Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
100policenet
19:25 | 13/07/2023

Ανοιχτή επιστολή της ΈνωσηςΑξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα: «Προτάσεις της Ένωσής μας αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής του αστυνομικού προσωπικού για αποσπάσεις στο εξωτερικό»

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νότη Μηταράκη
τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη
τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη
Κοιν.: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο Μαυρόπουλο

Σχετ.: Υπ’ αριθ. 1027/4/26-ιδ/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση - ΦΕΚ Β-845/16-6-2010

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας θέσουμε ορισμένα ζητήματα που καθιστούν αδικίες σε βάρος μερίδας συναδέλφων - μελών μας, (Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων), που σχετίζονται με τις αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό, τις οποίες ρυθμίζει η ανωτέρω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β-845/16-6-2010.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α. το οποίο καθορίζει τα «Προσόντα προσωπικού, κριτήρια επιλογής» για τις θέσεις προσωπικού ασφαλείας υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, ο αστυνομικός (σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. απαιτείται:
α. να έχει 5ετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στην οποία δεν προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις Σχολές του Σώματος και να μην υπερβαίνει το 45ο έτος της ηλικίας του την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης,
β. να μην έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και έλλειψη συνείδησης υπηρεσιακού καθήκοντος και να μην εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τα ως άνω παραπτώματα,
γ. να έχει αξιολογηθεί ως εξαίρετος (γενικός χαρακτηρισμός) την τελευταία τριετία και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα να έχει βαθμό τουλάχιστον εννέα (9). Επίσης να έχει κριθεί στο βαθμό του, όπου αυτό απαιτείται, ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων,
δ. να μην τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και να μην έχει απουσιάσει από την Υπηρεσία για λόγους υγείας εξήντα (60) ημέρες συνολικά κατά την τελευταία διετία ή δώδεκα (12) ημέρες συνολικά κατά το τελευταίο εξάμηνο, να μην έχει παραπεμφθεί στην Α.Υ.Ε. για δυσίατο νόσημα και να μη διανύει μακρά αναρρωτική άδεια, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων,
ε. να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή αντίστοιχο τίτλο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 ή δίπλωμα ξένης γλώσσας της Β' βαθμίδας Αγγλικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας και
στ. να έχει κριθεί κατάλληλος να φέρει πυροβόλο όπλο από την αρμόδια Επιτροπή. »

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Αναφορικά με τα ως άνω κριτήρια επιλογής αστυνομικού προσωπικού για αποσπάσεις στο εξωτερικό, η Ένωσή μας ενεργώντας με γνώμονα τις θεμελιώσεις αρχές της χρηστής διοικήσεως, της αμεροληψίας και της ισότητας που διέπουν τη δημόσια διοίκηση, προτείνει:

1. Την επέκταση του ορίου ηλικίας των προς επιλογή αστυνομικών για αποσπάσεις στο εξωτερικό. Το όριο ηλικίας των 45 ετών θεωρείται αρκετά χαμηλό, δεδομένου και του γεγονότος ότι το κριτήριο αυτό δεν υφίσταται σε καμία άλλη χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όπως η “FRONTEX”, “EUROPOL” κλπ. Επιπρόσθετα, ο περιορισμός αυτός αντίκειται στην υπ’ αριθ. 2000/78/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2000 «για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, για τις αποσπάσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο εσωτερικό της Χώρας, ο προαναφερόμενος περιορισμός του ορίου ηλικίας (45 ετών) δεν υφίσταται και δεν ισχύει, ακόμη και όταν πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού “FRONTEX” όπως η επιχείρηση «Ποσειδών» κ.α.

2. Σχετικά με την προαναφερόμενη παρ. δ του άρθρου 2, το χρονικό διάστημα ασθένειας των δώδεκα (12) ημερών αλλά και των εξήντα (60) ημερών συνολικά κατά την τελευταία διετία, θεωρείται πλέον ανέφικτο, κυρίως τα τελευταία έτη με την έξαρση των ιώσεων (πανδημία COVID - 19, εποχική γρίπη κ.α.). Προς επίρρωση του εν λόγω ισχυρισμού αξίζει να αναφερθεί ως παράδειγμα η περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος αστυνομικός απουσίασε από την Υπηρεσία του για λόγους υγείας, ήτοι, οδοντιατρικές εργασίες (αποστήματα, εξαγωγές κλπ), ήπιες λοιμώξεις, ορθοπεδικά προβλήματα (τενοντίτιδα κλπ) και εν γένει ασθένειες οι οποίες δεν επηρεάζουν την ικανότητα του άσκηση των καθηκόντων του μακροπρόθεσμα.

3. Αναφορικά με την επιλογή του αστυνομικού προσωπικού για συνδρομή στην έκδοση θεωρημένων εγγράφων “VISA”, των Υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, (field workers), υφίσταται περιορισμός μέχρι και τον βαθμού του Ανθυπαστυνόμου, αποκλείοντας τους Αξιωματικούς που προήχθησαν στον βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3686/2008, κατέχοντας ειδική οργανική θέση του φέροντος βαθμού τους, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να αποκλείονται από τους σχετικούς διαγωνισμούς για το υπόλοιπο διάστημα της υπηρεσιακής τους σταδιοδρομίας.

4. Μία ακόμη υφιστάμενη αδικία, αυτή τη φορά σε βάρος των Αξιωματικών προερχόμενων από το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) είναι η μη συμπερίληψή τους και ο αποκλεισμός τους από θέσεις «Αστυνομικών Συνδέσμων» σε πρεσβείες του εξωτερικού, οι οποίες βάσει των ισχυόντων κανονισμών καλύπτονται αποκλειστικά από Αξιωματικούς προερχόμενους από την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.). Οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ), αποκλείονται εξάλλου και από την επιλογή τους ως προσωπικό ασφαλείας ή προσωπικό έκδοσης θεωρημένων εγγράφων “VISA”, των Υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, λόγω του φέροντος βαθμού τους (κατέχοντας οργανική θέση Αξιωματικού).

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξεταστούν και γίνουν αποδεκτές οι ως άνω δίκαιες προτάσεις της Ένωσής μας, που αφορούν τα κριτήρια επιλογής του αστυνομικού προσωπικού αναφορικά με τις αποσπάσεις αυτού στο εξωτερικό. Είναι πλέον επιβεβλημένη η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω Κ.Υ.Α. έτσι ώστε να απαλειφθούν οι ανωτέρω διακρίσεις σε βάρος των αναφερόμενων θιγόμενων συναδέλφων και να μην προκαλείται αίσθημα αδικίας στο αστυνομικό προσωπικό.

Μετά τιμής, το προεδρείο της Ένωσης,
Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης
Β΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος
Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος
Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος
Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis