Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Posted by antonistb on Παρ, 11/08/2019 - 19:22
Καλησπέρα σε όλους....αν καποιος παραβιάσει ιδιωτικό συμφωνητικό που ορίζει τους όρους διατροφής εμπίπτει πλεον στο άρθρο 358; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Σάβ, 11/09/2019 - 21:19 Μόνιμος σύνδεσμος

<pre id="preword"><span id="msgfield">Ο παλαιος ποινικος κωδικας στην αρχικη μορφη του αρθρου 358 προεβλεπε :

<span id="msgfield"> Αρθρο 358. </span>Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή

Οποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλλει ο νόμος
<strong>και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο</strong>, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος
να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με Φυλάκιση
μέχρι ενός έτους.

Με την τροποποίηση του απο το αρθρο 27 του νομου 4509/2017 προέβλεπε :

</span><span id="msgfield">Άρθρο 358 Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία

1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος
και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο <strong>ή προκύπτει από συμφωνία που έχει
επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα</strong>, με τρόπο τέτοιο ώστε
ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο
κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα
με άλλη διάταξη.».

Ο νέος ποινικος κώδικας προβλέπει :</span>

<span id="msgfield">Άρθρο 358 Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σε αυτόν ο νόμος
<strong>και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστό τίτλο</strong>, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος
να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση έως
ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Στην αιτιολογική έκθεση του νεου ΠΚ αναφερεται για το εν λογω αρθρο :
Άρθρο 358
Διατηρείται η ισχύουσα ρύθμιση για την κακόβουλη παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, με φραστικές βελτιώσεις</span>

Αυτο που παρατηρουμε λοιπον ειναι οτι η αναγνωριση διατροφης:
- στην αρχικη μορφη του παλαιου ΠΚ προβλεπόταν με δικαστικη αποφαση
- στην τελικη μορφη του παλαιου ΠΚ προβλεποταν με δικαστικη αποφαση ή με απόφαση που εχει
επικυρωσει ο συμβολαιογραφος
- στον νεο ΠΚ προβλεπεται να γινεται <strong>με εκτελεστο τιτλο</strong>

<span id="msgfield"><span id="msgfield"><span id="msgfield">Το αρθρο 1441 του ΑΚ μετα την τροποποιηση του απο το αρθρο 3 του Ν 4055/2012 προβλεπει</span>
2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι
μήνες πριν από την κατάρτιση της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους
πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο,
το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη
συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει
ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513. <u>Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία,
καθώς <strong>και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη
διατροφή αυτών</strong>, εφόσον έχει συμφωνηθεί, <strong>υποβάλλονται μαζί</strong> με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται,
<strong>στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφαση του</strong>, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας, <strong>επικυρώνει τις συμφωνίες</strong> και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις. <strong>Η απόφαση </strong>του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και
διατροφή των ανήλικων τέκνων <strong>αποτελεί εκτελεστό τίτλο.</strong>»</u>

</span>

Το αρθρο 1441 του ΑΚ μετα την τροποποιηση του απο το αρθρο 22 του Ν 4509/2017 προβλεπει

Άρθρο 1441

1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των
συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους
και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με
ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή
της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία
με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

3. α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία
και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί
με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου
που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες
των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα
πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης.<u> Όταν η βεβαίωση αφορά στην
επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, <strong>η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο</strong>, εφόσον έχουν
συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. <strong>Μετά τη
λήξη ισχύος της</strong> επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή
των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα <strong>με νέα</strong> συμφωνία <strong>και με την ίδια διαδικασία</strong>.</u>

5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο
όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».
</span></pre>
<p>&nbsp;</p>
<pre id="preword"><span id="msgfield">Ο ιδιος νομος (4509) προβλεπει επισης στην παρ 3 του αρθρου 22 οτι
3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου [5] <strong>δεν καταλαμβάνει</strong> τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα
δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.

Αρα λοιπον η απαιτηση του 358 για υπαρξη εκτελεστου τιτλου καλυπτεται απο ιδιωτικο συμφωνητικο
το οποιο ομως πρεπει να ειναι επικυρωμενο με βεβαιωση συμβολαιογραφου.

</span></pre>

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Σάβ, 11/09/2019 - 23:18 Μόνιμος σύνδεσμος

<p>Στο τελος της αρχικης μου απαντησης ξεχασα να αναφερω οτι η βεβαιωση του συμβολαιογραφου πρεπει να κανει αναφορα στις ρυθμισεις των αρθρων 950,951 του ΚΠολΔ αλλιως δεν εχει εκτελεστοτητα</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Συμφωνα με την <strong>Εγκύκλιο 9/2018 του </strong>Συμβολαιογραφικου Σύλλογου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου &amp; Δωδεκανήσου</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Η συμβολαιογραφική πράξη</strong>, στην οποία ενσωματώνεται η συμφωνία των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή&nbsp; των ανηλίκων τέκνων,&nbsp;<strong>αποτελεί </strong>τίτλο εκτελεστό, αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα αυτά και εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων <a href="https://www.lawspot.gr/node/25833">950</a&gt; και <a href="https://www.lawspot.gr/node/25834">951</a><strong>&nbsp;ΚΠολΔ</strong>…;
<p>Αν δεν έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων <a href="https://www.lawspot.gr/node/25833">950</a&gt; και <a href="https://www.lawspot.gr/node/25834">951</a&gt; ΚΠολΔ, δεν μπορεί να τις αναφέρει ο συμβολαιογράφος στην πράξη του, προκειμένου να της προσδώσει εκτελεστότητα. <strong>Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται για την καταβολή της διατροφής ή της τηρήσεως των συμφωνηθέντων για την επιμέλεια και την επικοινωνία με αυτά η δικαστική οδός</strong> (<a href="https://www.lawspot.gr/node/25471">άρθρα 592</a> επ. ΚΠολΔ).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ΚΠολΔ</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre id="preword"><span id="msgfield">Αρθρο 950

1. Με την απόφαση με την οποία διατάζεται η απόδοση ή παράδοση τέκνου καταδικάζεται ο γονέας
που έχει το τέκνο να εκτελέσει αυτή την πράξη και με την ίδια απόφαση, για την περίπτωση που δεν
την εκτελέσει, απαγγέλλεται αυτεπαγγέλτως χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ υπέρ
του αιτούντος την απόδοση ή παράδοση και σε προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν το τέκνο δεν βρεθεί,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 861 έως 866.

2. Αν παρεμποδίζεται το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, η απόφαση που
ρυθμίζει την επικοινωνία μπορεί να απειλήσει με χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση εκείνον που
εμποδίζει την επικοινωνία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 947.

3. Κατά την επικύρωση από το δικαστήριο της κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα συμφωνίας των
συζύγων, με την οποία ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως και η απόδοση ή η
παράδοση του τέκνου στον γονέα στον οποίο ανατίθεται η επιμέλεια και εφαρμόζεται κατά τα λοιπά η πρώτη
παράγραφος του παρόντος άρθρου. Ως προς τη ρυθμιζόμενη με την ίδια συμφωνία επικοινωνία με το τέκνο
εφαρμόζεται αναλόγως η δεύτερη παράγραφος του παρόντος άρθρου.

*** Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο όγδοο του άρθρου 1 Ν.4335/2015,ΦΕΚ Α 87.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη παρ.3 άρθρου ένατου του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:
"3. Οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση
διενεργείται μετά τις 1.1.2016. Ομοίως, οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο όγδοο του
παρόντος-ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ Κ.Πολ.Δικ.) εφαρμόζονται σε πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου ένατου του παρόντος".

<span id="msgfield">Αρθρο 951.-
1. Η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση
γίνεται με κατάσχεση περιουσίας εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η
εκτέλεση ή με αναγκαστική διαχείριση ή με προσωπική κράτηση. Οταν
πρόκειται για ένωση προσώπων του άρθρου 62 παρ. 2, η αναγκαστική
εκτέλεση γίνεται στην κοινή περιουσία τους.

2. Η κατάσχεση δεν επιτρέπεται να επεκταθεί σε περισσότερα από όσα
χρειάζονται για να ικανοποιηθεί η απαίτηση και για να καλυφθούν τα
έξοδα της εκτέλεσης.</span></span></pre>

Υποβλήθηκε από Δημητρης...... Ημερομηνία: Πέμ, 01/16/2020 - 15:19 Μόνιμος σύνδεσμος

Αν παραβιάζονται οι όροι επικοινωνίας και επιμέλειας της συμβολαιογραφικης πράξης, τι αδίκημα έχουμε? Γνωρίζει κάποιος?

Υποβλήθηκε από spirosgiapros. Ημερομηνία: Πέμ, 01/16/2020 - 22:08 Μόνιμος σύνδεσμος

<pre id="line1"><span>Πλέον με τον νεο ποινικό κώδικα :

</span><span><span>- Τιμωρείται η μη συμμόρφωση μόνο σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης με το 169Α

<span>- <span><span><span>ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ η</span></span></span> μη συμμόρφωση σε συμφωνιες επικυρωμένες με συμβολαιογραφική λύση γάμου σε θέματα επιμέλειας και<span class="entity"><span>
</span></span></span><span>επικοινωνίας </span>

</span></span></pre>

Policenet.gr © | 2022 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis