιο ζ’ της παραγράφου 1’</strong> αναφέρεται ότι «<strong><em>Εξυπακούεται, ότι σε περίπτωση <u>μη συντρέχουσας αρμοδιότητας των αστυνομικών οργάνων</u> </em></strong>(εννοεί τις περιπτώσεις που στον τόπο όπου διαπιστώνεται η παράβαση , έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία)<strong><em> που διαπιστώνουν την τέλεση <u>της συγκεκριμένης παράβασης</u> για επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, πρέπει να ενημερώνονται σχετικώς οι αρμόδιες Υπηρεσίες</em></strong>».</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*** </span>Σημειώνεται&nbsp; ότι η μοναδική περίπτωση που η Ελληνική Αστυνομία έχει αρμοδιότητα ελέγχου και επιβολής προστίμων (όσον αφορά στη συγκεκριμένη νομοθεσία πάντα), ακόμα κι αν έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία στην περιοχή αρμοδιότητάς της, είναι αυτή <u>της απαγόρευσης καπνίσματος στους οδηγούς οχημάτων </u>(Ι.Χ. Δ.Χ. κλπ) <u>όταν επιβαίνουν ανήλικοι </u>και τούτο προκύπτει – και - από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Γ.Π./Δ2Β/οικ. <strong>8809 </strong>από <strong>31/01/2018</strong> (σελ. 8).</span></p>
<p><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Εν κατακλείδι, δεν θεωρώ οτι χωράει ερμηνεία το όλο θέμα, είναι ξεκάθαρο και πολύ συγκεκριμένο. -Μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες λόγω καταργησης, </span></strong></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">-επέστρεψαν λόγω επανασύστασης, όπου αυτή επανασυστάθηκε </span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">και δεν αναφερόμαστε σε γενική αρμοδιότητα αλλά ειδική <u>που ανατέθηκε με νόμο </u>ο οποίος <u>δεν τροποποιήθηκε ποτέ </u>και μέχρι σήμερα <u>αναφέρει μόνο τη Δημοτική Αστυνομία ως αρμόδια Υπηρεσία</u>, όπου αυτή επανασυστάθηκε με τις νόμιμες διαδικασίες. </span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Μια αντίθετη περίπτωση (για να το εδραιώσετε στη σκέψη σας) είναι αυτή της αρμοδιότητας για τα ζώα συντροφιάς. Ήταν αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας <u>κατά τις προβλέψεις του νόμου</u> (όπως συμβαίνει και με το κάπνισμα), καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία, η αρμοδιότητα πέρασε σε εμάς, επανασυστάθηκε η Δημοτική Αστυνομία και η σχετική αρμοδιότητα ανατέθηκε ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ Υπηρεσίες (εδώ διαφοροποιήθηκε το θέμα) με σχετική <u>τροποποίηση </u>του νόμου 4039 όπου στις αρμόδιες Υπηρεσίες προστέθηκε το "<u>και η Ελληνική Αστυνομία</u>". Νομίζω οτι όλοι αντιλαμβανόμαστε την αντιστοιχία των δύο περιπτώσεων και την ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα στο πως αντιμετωπίστηκε μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας η ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Αλλά όλα αυτά είναι απλά η άποψή μου. Κατ'εμέ το Αρχηγείο δεν προέβη σε έκδοση νεότερης διαταγής καθώς ήταν ξεκάθαρο το όλο θέμα. Όπου επανασυστάθηκε επεστράφησαν οι αρμοδιότητες (και δεν έγιναν αυτομάτως συναρμοδιότητες), όπου δεν επανασυστάθηκε εξακολουθεί να έχει τις αρμοδιότητές της Δημ. Αστ. η ΕΛ.ΑΣ.</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Αν κάποιος έχει αντίθετη τεκμηριωμένη άποψη ας την καταθέσει εδώ να το συζητήσουμε περαιτέρω.</span></p>

Υποβλήθηκε από stathis1986. Ημερομηνία: Τρί, 01/08/2019 - 11:58 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Καλησπέρα. Αναζητήστε λίγο το υπ' αριθ. 1244/18/375455 από 22-02-2018 έγγραφο του ΑΕΑ/Δ-νση Γενικής Αστυνόμευσης/Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρυσιμού. Αναφέρει αναμορδιότητα πλην της περίπτωσης του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. η΄ του ν. 3780/2008 ως ισχύει.&nbsp;</p>

Υποβλήθηκε από sylvester79. Ημερομηνία: Παρ, 01/11/2019 - 15:44 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>3730 το ορθόν και ναι αφορά (ως προς τη διάταξη) ακριβώς αυτό που αναφέρει και η εγκύκλιος που αναφέρω παραπάνω, δηλαδή το κάπνισμα εντός αυτοκινήτων όταν επιβαίνουν ανήλικοι.Και αν ΔΕΝ κάνω λάθος, με το συγκεκριμένο έγγραφο του αρχηγείου μας διαβιβάστηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.</p>

Υποβλήθηκε από sylvester79. Ημερομηνία: Σάβ, 01/12/2019 - 10:09 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Ναι, συνάδελφε, όντως με τη διαταγή του Αρχηγείου που αναφέρεις μας κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (Γ.Π./Δ2Β/οικ. <strong>8809 </strong>από <strong>31/01/2018)</strong></p>

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis