Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
15:20 | 05/11/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΔΑ/2023
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων της Προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων (500) θέσεων μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5049/2023 (Α΄152) και τα κριτήρια του άρθρου 29 του ν.4765/2021,

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καλεί

τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού
Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΔΑ/2023
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

 

σε φάκελο μεγέθους Α4 τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, τα οποία προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της οικείας προκήρυξης.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Την Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (Παράρτημα Γ΄, σελ. 95 της προκήρυξης), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος και

β) Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.

Για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν, πέραν των αναφερομένων στην οικεία προκήρυξη (Κεφ. Ε3, σελ. 49-52) και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνημμένο υπόδειγμα).

 

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 6η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 10η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες και δεν αποστείλουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Αιτήσεις που έχουν αποσταλεί ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν την παραπάνω ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών δεν γίνονται αποδεκτές, και έχουν ήδη επιστραφεί στους αποστολείς τους για νόμιμη και εμπρόθεσμη επανυποβολή κατά τα ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis