Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
δημοτικη αστυνομια
20:23 | 23/11/2022

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ κάνει κάποιες παρατηρήσεις επί του συνόλου του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ για τη δημοτική αστυνομία.

Αναλυτικά:

Διαβάστε επίσης

 

«Το προτεινόμενο νομοσχέδιο φαίνεται να επιδιώκει τον μετασχηματισμό της Δημοτικής Αστυνομίας σε ένα ειδικό ένστολο σώμα, το οποίο διαφοροποιείται ουσιωδώς από τους λοιπούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Τούτο αποτυπώνεται πρωτίστως σε σειρά αμφιβόλου συνταγματικότητας διατάξεων του Νομοσχεδίου, με τις οποίες προβλέπεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων, που ανήκουν στην Αστυνομία. Θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι, ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί είναι και πρέπει να παραμείνουν Δημοτικοί Υπάλληλοι, που δεν διαφοροποιούνται από τους λοιπούς συναδέλφους τους και υπό την έννοια αυτή, εφαρμογής τυγχάνουν και σε αυτούς συνολικά οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) αλλά και το εν γένει θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την υπαλληλική σχέση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Για τον λόγο αυτό είμαστε αντίθετοι σε διατάξεις, που προβλέπουν ειδικούς βαθμούς για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 13), ειδική βαθμολογική εξέλιξη (άρθρο 16), επετηρίδα (άρθρο 17) κ.λπ. καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που επιδιώκει να αποξενώσει την Δημοτική Αστυνομία από τον κύριο κορμό των Δημοτικών Υπαλλήλων.

Σε αυτή την κατεύθυνση ζητάμε να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου όπως ισχύει το άρθρο 15, παρ.2 του Ν.3731/2008, σύμφωνα με το οποίο «…για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό τα οποία δεν έχουν σε καμία περίπτωση, κατασταλτικό χαρακτήρα.»

 

Παρατηρήσεις επί των επιμέρους άρθρων του Νομοσχεδίου.

Στο άρθρο 3:  Αρμοδιότητες  Δημοτικής Αστυνομίας

Στην παρ.1. Πρώτη κατηγορία αρμοδιοτήτων, να προστεθούν:

 1. Στην περ.β της παρ.1:

α. Οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ.:

 • Ρ-8 Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις,
 • Ρ-43 Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας),
 • Ρ-55 Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο – έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες).

β. καθώς και τα παρακάτω άρθρα του Κ.Ο.Κ. όπως ισχύουν,

 • Άρθρο 34 : Στάση και στάθμευση.
 • Άρθρο 47: Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς.
 • Άρθρο 48: Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρόμου.
 • Άρθρο 103: Επιβολή διοικητικών μέτρων.
 • Άρθρο 104: Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα.
 1. Να διαγραφεί η περίπτωση θ της παρ.1 σύμφωνα με την οποία η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την τήρηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα που αφορά την διατάραξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας του οικείου Ο.Τ.Α.
 2. Στην περ.ια της παρ.1 να προστεθεί και η «αντικαπνιστική νομοθεσία σύμφωνα με τον Ν.3730/2008» και να διαγραφεί από την τρίτη κατηγορία αρμοδιοτήτων.

Στην παρ.2  Δεύτερη Κατηγορία αρμοδιοτήτων .

Στην περ.γ, να διαγραφεί η φράση: «στο πλαίσιο συμμετοχής στελεχών της στα μικτά κλιμάκια που συγκροτούνται με απόφαση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Ν.4712/2020 (Α΄ 146)» και να προστεθεί νέα περ.δ, ήτοι έλεγχος των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4712/2020 (Α’146).

Στο άρθρο 4: Άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 προϋποθέτει την άμεση πρόσληψη Δημοτικών Αστυνομικών διότι υπάρχουν Δήμοι που έχουν (1) ένα ή δύο (2) Δημοτικούς Αστυνομικούς.

Να διαγραφεί η παρ.7 και να έχει εφαρμογή το άρθρο 36 του Ν.3584/2007 «ώρες εργασίας και ημέρες αργίας».

Στο άρθρο 5: «Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας» και ειδικότερα στην παρ.1, περ.ε, αναφέρεται ότι, ο Δημοτικός Αστυνομικός, φέρει… ειδικό εξοπλισμό και μέσα δέσμευσης, ήτοι χειροπέδες και αστυνομικούς ράβδους. Να διαγραφεί η παράγραφος αυτή διότι είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην παρ.4 να προστεθεί το άρθρο 167 του Ποινικού Κώδικα.

Να διαγραφεί επίσης στην παρ.6, ότι ο Δημοτικός Αστυνομικός «δύναται να προβαίνει σε συλλήψεις» κατά τις κείμενες διατάξεις. Είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το άρθρο 6: «Συμβάσεις Διαδημοτικής Συνεργασίας», να αντικατασταθεί ως εξής: «Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι που έχουν συστήσει υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας ή την υποστήριξη της άσκησης τους (άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Με τις συμβάσεις αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες που ασκούνται.» Δεν είναι δυνατόν Δήμοι που δεν σύστησαν υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας να «εξυπηρετούνται» στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών από άλλο Δήμο.

Στο άρθρο 8: Σύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας και ειδικότερα:

α. Στην παρ.1, αναφέρεται ότι «μπορεί να συστήνεται η Δημοτική Αστυνομία». Να απαλειφθεί το «μπορεί.»

β. Στην παρ.5 και ειδικότερα στην περίπτωση β, αναφέρεται «ότι υπάγεται στο μέρος Ε΄ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007) περίπτωση Πειθαρχικού Δικαίου». Να απαλειφθεί και να γραφεί ότι υπάγεται στον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δεδομένου ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί είναι υπάλληλοι Δημοτικοί και όχι υπάλληλοι του Δημοσίου. Πειθαρχικοί τους Προϊστάμενοι είναι ο Δήμαρχος , ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και Προϊστάμενος Διεύθυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4674/2020.

γ. Στην παρ.5 περίπτωση β, μετά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας να γραφεί «και τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων».

Στο άρθρο 9: Πρόληψη ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και ειδικότερα στην παρ.5 να απαλειφθεί «ότι υποψήφιοι που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυση τους ως έφεδροι αξιωματικοί ……. η συνολική τους βαθμολογία προσαυξάνεται κατά μια μονάδα (1), καθώς και οι (100) εκατό επιπλέον μονάδες», που αναφέρονται στην παρ.6.

Στο άρθρο 12: «Εισαγωγική εκπαίδευση» και ειδικότερα:

α. Στην παρ.3, να απαλειφθεί Κώδικας Δημοτικών Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007) και να γραφεί Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), και στην παρ.6, β΄ εδάφιο μετά το Δημόσιας Διοίκησης να προστεθεί και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο άρθρο 13: «Βαθμοί προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας» να διαγραφεί, Δημοτικός Αστυνόμος Α΄, Β΄ και να εφαρμοσθεί το άρθρο 83 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει με την παρ.4 του άρθρου 25 του Ν.4369/2016.

Στο άρθρο 15:  «Προβάδισμα» να προσαρμοστεί με το αντίστοιχο του άρθρου 99, του Ν.3584/2007.

Στο άρθρο 16: «Βαθμολογική εξέλιξη» να προσαρμοστεί το άρθρο 85 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει με την παρ.5 του άρθρου 25 του Ν.4369/2016.

Στο άρθρο 17: «Επετηρίδα» να αντικατασταθεί από το άρθρο 90 του Ν.3584/2007.

Στο άρθρο 18: παρ.1 «Διαδικασία βαθμολογικών Προαγωγών» να διαγραφεί η φράση «και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

Στα άρθρα 21, 22, 23: «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων», «Κριτήρια Επιλογής Προϊσταμένων» και «Διαδικασία Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων» να ληφθεί υπόψιν το άρθρο 46 του Ν.4674/2020, ήτοι παρ.β, παρ.γ και δ άρθρο το οποίο αντικατέστησε τα άρθρα 87, 88 και 89 του Ν.3584/2007. Επίσης, στην παρ.3 του άρθρου 23 να προστεθεί υποπαράγραφος ως εξής: «Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος του Ε.Κ..Δ.Δ.Α., του άρθρου 16 παράγραφος 4 του Ν.3731/2008, κατά ανάλογη εφαρμογή της υπ’ αριθμ.: 70765/2008 (ΦΕΚ 2351 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, για το προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 135/2020 να μοριοδοτηθεί με 50 μόρια καθώς και εκείνων που δεν είχαν φοιτήσει στις σχολές εκπαίδευσης αυτή».

Στο άρθρο 35: παρ.5α μετά την φράση «…στον οικείο Δήμο» να γραφεί «εφόσον έχει συσταθεί Δημοτική Αστυνομία ή σε άλλο Δήμο σε περίπτωση μη σύστασης».

Στο άρθρο 36: «Μεταβατικές διατάξεις» στην περ.α της παρ.4, μετά τον Ν.4172/2013 να προστεθεί «έως την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με την έναρξη της ισχύς του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11-5-2015)».

Στο άρθρο 64: «Άδεια για Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου-Προσθήκη παρ.4 στο άρθρο 52 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων … κ.λπ.»

Να διαγραφεί η παρ.2 και να δοθεί μία (1) ημέρα άδεια απουσίας για προγεννητικό έλεγχο για υπαλλήλους που κυοφορούν χωρίς περικοπή αποδοχών.

Εν κατακλείδι των παρατηρήσεων-επισημάνσεων της Ομοσπονδίας μας, έχουμε την πεποίθηση πως η έκδηλη κατεύθυνση και πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι η μετατροπή της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας σε κατασταλτικό μηχανισμό. Αναλαμβάνετε έτσι και την ακέραια ευθύνη των περιστατικών στοχοποίησης και βιαιοπραγίας απέναντι στους συναδέλφους Δημοτικούς Αστυνομικούς που είμαστε απολύτως σίγουροι πως θα υπάρχουν.

Άλλωστε, έκδηλη είναι η τεράστια ανησυχία και αναστάτωση που έχει προκαλέσει το Σχέδιο Νόμου στην συντριπτική πλειονότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που ζητούν με αγωνία τόσο προς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όσο και στην Διαβούλευση να προβλεφθεί η δυνατότητα αποχώρησής τους από την Δημοτική Αστυνομία και μετακίνησής τους σε άλλη υπηρεσία στο ενδεχόμενο που τελικά η υπηρεσία που επέλεξαν να εργαστούν μετατραπεί από Ειδική Υπηρεσία Πρόληψης σε κατασταλτικό μηχανισμό.»

Πηγή: aftodioikisi.gr

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis