Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by steve88 on Δευ, 10/07/2013 - 17:35
Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος τι κάνουμε με τα οχήματα που είναι ακινητοποιημένα στις υπηρεσίες, είτε επειδή έχουν κατασχεθεί για διάφορες υποθέσεις, είτε επειδή έχουν ξύσει αριθμούς πλαισίου; Υπάρχει σχετική νομοθεσία;

Υποβλήθηκε από mentor. Ημερομηνία: Δευ, 10/07/2013 - 18:04 Μόνιμος σύνδεσμος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

[b]Κ.Υ.Α 30870/1983 - ΦΕΚ 603/Β/19.10.1983

Περιπτώσεις και τρόπος ακινητοποίησης μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοποδηλάτων καθώς και η μεταφορά τους.[/b]

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: α)των άρθρ. 34 (παρ. 8), 34α και 46 (παρ. 1) του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Νόμ. 614/1977 «περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας», όπως η παρ. 8 του άρθρ. 34 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 6 του Νόμ. 894/79 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του δια του Νόμ. 614/1977 κυρωθέντος Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας και το άρθρ. 34α προστέθηκε με το άρθρ. 7 του Νόμ. 894/79 και β)της παρ. 2 του άρθρ. 5 του Νόμ. 1350/83 «υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Περιπτώσεις ακινητοποίησης
Τα αστυνομικά όργανα μπορούν να επιβάλλουν την ακινητοποίηση μηχανοκινήτου οχήματος ή μοτοποδηλάτου στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α)Όταν το όχημα έχει βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης ή τροχοπέδησης ή βλάβη που προκαλεί ροή λιπαντικών ή καύσιμης ύλης (παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 81 και 55 του ΚΟΚ). Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
β)Όταν δεν λειτουργεί κανένα φως τροχοπέδησης του οχήματος (παράβαση των διατάξεων των άρθρ. 68 και 74 του ΚΟΚ). Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
γ)Όταν το όχημα δεν έχει καθόλου φώτα πορείας ή διασταύρωσης ή θέσης ή όταν αυτά που έχει δεν λειτουργούν, εφόσον η πιο πάνω έλλειψη διαπιστώνεται κατά την διάρκεια της νύχτας (παράβαση των διατάξεων των άρθρ. 64, 65, 66, 74, 78, 79 και 80 του ΚΟΚ). Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
δ)Όταν το όχημα έχει ελαστικά επίσωτρα με προχωρημένη φθορά, όπως αυτή καθορίζεται με την ΣΤ 29853/77 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί καθορισμού ελάχιστου επιτρεπόμενου πάχους προεξοχών πέλματος ελαστικών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 1288/77) ή έχει ακατάλληλα ελαστικά επίσωτρα (μέγεθος ή είδος προφίλ) ή οποιαδήποτε ουσιώδη διαφορά σε σχέση με τα ελαστικά που προδιαγράφονται από τα έγγραφα του οχήματος. Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να τοποθετηθούν κανονικά ελαστικά επίσωτρα.
ε)Όταν το όχημα έχει βλάβη ή ελλείψεις στους μηχανισμούς τα εξαρτήματα ή τις συσκευές του ή στο κύριο σώμα του, τέτοια που χωρίς αμφισβήτηση κάνει επικίνδυνη τη συνέχιση της κίνησής του, ή προκαλεί κινδύνους σε αυτούς που χρησιμοποιούν την οδό (παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 53 και 81 του Κ.Ο.Κ.) ή εκπέμπει καυσαέρια πέρα από τα όρια που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Συγκοινωνιών 6565/23.2.1981 «περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων περιεκτικότητας σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) των από των κυκλοφορούντων βενζινοκινήτων αυτοκινήτων οχημάτων εκπεμπομένων καυσαερίων» ΦΕΚ 148/Β/1981 και 14350/325/21.4.1981 «περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων εκπομπής αιθάλης από τα κυκλοφορούντα πετρελαιοκίνητα οχήματα και κανονισμού χρήσεως ειδικής συσκευής για τον έλεγχο των καυσαερίων των πετρελαιοκινήτων οχημάτων» ΦΕΚ 260/Β/1981. Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
στ)Όταν από τη λειτουργία του οχήματος προκαλούνται θόρυβοι που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο για την κατηγορία που ανήκει το όχημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Συγκοινωνιών 1220/13/11.1.1979 «περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων, προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπος μετρήσεως αυτού» ΦΕΚ 75/Β/1979, όπως ισχύει (τροποποιήσεις εις ΦΕΚ 618/Β/1979 και 1093/Β/1980), εφόσον οι θόρυβοι προκαλούνται μέσα σε κατοικημένη περιοχή στις ώρες κοινής ησυχίας, όπως αυτές καθορίζονται με τις αντίστοιχες αστυνομικές διατάξεις. Εάν οι θόρυβοι που προκαλεί το όχημα υπερβαίνουν τα 105 DB (Α) για επιβατικά αυτοκίνητα, δίτροχα μοτοποδήλατα και δίτροχες μοτοσυκλέττες και τα 110 DB (Α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρίτροχα μοτοποδήλατα και τρίτροχες μοτοσυκλέττες, όπως τα όρια αυτά καθορίζονται από την πιο πάνω κοινή απόφαση (οπότε η συνέχιση της κίνησης του οχήματος είναι επικίνδυνη για αυτούς που χρησιμοποιούν την οδό), τότε τα αστυνομικά όργανα μπορούν να διατάξουν την ακινητοποίηση του οχήματος σε οποιοδήποτε σημείο (μέσα ή έξω από κατοικημένη περιοχή) και σε οποιαδήποτε ώρα και αν προκαλούνται οι θόρυβοι. Η διαπίστωση της στάθμης του παραγόμενου θορύβου γίνεται από τα αστυνομικά όργανα, σύμφωνα με την «εν στάσει» μέθοδο όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρ. 5 της 1220/13/79 απόφασης των Υπουργών Κοιν. Υπηρεσιών και Συγκ/νιών, στον πλησιέστερο ακάλυπτο χώρο (δρόμο, οικόπεδο, πλατεία κ.λπ.) που έχει ελεύθερη επιφάνεια (χωρίς εμπόδια) τουλάχιστον κατά τρία μέτρα μεγαλύτερη (περιμετρικά) από την εξωτερική επιφάνεια του ελεγχόμενου οχήματος. Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.
ζ)Όταν ο οδηγός οδηγεί πέρα από τα επιτρεπόμενα χρονικά όρια εργασίας (παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 13 του ΚΟΚ). Η ακινητοποίηση διαρκεί τουλάχιστον 4 ώρες, εκτός αν παραλάβει το όχημα άλλος ικανός οδηγός.
η)Όταν ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδηγού ή όταν του έχει αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδηγού ή όταν αυτός έχει εμφανή σωματική ή πνευματική αναπηρία που έχει άμεση επίπτωση στην ικανότητά του για οδήγηση (παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 13 του ΚΟΚ). Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να παραλάβει το όχημα άλλος ικανός οδηγός.
θ)Όταν ο οδηγός είναι μεθυσμένος ή βρίσκεται κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών, γεγονός που διαπιστώνεται με επίσημα αναγνωρισμένη μέθοδο (παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 42 του ΚΟΚ). Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να παραλάβει το όχημα άλλος ικανός οδηγός ή μέχρι να περάσει η επίδραση που είχαν πάνω στον οδηγό το οινόπνευμα ή τα ναρκωτικά ή οι τοξικές ουσίες.
ι)Όταν ο οδηγός ή ο επιβάτης δίκυκλης μοτοσυκλέττας ή μοτοποδηλάτου δεν έχει μαζί του το ειδικό προστατευτικό κράνος που προβλέπει το άρθρ. 101 του Κ.Ο.Κ. Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρις ότου ο οδηγός ή ο επιβάτης εφοδιαστούν με το ειδικό προστατευτικό κράνος.
ια)Όταν το όχημα είναι υπερφορτωμένο και το μικτό του βάρος υπερβαίνει περισσότερο από 10% το μέγιστο βάρος που επιτρέπεται για το όχημα (παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 32 του Κ.Ο.Κ.). Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αφαιρεθεί από το όχημα το πρόσθετο βάρος.
ιβ)Όταν το όχημα κυκλοφορεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 53 του Κ.Ο.Κ. που καθορίζουν τα σχετικά με τα βάρη και τις διαστάσεις του. Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να προσκομιστεί η ειδική άδεια που προβλέπεται από το άρθρ. 53 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. και που εκδίδεται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων ή από την αρμόδια αρχή που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτό.
ιγ)Όταν το όχημα είναι φορτωμένο επικίνδυνα και εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα ή προκαλούνται ζημιές στο οδόστρωμα από φορτίο που διαρρέει, πέφτει ή έλκεται από το όχημα ή όταν το όχημα είναι φορτωμένο με τρόπο που περιορίζει την ορατότητα του οδηγού ή εμποδίζει την κανονική κίνηση του οχήματος, ή ελαττώνει την σταθερότητά του ή καλύπτει τα φώτα πορείας ή στάθμευσης ή οπισθοπορείας ή τα αντανακλαστικά στοιχεία του οχήματος (παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 32 του Κ.Ο.Κ.). Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αρθεί η αιτία που την προκάλεσε.
ιδ)Όταν το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου εφόσον υπήρχε σχετική υποχρέωση κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 1387/1981 «καθιέρωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου οδικών οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους». Η ακινητοποίηση διατάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 2 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2.
Ενέργειες σε ειδικές περιπτώσεις ακινητοποίησης
1.Εάν η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε για λόγους εμφανούς σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας του οδηγού, η αστυνομική υπηρεσία μπορεί να προτείνει την ιατρική επανεξέταση του οδηγού, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών ΣΤ. 28171/ 2.11.1977 «περί τρόπου και διαδικασίας επανεξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων και των μοτοσυκλεττών» ΦΕΚ 1190/Β/1977 «και της απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 12355/Φ/ 304/8στ/12.8.1978 «περί του τρόπου και της διαδικασίας επανεξετάσεως οδηγών μοτοποδηλάτων» ΦΕΚ 851/Β/1978, κατά περίπτωση.
2.Εάν η ακινητοποίηση έγινε για λόγους σοβαρής μηχανικής ή άλλης βλάβης ή τροποποίησης τους οχήματος, ή επειδή το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου εφόσον έχει τέτοια υποχρέωση, η αστυνομική αρχή μπορεί να διατάξει τον έκτακτο τεχνικό έλεγχο του οχήματος σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρ. 86 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 3.
Διαδικασία ακινητοποίησης Δαπάνη μεταφοράς
1.Για την πραγματοποίηση της ακινητοποίησης οχήματος, απαιτείται η σύμπραξη 2 αστυνομικών οργάνων. Τα όργανα αυτά επιβάλλουν την ακινητοποίηση του οχήματος, αφού προηγούμενα εκτιμήσουν τις ειδικές συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση (σοβαρότητα βλάβης, ή φθοράς του οχήματος, ευπάθεια ή αξία φορτίου). Ο οδηγός του οχήματος που ακινητοποιήθηκε ευθύνεται για τη φύλαξη του οχήματος και του μεταφερόμενου φορτίου.
2.Εάν η αιτία που προκάλεσε την ακινητοποίηση του οχήματος δεν είναι δυνατό να αρθεί αμέσως στον τόπο που έγινε η διαπίστωση της, τότε σύμφωνα με το άρθρ. 92 του Κ.Ο.Κ., τα αστυνομικά όργανα αφαιρούν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, συντάσσουν έκθεση ακινητοποίησής του, σύμφωνα με το άρθρ. 4 της απόφασης αυτής και μεριμνούν για τη μεταφορά του, με ειδικό φορτηγό ή γερανοφόρο όχημα, σε χώρο όπου μπορεί να γίνει η επισκευή ή η ασφαλής φύλαξή του.
3.Εάν τα αστυνομικά όργανα κρίνουν ότι η μεταφορά του οχήματος για επισκευή ή για ακινητοποίηση σε κατάλληλο χώρο, δεν μπορεί να γίνει με κρατικά μεταφορικά μέσα ή με συμβεβλημένους με το Κράτος ιδιώτες μεταφορείς, τότε συνιστούν στον οδηγό να μεριμνήσει για την ασφαλή μεταφορά του οχήματός του, στον χώρο που υποδεικνύεται στην έκθεση ακινητοποίησης με μέσα της επιλογής του ή αν πρόκειται για επισκευή που ενδείκνυται να γίνει επί τόπου να μεριμνήσει για την διενέργειά της στον τόπο που διαπιστώθηκε η παράβαση.
4.Επιτρέπεται η κίνηση του οχήματος από τον τόπο επισκευής ή φύλαξής του μέχρι το αστυνομικό τμήμα, όπου φυλάσσονται η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του, μετά την άρση της αιτίας που προκάλεσε την ακινητοποίησή του, μόνο εφόσον ο οδηγός έχει μαζί του αντίγραφο της έκθεσης ακινητοποίησης όπου αναφέρεται η επιτρεπόμενη διαδρομή χωρίς πινακίδες και άδεια.
5.Η κίνηση οχήματος, χωρίς άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για το οποίο έχει συνταχθεί έκθεση ακινητοποίησης, μπορεί να γίνει μέχρι τον τόπο επισκευής ή φύλαξής του, που αναφέρεται στην έκθεση ακινητοποίησης, κατά την κρίση των αστυνομικών οργάνων, εφόσον ο οδηγός δηλώσει γραπτά σύμφωνα με το άρθρ. 4 της απόφασης αυτής, ότι η κίνηση του οχήματος θα γίνει προσεκτικά και με αποκλειστική ευθύνη του σε ό,τι αφορά τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των επιβατών του οχήματος ή εκείνων που χρησιμοποιούν την οδό και εφόσον ο οδηγός έχει μαζί του αντίγραφο της έκθεσης ακινητοποίησης.
6.Σε κάθε περίπτωση ακινητοποίησης ή απόδοσης οχήματος που ακινητοποιήθηκε, συντάσσεται η έκθεση που προβλέπεται στο άρθρ. 4 αυτής της απόφασης. Η έκθεση υπογράφεται από τα αστυνομικά όργανα και από τον οδηγό εφόσον επιθυμεί. Εάν ο οδηγός επιθυμεί να κινήσει το όχημα σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, τότε υποχρεωτικά υπογράφει τη σχετική δήλωση που προβλέπεται στο έντυπο της έκθεσης ακινητοποίησης. Οι εκθέσεις συντάσσονται σε τρία αντίγραφα σε στέλεχος εντύπων. Από αυτά το ένα έντυπο παραμένει στο στέλεχος και τα άλλα παραδίδονται από ένα στον οδηγό και στην υπηρεσία, μαζί με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας.
7.Εάν τα αστυνομικά όργανα κρίνουν ότι για τη διαπίστωση της άρσης της αιτίας που προκάλεσε την ακινητοποίηση του οχήματος χρειάζονται ειδικές γνώσεις ή ειδικές μέθοδοι και εξοπλισμός, μπορούν να ζητήσουν, πριν από την απόδοση του οχήματος, βεβαίωση από τεχνίτη κάτοχο ειδικού πτυχίου επισκευαστή οχημάτων, κατά τις διατάξεις του Νόμ. 3100/1954 «περί ασκήσεως επαγγέλματος επισκευαστού αυτοκινήτων» ή σημείωμα από αρμόδια δημόσια υπηρεσία, μόνο στην περίπτωση που έχει δοθεί αντίστοιχη εντολή στην έκθεση ακινητοποίησης του οχήματος. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική διαπίστωση, πριν από την επιστροφή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, γίνεται μόνο από τα αστυνομικά όργανα.
8.Εάν η μεταφορά και η φύλαξη του οχήματος έγιναν με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού ή με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 34 και του άρθρ. 34α του Κ.Ο.Κ. τότε ο δικαιούχος που θα παραλάβει το όχημα πρέπει να πληρώση τη δαπάνη για τη μεταφορά και τη φύλαξη του οχήματός του, που καθορίζεται από τον πίνακα της παρ. 9, περιπτ. β΄ το άρθρου αυτού, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος την απόσταση μεταφοράς και το χρόνο φύλαξής του. Ο δικαιούχος του οχήματος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξής του, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα της επόμενης παραγράφου,
ανεξάρτητα αν η μεταφορά έγινε με υπηρεσιακά ή με ιδιωτικά γερανοφόρα οχήματα ή αν η φύλαξη έγινε σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο και ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών μεταφοράς και φύλαξης που καταβάλλει η υπηρεσία στους ιδιώτες μεταφορείς που έχουν επιλεγεί απ’ αυτήν μετά από σχετικό διαγωνισμό.
9.α)Για τα οχήματα που μεταφέρθηκαν με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου αυτού ή με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρ. 34 και του άρθρ. 34α του ΚΟΚ σε ειδικούς χώρους φύλαξης, τηρείται βιβλίο διακίνησης φυλασσόμενων οχημάτων που ο τύπος αυτού έχει όπως παρακάτω:

......................................... .............................................
(ΤΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(αριστερή σελίδα) ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9α
α/α α/α Ημερομηνία-Ω Τόπος Στάθμευσης Λόγοι Αριθμός Είδος Εργοστάσ- Ιδιαίτερα Στοιχεία Ημερομη-
αριθμ. έκθε- ρα μεταφοράς Περιοχή Οδός μεταφοράς κυκλοφο- οχήματος ιο κατα - χαρακτη- βεβαιώ- νία-ώρα
βιβλίου σης οχήματος στον αριθμός και κράτησης ρίας σκευής ριστικά σαντα την παράδοσης
τόπο φύλαξης οχήματος παράβαση για φύλαξη
(δεξιά σελίδα) ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στοιχεία Υπογραφή Προϋπο- Στοιχεία Στοιχεία Υπογραφή Ημερομη. Ημερομην. Ιδιαίτερα Όνομα- Υπογραφή Παρατη-
παραλή- παραλή- θέσεις από απόδοσαν παραλήπτη παραλήπτη ώρα παρά- ώρα παρά- χαρακτή- τεπώνυμο παραλήπτη ρήσεις
πτη πτη δοσης τος (ιδιοκτήτη) (ιδιοκτήτη) δοσης στον δοσης στον ριστικά παραλήπτη
φύλαξης κάτοχο (ΟΔΔΥ) οχήματος (ΟΔΔΥ)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Φαίνονται οι δαπάνες μεταφοράς του οχήματος που γίνεται με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και τα άρθρα 34 και 34α του ΚΟΚ
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΦΟΡΤΟ- ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
1. Επιβατικά αυτοκίνητα 2.000 Δρχ. 50 δρχ./km 300 δρχ/ημέρα
2. Φορτηγά μικτού βάρους έως 3.500 kg 2.000 ΄΄ 70 ΄΄ 450 ΄΄
3. Φορτηγά μικτού βάρους
3.500 έως 10.000 kg 3.000 ΄΄ 80 ΄΄ 600 ΄΄
4. Φορτηγά μικτού βάρους 4.000 ΄΄ 100 ΄΄ 750 ΄΄
πάνω από 10.000 kg
5. Λεωφορεία 4.000 ΄΄ 100 ΄΄ 750 ΄΄
6. Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα
κ.λπ. Μ.Β. έως 3.500 kg 2.000 ΄΄ 70 ΄΄ 450 ΄΄
7. Ρυμουλκούμενα κ.λπ. Μ.Β. 3.500 έως
10.000 kg 3.000 ΄΄ 80 ΄΄ 600 ΄΄
8. Ρυμουλκούμενα κ.λπ. άνω των
10.000 kg 4.000 ΄΄ 100 ΄΄ 750 ΄΄
9. Μοτοσυκλέτες δίκυκλες 2.000 ΄΄ 40 ΄΄ 75 ΄΄
10. Μοτοσυκλέτες τρίκυκλες 2.000 ΄΄ 50 ΄΄ 150 ΄΄
11. Μοτοποδήλατα 1.000 ΄΄ 20 ΄΄ 75 ΄΄

Τα ποσά που προβλέπονται στον κατά την προηγούμενη περίπτωση πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε διετία σύμφωνα με την εξής σχέση: Π = α.λ όπου, Π είναι το ποσόν που προκύπτει από την αναπροσαρμογή α το ποσόν όπως καθορίζεται στον πιο πάνω πίνακα και λ είναι ο αριθμός που προκύπτει από την μαθηματική σχέση λ = 0,00025 (μ1+μ2). Όπου μ1 είναι το ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη χωματουργού κατά το αμέσως προηγούμενο της αναπροσαρμογής ημερολογιακό τρίμηνο και μ2 το ημερομίσθιο τεχνίτη στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Το ημερομίσθιο αυτό υπολογίζεται χωρίς καμιά προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως έχει
προσδιοριστεί από την Επιτροπή διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Νόμ. 889/1979 «περί της αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής δημοσίων έργων και ετέρων τινών συναφών διατάξεων». Το ποσό το οποίο προκύπτει από την πιο πάνω μαθηματική σχέση (Π = α.λ) στρογγυλοποιείται, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης προσέγγισης, ανά 10 δρχμ. Η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ανακοινώνει κάθε διετία στις αρμόδιες υπηρεσίες την τιμή του συντελεστή λ και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για τη μεταφορά και τη φύλαξη του οχήματος, δηλαδή το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της μαθηματικής σχέσης (αναθεωρημένη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης συν αναθεωρημένη δαπάνη μεταφοράς, επί χιλιόμετρα μεταφοράς συν αναθεωρημένη δαπάνη φύλαξης επί ημέρες φύλαξης) και που καταβάλλεται από τον οδηγό, πριν από την παραλαβή του οχήματος, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω ανά 100 δρχ. Η απόσταση μεταφοράς λογίζεται σε ακέραιο αριθμό χιλιομέτρων (στογγυλοποίηση προς τα άνω) και στις ημέρες φύλαξης περιλαμβάνονται οι ημέρες ακινητοποίησης και παραλαβής του οχήματος. Εάν το όχημα παραληφθεί από τον δικαιούχο του από τον ΟΔΔΥ, τότε για τον υπολογισμό του ποσού που θα καταβληθεί προστίθενται και τα έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς του οχήματος προς τον ΟΔΔΥ.
10.Τα οχήματα που μεταφέρονται σε φυλασσόμενους χώρους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 3 αυτής της απόφασης, φυλάσσονται μέχρι να εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος για να τα παραλάβει, σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις της απόφασης αυτής και μέχρι χρονικό διάστημα το πολύ 2 μηνών. Μετά τη συμπλήρωση του διμήνου, τα οχήματα με μέριμνα της αστυνομικής αρχής παραδίδονται στον ΟΔΔΥ, ο οποίος και καταβάλλει τη δαπάνη μεταφοράς και φύλαξης του οχήματος σε περίπτωση που για τη μεταφορά και τη φύλαξη χρησιμοποιήθηκε ιδιώτης.

Άρθρο 4.
Τύπος εντύπων
1.Ο τύπος της έκθεσης ακινητοποίησης οχήματος είναι ο ακόλουθος: ………………………
Υπόδειγμα
2.Ο τύπος της έκθεσης άρσης ακινητοποίησης είναι ο ακόλουθος:
………………………………………………………

Υπόδειγμα Κυρώσεις
Άρθρο 5.
Ο οδηγός που αρνείται να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του αστυνομικού οργάνου για την ακινητοποίηση του οχήματος ή εκείνος που κινεί όχημα, του οποίου διατάχθηκε η ακινητοποίηση, κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστο 5.000 δραχμών καθώς και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, για χρονικό διάστημα ενός έως τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 46 του ΚΟΚ.

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει 2 μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

[edit time=1381158626]mentor[/edit]

Υποβλήθηκε από andbabal. Ημερομηνία: Δευ, 10/07/2013 - 18:10 Μόνιμος σύνδεσμος

Αν το όχημα έχει κατασχεθεί για ποινική υπόθεση, η αποδέσμευσή του διατάζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για τις λοιπές περιπτώσεις ακινητοποίησης, π.χ. τροχονομική παράβαση όπου μετά τη λήξη της ποινής δεν προσέρχεται ο ιδιοκτήτης να το παραλάβει, αποστέλλουμε έγγραφο στον ιδιοκτήτη όπου τον ενημερώνουμε ότι το όχημά του βρίσκεται στον χώρο φύλαξης της Υπηρεσίας μας και ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών οφείλει να προσέλθει να το παραλάβει, αλλιώς αυτό θα αποσταλεί στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση.

Υποβλήθηκε από steve88. Ημερομηνία: Δευ, 10/07/2013 - 18:16 Μόνιμος σύνδεσμος

Η ερώτηση αφορά τα οχήματα που έχουν ήδη ακινητοποιηθεί και δεν γίνεται να αποδοθούν είτε επειδή έχουν κατασχεθεί (διάβασα ότι τα στέλνουμε στο Τελωνείο για φύλαξη αλλά δεν ξέρω από που προβλέπεται αυτό) και είτε δεν μπορεί να διαπιστωθεί το νόμιμο της κυκλοφορίας τους αφού δεν μπορούμε να δούμε αριθμούς πλαισίου και κινητήρα για να εξακριβώσουμε αν είναι κλεμμένα η όχι. Ο Ο.Δ.Δ.Υ υπάρχει ακόμα ή έχει κλείσει;

Υποβλήθηκε από andbabal. Ημερομηνία: Δευ, 10/07/2013 - 18:24 Μόνιμος σύνδεσμος

Λογικά για την κατάσχεση, θα έχετε κάνει έκθεση κατάσχεσης, η οποία βρίσκεται στην δικογραφία. οπότε παραμένει σε εσάς μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου περί την απόδοση ή μη του οχήματος. Ο Ο.Δ.Δ.Υ. δεν ξέρω εάν συνεχίζει να αποκαλείται έτσι, πάντως εμείς τα πάμε Τελωνείο και από εκεί διατάσσεται η μεταφορά τους στον χώρο του Ο.Δ.Δ.Υ.

Υποβλήθηκε από steve88. Ημερομηνία: Δευ, 10/07/2013 - 18:32 Μόνιμος σύνδεσμος

andbabal αναφέρεσαι στα κατασχεμένα να φανταστώ... Ξέρεις που προβλέπεται αυτή η μεταφορά στο Τελωνείο; Γιατί μάλλον ο Τελώνης θα μου κάνει νερά...

Υποβλήθηκε από andbabal. Ημερομηνία: Δευ, 10/07/2013 - 18:53 Μόνιμος σύνδεσμος

Ήδη το σημείωσα αύριο να το ψάξω στο γραφείο μου γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το νομικό πλαίσιο. αν και πάλι επιμένω ότι "κατασχεμένο" είναι προανακριτικός όρος και θέλει απόφαση Δικαστηρίου. Για ακινητοποιημένο λέω λόγω τροχονομικής μη ποινικής παράβασης. Όπως επίσης και για αλλοδαπά οχήματα που οδηγούνται από άτομα που δεν έχουν δικαίωμα στην οδήγησή τους στην Χώρα μας (καθαρά φορολογική παράβαση). Το ότι έχει αλλοιωμένο αριθμό κινητήρα ή πλαισίου ένα όχημα (παράβαση αρθ. 85 παρ. 5 ΚΟΚ) είναι ποινικό, πλημ/μα και αφού το έχεις κατασχέσει με έκθεση κατάσχεσης, την τύχη του οχήματος θα την ορίσει το Δικαστήριο.

Υποβλήθηκε από SREK. Ημερομηνία: Δευ, 10/07/2013 - 19:25 Μόνιμος σύνδεσμος

Τα κατασχεμένα πειστήρια - οχήματα απο τις αστυνομικές αρχές φυλάσσονται εως ότου αποφανθεί αμετάκλητα το αρμόδιο δικαστικό όργανο (δικαστήριο ή δικαστικό συμβούλιο) στα κατα τόπον τελωνεία.

Σχετ υπαριθ. 2/84797/0025 απο 24/11/2011 ΚΥΑ όπου στο αρ 1 ορίζεται οτι ο ΟΔΔΥ ο οποίος συστάθηκε με το ΠΔ413/1998 καταργείται και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. (Αλλωστε στην περιφέρεια σύμφωνα με την απόφαση 2/20010/0025/3.9.2002 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι αρμοδιότητες του ΟΔΔΥ ασκούταν και πρίν απο τα τελωνεία)

Ορισμένες εξ'αυτων, όπως ορίζονται στο αρ 1 της ανωτέρω ΚΥΑ είναι οι εξής :
β) Τη διαχείριση και εκποίηση τροχοφόρων οχημάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου, είτε ως αζήτητα είτε ως αποτέλεσμα δήμευσης είτε για
οποιαδήποτε άλλη αιτία, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθμ.25/60 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και τις σχετικές διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα
η) Τη φύλαξη, διαχείριση και εκποίηση των εγκαταλειπόμενων σε οδούς, πλατείες, κήπους και δημόσιους ή δημοτικούς χώρους τροχοφόρων οχημάτων, τροχό−
σπιτων, σκαφών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων.
θ) Τη φύλαξη, διαχείριση και εκποίηση των χερσαίων, πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων, που κατάσχονται σαν αντικείμενα λαθρεμπορίας ή μεταγωγικά
μέσα αντικειμένων λαθρεμπορίας.
[b]ι) Τη φύλαξη, διαχείριση και εκποίηση πειστηρίων.
[/b]

Οπότε καθίστεται σαφες ότι αρμόδιοι για την φύλαξη των κατασχεθέντων, ως πειστηρίων , οχημάτων τα οποία δεν έχουν πλαίσιο , είναι οι τελωνιακές αρχές και μάλιστα αυτά δύναται να εκποιηθούν [b]ΔΙΧΩΣ [/b]αμετάκλητη δικαστική απόφαση .

Βλέπε αρθρο 177 Ν 2160/2001

Ολα τα είδη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου που για οποιαδήποτε αιτία έχουν δεσμευτεί ή ακινητοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές και έχουν
παραδοθεί για φύλαξη στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., παραχωρούνται ή εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., [b]εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία δέσμευσης ή ακινητοποίησης και εντός αυτής της διετίας δεν έχει κοινοποιηθεί στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. έγγραφη γνωστοποίηση περί επιβολής κατάσχεσης ή κίνησης ποινικής διαδικασίας απόδοσής τους στους κατά νόμο δικαιούχους, ή προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.[/b]
Εάν μετά την εκποίηση ή διάθεση των ανωτέρω διαταχθεί αμετάκλητα η απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη,καταβάλλεται αποζημίωση από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

Υποβλήθηκε από 0123456789. Ημερομηνία: Δευ, 09/29/2014 - 11:22 Μόνιμος σύνδεσμος

Η 2/84797/0025 απο 24/11/2011 ΚΥΑ αντικατασταθηκε με την Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012 / ΦΕΚ 606 Β’ 2012
Ο SREK γράφει ότι ‘‘ Όλα τα είδη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου που για οποιαδήποτε αιτία έχουν δεσμευτεί ή ακινητοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές και έχουν παραδοθεί για φύλαξη στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., παραχωρούνται ή εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία δέσμευσης ή ακινητοποίησης και εντός αυτής της διετίας δεν έχει κοινοποιηθεί στον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. έγγραφη γνωστοποίηση περί επιβολής κατάσχεσης ή κίνησης ποινικής διαδικασίας απόδοσής τους στους κατά νόμο δικαιούχους, ή προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια. Εάν μετά την εκποίηση ή διάθεση των ανωτέρω διαταχθεί αμετάκλητα η απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη,καταβάλλεται αποζημίωση από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.’’
Αυτό από πού προβλέπεται καθ’ όσον το άρθρο 177 Ν 2160/2001 δεν το βρίσκω (Στην αναζήτηση στο ΕΤ δεν υπάρχει τέτοιος Νόμος)

Υποβλήθηκε από sakis01. Ημερομηνία: Δευ, 09/29/2014 - 11:43 Μόνιμος σύνδεσμος

Το άρθρο που ψάχνεις είναι το 177 του ν. 2960/2001 (ενημερωμένο όπως ισχύει σήμερα εδώ : [url]http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=90F8AB2FD3CECE9C…]).

Εφαρμογή -σε συντρέχουσα περίπτωση- έχουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 όπως αντικ. με το άρθρο 13§1 του ν. 4138/2013, ως ειδικότερες.
[edit time=1411980419]sakis01[/edit]

Υποβλήθηκε από ferbi. Ημερομηνία: Δευ, 10/06/2014 - 20:01 Μόνιμος σύνδεσμος

Ήθελα να ρωτήσω 2 πράγματα .Τι μπορούμε να κάνουμε με οχήματα τα oποια είναι εγκαταλελειμμένα ,νομίζω ότι τα παίρνει ο Δήμος αλλά από που προβλέπεται αν ξέρει κάποιος . Και σε περίπτωση που άλλη υπηρεσία έχει κατάσχει ένα όχημα και το έχει παραδώσει σε εμάς για την φυλαξη. Εμεις μπορούμε να το μεταφέρουμε στον ΟΔΔΥ χωρις να υπαρχει καποια αποφαση δικαστηριου, και αν ναι ποια είναι η διαδικασια? Θα βοηθούσε πολύ αν έχει κάποιος υποδείγματα εγγράφων .Πάντα για ΑΤ επαρχίας .

Υποβλήθηκε από sakis01. Ημερομηνία: Δευ, 10/06/2014 - 22:34 Μόνιμος σύνδεσμος

[quote name=ferbi date=2014-10-06]Ήθελα να ρωτήσω 2 πράγματα .Τι μπορούμε να κάνουμε με οχήματα τα oποια είναι εγκαταλελειμμένα ,νομίζω ότι τα παίρνει ο Δήμος αλλά από που προβλέπεται αν ξέρει κάποιος . Και σε περίπτωση που άλλη υπηρεσία έχει κατάσχει ένα όχημα και το έχει παραδώσει σε εμάς για την φυλαξη. Εμεις μπορούμε να το μεταφέρουμε στον ΟΔΔΥ χωρις να υπαρχει καποια αποφαση δικαστηριου, και αν ναι ποια είναι η διαδικασια? Θα βοηθούσε πολύ αν έχει κάποιος υποδείγματα εγγράφων .Πάντα για ΑΤ επαρχίας .[/quote]

Για τα εγκαταλελειμένα οχήματα δες το άρθρο 9 π.δ. 116/2004.

Υποβλήθηκε από SISK7. Ημερομηνία: Τρί, 10/07/2014 - 00:19 Μόνιμος σύνδεσμος

Sakis01 Πανω στο τελευταιο οπου συμφωνα με το ανωτερω Π.Δ. πρεπει να γινουν αναζητησεις για κλοπη, υπεξαιρεση και εμπλοκη σε εγκληματικη ενεργεια: αν τα οχηματα δε φερουν πινακιδες και η αρμοδια Υπηρεσια του Δημου μας στειλει εγγραφα για αναζητησεις συμφωνα με το ανωτερω Π.Δ. (116/2004), τι πραττουμε; Εννοω πως θα κανουμε αναζητησεις αφου τα οχηματα εστω δε φερουν πινακιδες κυκλοφοριας και δε γνωριζουμε τους ιδιοκτητες; Οποτε τι απανταμε στην Υπηρεσια του δημου για τις αναζητησεις; Ευχαριστω!!

Υποβλήθηκε από SISK7. Ημερομηνία: Τρί, 10/07/2014 - 00:54 Μόνιμος σύνδεσμος

Ναι αλλα οταν τα οχηματα ειναι ακινητοποιημενα, χωρις πινακιδες κυκλοφοριας και κλειδωμενα απο που θα βρουμε τον αριθμο πλαισιουν ή κινητηρα; Ο ιδιοκτητης ειναι αγνωστος και αφηνει σε δημοτικο χωρο οχημα χωρις πινακιδες και κλειδωμενο! Πως θα βρουμε τον αριθμο πλαισιου για να κανουμε αναζητησεις; Επιτρεπεται να το παραβιασουμε; Πιστευω πως οχι! Οποτε τι κανουμε; Αυτο ηθελα να θεσω προηγουμενως. Ευχαριστω!

Υποβλήθηκε από sakis01. Ημερομηνία: Τρί, 10/07/2014 - 09:57 Μόνιμος σύνδεσμος

Η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ενός εγκαταλελειμένου οχήματος μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους :

α) από τα επικολλημένα παλαιά τέλη κυκλοφορίας, επί των οποίων αναγράφονταν και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

β) από παλαιό ασφαλιστήριο τοποθετημένο στον ανεμοθώρακα

γ) από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη ενέργεια του αστυνομικού, όπως ακριβώς στις περιπτώσεις που καλείται να εξακριβώσει τον ιδιοκτήτη ύποπτου οχήματος άνευ πινακίδων κυκλοφορίας

Υποβλήθηκε από sakis01. Ημερομηνία: Τρί, 10/07/2014 - 19:32 Μόνιμος σύνδεσμος

Κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004, [i]"...Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως: ...2. «εγκαταλειμμένο όχημα», όχημα το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του,

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής..."[/i]

Από τη διατύπωση του ορισμού και τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, οποιαδήποτε πρόσφορη ενέργεια (άνοιγμα θυρών, καπό μηχανής για την αναζήτηση του αριθμού πλαισίου) για την εξακρίβωση του ιδιοκτήτη και του εάν το εγκαταλελειμένο όχημα έχει απασχολήσει σε κλοπή ή άλλες έκνομες ενέργειες είναι όχι μόνο ανεκτή, αλλά και απολύτως δικαιολογημένη.

Υποβλήθηκε από SISK7. Ημερομηνία: Τρί, 10/07/2014 - 21:29 Μόνιμος σύνδεσμος

Υπαρχει ομως ο κινδυνος να υποβαλλει ο ιδιοκτητης μηνυση για φθορα ξενης ιδιοκτησιας και να παμε κατηγορουμενοι! Λιγο ακραιο αλλα καθολου αδυνατο στην Ελλαδα! Και αντε να αποδειξουμε στη συνεχεια τα ανωτερω! Μηπως υπαρχει συγκεκριμενη νομοθεσια για το ανοιγμα θυρων και καπο εγκατελειμμενου η ανευρεθεντος οχηματος; Θελω να πω κατι που να μη βγαινει ως συνδυασμος αλλα να αναφερεται ρητα! Ευχαριστω και παλι!

Υποβλήθηκε από sakis01. Ημερομηνία: Τρί, 10/07/2014 - 21:47 Μόνιμος σύνδεσμος

Nα σου κάνω μία παρεμφερή ερώτηση? Αν κληθείς να εξακριβώσεις τον ιδιοκτήτη υπόπτως σταθμευμένου αυτοκινήτου χωρίς πινακίδες, σε τι ενέργειες θα προβείς?

Υποβλήθηκε από SISK7. Ημερομηνία: Τρί, 10/07/2014 - 23:01 Μόνιμος σύνδεσμος

Και πανω σε αυτο που λες ειχα καποτε διαφωνια με συναδελφo γιατι οταν του ειπα να αναζητησουμε τον αριθμο πλαισιου για να βρουμε τον ιδιοκτητη, μου ειπε οτι δεν ηταν νομιμη ενεργεια! Να σημειωθει οτι ηταν αξιωματικος (!) (αν και δε σημαινει κατι αυτο) Τελικα το πηρε πανω του, και απο τους γειτονες πληροφορηθηκε καθως εμαθα τον ιδιοκτητη και τον βρηκε. Παντως αν μου τυχαινε τωρα μαλλον θα επραττα οπως ειπες! την ιδια αποψη εχω χωρις ομως δεδομενη τη νομοθεσια ετσι;

Υποβλήθηκε από sakis01. Ημερομηνία: Σάβ, 11/01/2014 - 08:26 Μόνιμος σύνδεσμος

[quote name=steve88 date=2014-11-01] Γνωρίζει κανείς εάν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα που αναφέρεται το π.δ. 116/2004 συγκαταλέγονται και τα δίκυκλα;[/quote]

Εννοείται ναι.

Υποβλήθηκε από ΔημητραΙωα. Ημερομηνία: Τετ, 03/15/2017 - 10:36 Μόνιμος σύνδεσμος

<p style="text-align: justify;">Στα πλαίσια του παρόντος Νόμου σχετικά με όχημα που πρέπει να αποδοθεί στον ιδιοκτήτη με εισαγγελική απόφαση, πλην όμως το όχημα διατέθηκε στην ΕΛ.ΑΣ ( πριν την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου) και ως εκ τούτου πρέπει να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης, θα ήθελα την γνώμη σας για το εξής: Ζητήθηκε από το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ οι απόψεις της οικίας Δ/νσης που αφορά η κατάσχεση του οχήματος, σχετικά με το εάν θα πρέπει να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ελεχθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και εν συνεχεία, εφόσον μας δεσμεύει η απόφαση του δικαστηρίου,&nbsp; να απαντηθεί ότι πρέπει να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης από τον ΟΔΔΥ ή θα πρέπει να γίνει κάποια άλλη ενέργεια;</p>
<p>Ευχαριστώ εκ των προτέρων</p>

Υποβλήθηκε από Yang. Ημερομηνία: Τετ, 10/10/2018 - 19:31 Μόνιμος σύνδεσμος

Καλησπέρα,
Τεράστια βοήθεια όποιος ξέρει...

Όχημα εισηγμένο ως αναπηρικό με όλο τον εξοπλισμό απο ΗΠΑ, που παραδίδεται ΟΔΔΥ λόγω καταστροφής, οφειλει κάποιος να το παραδώσει ως έχει, σωστα;
Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί τίποτα απο μέσα (καθίσματα, αναπηρικός εξοπλισμός κλπ) αφού βάσει της συνολικής τιμής αφαιρέθηκε ο φόρος. Καλά δεν τα ξέρω;

Αν ναι, ξέρει κανείς που μπορώ να το βρω ως νόομο ή οτιδήποτε άλλο, γραπτώς;
Αν οχι, τι ισχύει;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Υποβλήθηκε από MAST_VAGG. Ημερομηνία: Τετ, 07/22/2020 - 09:50 Μόνιμος σύνδεσμος

Οχήματα που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα και δεν μπορεί να εξακριβωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, φυλασσόμενα και ακινητοποιημένα στην Υπηρεσία μας.
Κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, κάποια δίκυκλα οχήματα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα), έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα. Λόγω της κατάστασής τους, έχουν ακινητοποιηθεί, συνεπεία των τροχαίων ατυχημάτων (αδυναμία κίνησης – ζημιές και σχεδόν μερική καταστροφή τους), φυλάσσονται ακόμη και σήμερα στην Υπηρεσία μας. Από τη σχετική διαδικασία, δεν έχει εξακριβωθεί (και δεν μπορεί να εξακριβωθεί) το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους (μη καταχωρημένα στα ηλεκτρονικά αρχεία της Υπηρεσίας μας & της Δ/νης Μεταφορών – μη έκδοση άδειας κυκλοφορίας, κ.τ.λ.).
Παρακαλώ, όποιον συνάδελφο γνωρίζει τη σχετική διαδικασία (και υποδείγματα σχετικών εγγράφων), να με ενημερώσει (στο e-mail: [email protected]), ώστε τα παραπάνω οχήματα, να απομακρυνθούν από την Υπηρεσία μας και να ακολουθηθεί η διαδικασία είτε καταστροφής τους είτε απόσυρσή τους από κάποια αρμόδια Υπηρεσία.
Ευχαριστώ πολύ…

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis