Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
stock
13:39 | 27/11/2023

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,08 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,607 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 350 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, εμφάνισε το 10μηνο εφέτος ο προϋπολογισμός.

    Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2023:

Διαβάστε επίσης

    Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,925 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024.

    Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59,474 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 49 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου.

    Συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

    I. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 50,718 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024.

    Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

    *Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 19,585 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 2 εκατ. ευρώ.

    *Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 5,806 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ.

    *Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,235 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 εκατ. ευρώ.

    *Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 16,934 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.

    II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

    III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 5,098 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό, ποσό 2,545 δισ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον στόχο.

    IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 734 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση. 

    V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2,871 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό, ποσό 265 εκατ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

    Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,55 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο. 

    Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,81 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,808 δισ. ευρώ).

    Για τον Οκτώβριο 2023, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές που παρουσιάζονται ως ανωτέρω σε σωρευτική βάση και έχουν ως ακολούθως:

    Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,628 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,193 δισ. ευρώ.

    Συγκεκριμένα, τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού για τον Οκτώβριο, έχουν ως εξής:

    I. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,802 δισ. ευρώ.

    Ειδικότερα, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

    *Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,384 δισ. ευρώ.

    *Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 614 εκατ. ευρώ. 

    *Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 149 εκατ. ευρώ. 

    *Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,016 δισ. ευρώ.

    II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ. 

    III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 107 εκατ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ.

    IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ.

    V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ.

    Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 564 εκατ. ευρώ.

    Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 109 εκατ. ευρώ.

    Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2023 ανήλθαν στα 54,406 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 430 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (54,837 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 767 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2,132 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

    Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 464 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας κατά 548 εκατ. ευρώ.

    Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν: η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 786 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

    Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 7,73 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 34 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 116 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού κατ' οίκον, και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis