Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by benakis on Τρί, 01/14/2014 - 10:58
Τί προβλέπεται για έναν ιδιοκτήτη καταστήματος καφενείου που έχει βάλει 2 τραπέζια για να παίζουν οι πελάτες χαρτιά (δηλωτή, κουνκαν) αλλά ΧΩΡΊΣ χρήματα.; θέλει κάποια άδεια; διαπράττει κάποιο αδίκημα σε αυτή τη περίπτωση;

Υποβλήθηκε από SREK. Ημερομηνία: Τρί, 01/14/2014 - 14:15 Μόνιμος σύνδεσμος

Bλέπε Ν 2515/1997 άρθρο 8 :

"1. Τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα διενεργούνται ελευθέρα. 'Οταν διενεργούνται σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, απαιτείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και καταβολή ετήσιου τέλους. Η άδεια χορηγείται από το δήμο ή την κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Η αδεία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ήμερων από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συνοδευομένης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, καθώς και τη διατήρησή της σε ισχύ κατ' έτος, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ετήσιο τέλος με την ονομασία "τέλος διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα", το οποίο επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του Δημοσίου και σε ποσοστό 10% υπέρ του δήμου η της κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα παίγνια αυτά.

3. Το ετήσιο τέλος επιβάλλεται σε κάθε τραπέζι που είναι ειδικά διασκευασμένο για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στους ανωτέρω χώρους και υπολογίζεται από 1.1.2003 ως εξής:

α. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους σε τριάντα ευρώ, με εξαίρεση τους δήμους και κοινότητες που εμπίπτουν στην επομένη περίπτωση.

β. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε διακόσια ευρώ.

γ. Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό από 2. 001 μέχρι 10.000 κατοίκους σε τριακόσια ευρώ.

δ. Για δήμους με πληθυσμό από 10.001 μέχρι 50.000 κατοίκους σε τετρακόσια ευρώ.

ε. Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους σε επτακόσια ευρώ.

στ. Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων σε χίλια ευρώ.

4. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε δήμου η κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός του δήμου ή της κοινότητας πριν από τη συνένωση που έγινε κατά τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α') η κατά τις διατάξεις των Νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α') και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α'). Η περιοχή της τέως διοικήσεως πρωτευούσης και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρούνται, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, το καθένα ως ένας δήμος. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ειδικά διασκευασμένα τραπέζια για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα είναι αυτά τα οποία φέρουν σταθερή η μη επικάλυψη ειδικού υφάσματος (τσόχα) η αλλού πρόσφορου μέσου.

5. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με την υποβολή:

α. Δήλωσης απογραφής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών και

β. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75Α'), ότι: στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται μονό ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

Με την καταβολή του τέλους, η αρμοδία Δ.Ο.Υ. εκδίδει σχετικό αποδεικτικό καταβολής και προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής που επισυνάπτονται στην εκδιδόμενη άδεια.

6. Το τέλος προκαταβάλλεται για το έτος της πρώτης ή της συμπληρωματικής άδειας και για έκαστο από τα επόμενα έτη, εντός του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου έτους για το οποίο καταβάλλεται. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως ετήσιο τέλος θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης.

[b]7. Σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους, επιβάλλεται από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του κατά την παράγραφο 3 προβλεπόμενου τέλους.[/b]

8. Για την επιβολή του προστίμου της προηγουμένης παραγράφου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997".

[9-12. Παραλείπονται ως μη ισχύουσες]

[13.α.β. Παραλείπονται ως μη ισχύοντα]

"9. Για τα έτη 1998 και επόμενα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

[14. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα].

"10"(15). Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 1, το άρθρο 2 και διαγράφεται η φράση "ή δρασάντων αντεθνικώς" της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του β.δ/τος 29/1971. Ομοίως, καταργείται ολόκληρο το άρθρο 7 του ν. 2390/1996 και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

"11"(16). Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1997, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού.

[b]Επίσης προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός οτι όπως έχει κριθεί απο την νομολογία '' Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του β.δ. 29/1971, η χρησιμοποίηση χρημάτων ή επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους δεν συνιστά προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο.''(7/1998 ΟλΑΠ ) [/b]

ΠΡΑΓΜΑΤΙ βλέποντας το άρθρο 8 του βδ 29/1971, τα χρήματα είναι στα εξωτερικά στοιχεία που ΔΕΝ επηρεάζουν το αξιόποινο :

1. α. Οι εκμεταλλευόμενοι ή διευθύνοντες κέντρα, [b]επιτρέποντες την διενέργειαν εν αυτοίς τυχηρών παιγνίων[/b], τιμωρουνται δια χρηματικής ποινής και φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και εν υποτροπή δια χρηματικής ποινής και φυλακίσεως μέχρι πέντε ετών, ως και στερησεως των πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι πέντε ετών.

γ. Εις τας ποινάς του εδ. α' της παρούσης υπόκεινται και οι κατά συνήθειαν ή κατ' επάγγελμα παρέχοντες άσυλον εις παίκτας τυχηρών παιγνίων ή και μικτών τοιούτων, παρά τας διατάξεις του παρόντος νόμου λειτουργούντων.

δ. Οι επ' αυτοφώρω συλλαμβανόμενοι παίκται των παρά τας διατάξεις του παρόντος λειτουργούντων τυχηρών ή μικτών παιγνίων, τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής και φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών, εν υποτροπή δια χρηματικής ποινής και φυλακίσεως μέχρι 2 ετών.

[b]Οπότε αν διαπιστώσουμε οτι σε κατάστημα διενεργούνται τυχερά παίγνια, τα οποία έχουν ρητά προσδιοριστεί με σχετική Υ.Α ως τυχερά (π.χ πόκερ), σε καμια περίπτωση ΔΕΝ απαιτείται να παίζονται αυτά με χρήματα , αφού απαγορεύεται και ΜΟΝΟ η διεξαγωγη τους...ενω αν παίζεται κάποιο μικτό ή ψυχαγωγικό με χρήματα τότε αυτό μετατρέπεται σε τυχερό και φυσικά απαγορεύεται (271/1981 ΑΠ, 212/1984 ΑΠ)[/b]

[edit time=1389727502]srek[/edit]

Υποβλήθηκε από sotos542. Ημερομηνία: Τετ, 01/20/2016 - 12:13 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μιας και μιλάμε για καφενείο που παίζουν χαρτοπαίγνια,α] αν επιτρέπεται να υπάρχουν κουρτίνες ή στόρια στην πρόσοψη του καταστήματος ως αποτέλεσμα να μην είναι ορατοί οι θαμώνες του καταστήματος ,και</p>
<p>β] αν επιτέπεται στην είσοδο να έχει δύο πόρτες (κάτι σαν προθάλαμο δλδ)</p>

Υποβλήθηκε από kostas-pieria. Ημερομηνία: Πέμ, 01/21/2016 - 00:50 Μόνιμος σύνδεσμος

<p style="text-align: justify;">- Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, σε περίπτωση στέρηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παγνίων με παιγνιόχαρτα σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια (π.χ. τσόχα),&nbsp;η πράξη&nbsp;τιμωρείται σε βαθμό πταίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 414 του Ποινικού Κώδικα.&nbsp;Τέλος, σχετικά&nbsp;με το τελευταίο ερώτημα (sotos 542), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. 2 από 28-11-1995 Αστυνομικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. 1011 τ.Β΄ 11-12-1995) ''Όροι διενέργειας τεχνικών παιγνίων στα δημόσια κέντρα" όπως τροπ. από την υπ΄ αριθ. 2Α από 13-03-1996 όμοια (Φ.Ε.Κ. 208 τ.Β΄&nbsp; 29-03-1996).</p>

Υποβλήθηκε από Polydeykis. Ημερομηνία: Σάβ, 08/13/2016 - 15:00 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>για τη λεγομενη τσοχα εχει και διοικητικο προστιμο παιδια αναλογως με τους κατοικους..προβλεπεται απο το ν. περι παιγνιων τον προηγουμενο, ορισμενες διαταξεις του οποιου εχουν διατηρηθει σε ισχυ με τον Ν.4002/2011...στη δικη μας πολη ειναι 2.000 ευρω ανα τραπεζι</p>

Υποβλήθηκε από Polydeykis. Ημερομηνία: Σάβ, 08/13/2016 - 15:01 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>οσο για το λεγομενο "ευεπιτηρητο" υπαρχει και σχετικη υποργικη αποφαση, κανεις ενα εγγραφο στο δημο ..δεν εχω μπροστα μου δυστυχως νομοθεσια αλλα βασει της συγκεκριμενης υπουργικης αποφασης κανουμε εγγραφο στο δημο..θα κοιταξω να τα βρω και να τα ποσταρω</p>

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis