Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
21:44 | 15/11/2022

Ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) εντάσσετε στο Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Ταμείου, συναποτελώντας το 56% περίπου των ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Οι Παροχές του τομέα κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

 • Η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους (ασφαλισμένοι στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ., στους οποίους γίνεται η κράτηση υπέρ αυτού) του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α' από 20-12-2017 (ΦΕΚ 4603-Β΄ / 28-12-2017) και του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43-Α’ / 28-2-2020) και αφορά (α) τους ενεργεία ασφαλισμένους του Τ.Π.ΑΣ. που έχουν τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης, (β) όσοι εξέρχονται του σώματος και έχουν τουλάχιστον έξι μήνες ασφάλισης, και (γ) όσους τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 330/1947 (Α84) και του Ν.875/1979 (Α 50), και συμπληρώνουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25 έτη) υπηρεσία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ταμείου [https://www.teapasa.gr/index.php/klados-pronoias/tpas].

 • Η επιστροφή των ατομικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 31§7 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43-Α’ / 28-2-2020), στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. μετά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στους δικαιούχους τους, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική του φορέα κύριας ασφάλισης. Για επιστροφή ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.2335/1995 και την Υ.Α. Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006 (ΦΕΚ 1772-Β΄/ 6-12-2006). Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη συσσωρεμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα. Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ταμείου [https://www.teapasa.gr/index.php/klados-pronoias/tpas].

 • Η χορήγηση προσωπικών δανείων στους εν ενεργεία μετόχους του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ. αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις: (α) νοσηλείας ή θεραπείας λόγω ασθένειας, (β) τοκετού, (γ) θανάτου, (δ) γάμου και (ε) έκτακτης στεγαστικής ανάγκης. Η έκτακτη ανάγκη πρέπει να αφορά τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή συντηρούμενο από αυτόν μέλος της οικογένειάς του ή προκειμένου περί άγαμου και της πατρικής του οικογένειας. Η χορήγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο χορήγησης δανείων κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και στη βάση των οριζόμενων στα άρθρα 15 και 16 του Ν.3586/2007 (ΦΕΚ Α΄ 151 / 10-7-2007). Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ταμείου [https://www.teapasa.gr/index.php/entypa-daneia] που επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

 

 

«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ(Τ.Π.Υ.Α.Π.) / Ασφαλισμένοι στην τ. ΒΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ».

Οι Παροχές των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Υπάλληλων τ. Αστυνομίας Πόλεων αναλύονται ως εξής:

 • Χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους μετόχους του Τομέα, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α' από 20-12-2017 (ΦΕΚ 4603-Β΄ / 28-12-2017) Υπουργική Απόφαση και τον Ν.4387/16 (ΦΕΚ 85/12-5-2016) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43-Α’ / 28-2-2020) (α) στους εξερχόμενους του σώματος που έχουν δικαιωθεί συντάξεως, (β) στους εν ενεργεία ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης στον Τομέα, και (γ) όσους τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 330/1947 (Α84) και του Ν.875/1979 (Α 50), και συμπληρώνουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25 έτη) υπηρεσία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ταμείου http://www.teapasa.gr/index.php/klados-pronoias/tpyap

 • Η επιστροφή των ατομικών εισφορών στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. μετά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στους δικαιούχους τους, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική του φορέα κύριας ασφάλισης. Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ταμείου http://www.teapasa.gr/index.php/klados-pronoias/tpyap

 • Η χορήγηση προσωπικών δανείων στους εν ενεργεία μετόχους του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ. αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις: (α) νοσηλείας ή θεραπείας λόγω ασθένειας, (β) τοκετού, (γ) θανάτου, (δ) γάμου και (ε) έκτακτης στεγαστικής ανάγκης. Η έκτακτη ανάγκη πρέπει να αφορά τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή συντηρούμενο από αυτόν μέλος της οικογένειάς του ή προκειμένου περί άγαμου και της πατρικής του οικογένειας. Η χορήγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο χορήγησης δανείων κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και στη βάση των οριζόμενων στα άρθρα 15 και 16 του Ν.3586/2007 (ΦΕΚ Α΄ 151 / 10-7-2007)

Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ταμείου [https://www.teapasa.gr/index.php/entypa-daneia] που επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

 

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Ν.826/78 ΤΟΥ Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.»

IΟ Ειδικός Λογαριασμός του Ν.826/1978 εντάσσεται στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.ΑΣ.Α.) και συστάθηκε για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του Ειδικού λογαριασμού στους οποίους γίνεται κράτηση υπέρ αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 1 παρ.2 του Ν.826/1978).

II Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ως ακολούθως:

1. Λόγω θανάτου μετόχου (εν ενεργεία) (άρθρο 3 του Ν.826/1978)

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες των αποβιωσάντων μετόχων κατά την ακόλουθο σειρά προτεραιότητας και κατ’ ισομοιρία σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Η σύζυγος, τα ανήλικα άρρενα τέκνα, τα ενήλικα πλην άπορα και ανίκανα προς εργασία τέκνα και οι άγαμες θυγατέρες.
β) Οι γονείς, οι ορφανές πατρός άγαμες αδελφές και οι ορφανοί πατρός ανήλικοι άρρενες αδελφοί.

2. Λοιπές παροχές άρθρο 15 του Ν. 1539/1985)

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες, οι οποίες οφείλονται:

α) Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την υπηρεσία.
β) Σε βαριά νόσο των ίδιων ή μέλους της οικογένειάς τους, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.
γ) Σε θεομηνίες ή άλλο σοβαρό ατύχημα με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε δυσχερή οικονομική θέση.

IIIΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, κρίνει βάσει των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τον μέτοχο και έχει ανάγκη της οικονομικής ενίσχυσης και αποφασίζει αναλόγως αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει το αίτημά του.

To ύψος του εγκριθέντος από το Δ.Σ. ποσού χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτερο δικαιούμενο ποσό για το βαθμό του αιτούντος, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

*Το Ταμείο μετά από τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του Ειδικού Λογαριασμού του Νόμου 826/1978 έχει υποβάλλει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης προς έγκριση, όπου επανακαθορίζονται οι όροι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού.

Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ταμείου https :// www . teapasa . gr / index . php / eidikos - logariasmos .

 

«ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)»

Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105 – α΄ από 27/06/2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄2763/03-07-2019), αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν Τ.Α.Π.Α.Σ.Α.) συνιστάται αυτοτελής Κλάδος Υγείας, στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων καθώς και οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν Τ.Α.Π.Α.Σ.Α.), ως και τα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης, εντάσσεται προαιρετικά και το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους Τομείς της τέως Χωροφυλακής, με ημερομηνία κατάταξης στην Ελληνική Αστυνομία, μετά την 03/07/2009.

Με την από 23/02/2022 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ τ. Β΄1651/07-04-2022), προβλέπεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης σ την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τέως Χωροφυλακής καθώς και η τροποποίηση των υφιστάμενων και ο ορισμός νέων παροχών στα μέλη του .

Μέλη του Κλάδου Υγείας

Α. Υποχρεωτικά

 • όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων ως και τα μέλη των οικογενειών τους και

 • όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους.

Β. Προαιρετικά

 • το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένο στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 08-04-2007), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της (α) σχετικής, ήτοι μέχρι και την 08/04/2023.

Για όλα τα νέα μέλη, η πρόσβασή τους στις παροχές του Κλάδου Υγείας θα αρχίζει από την ένταξή τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις προβλεπόμενες κρατήσεις (1,5% επί των συντάξιμων αποδοχών).

Παροχές του Κλάδου Υγείας ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Φαρμακευτική Περίθαλψη

α. Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου στην Αττική, Πειραιά, Αχαΐα, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκη.

 • Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής (5%10%12,5% ή 25%) στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και των μελών αυτών και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου.

 • Το Ταμείο έχει συνάψει Συλλογικές Συμβάσεις Προμήθειας Φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης και Θεσσαλονίκης ώστε στους ασφαλισμένους που εμφανίζεται η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους καθώς και του ποσοστού 50% (διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης φαρμάκου) στα φαρμακεία που ανήκουν στους ανωτέρω Συλλόγους.

β. Αποζημίωση ποσοστού συμμετοχής φαρμάκου εκτός Φαρμακευτικών Συλλόγων.

 • Προκειμένου να καταβληθεί από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό συμμετοχής για φαρμακευτική περίθαλψη στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης και Θεσσαλονίκης και επιπλέον το ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου, ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο φαρμακείο το ποσοστό συμμετοχής 5%10%12,5% ή 25% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθώς και τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου και στη συνέχεια αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Βερανζέρου 48 Αθήνα, Τ.Κ. 10438) τα σχετικά δικαιολογητικά (αίτηση, κοστολογημένη συνταγή συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη) ώστε να εκκαθαριστεί και πιστωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Λοιπές παροχές συμπληρωματικές του Δημοσίου.

Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π αποζημιώνει τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του με ποσοστό συμμετοχής 15% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

Παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου.

Στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 10% είτε 30% επί του ποσοστού αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ (Κλειστό Ενοποιημένου Νοσήλιο - ΚΕΝ), αναλόγως του είδους νοσηλείας.

Επίδομα Τοκετού

Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ.. Οι νέοι ασφαλισμένοι προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην παροχή του επιδόματος τοκετού θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις κρατήσεις και η γέννηση του τέκνου να είναι μεταγενέστερη του εξαμήνου.

Ειδική οικονομική παροχή

Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. χορηγεί ειδική οικονομική παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής:

Ι. Ποσό 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν.
ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης.
ΙΙΙ. Ποσό 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων. Σε περίπτωση που οι ως άνω κατέλιπαν ενήλικα τέκνα, το άνω ποσό χορηγείται στα τελευταία. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς στο Ταμείο αιτήσεις.

β) τοποθέτησης προθέσεων τεχνητών μελών άκρων λόγω ακρωτηριασμού, αντικατάστασης και συντήρησης-service αυτών, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π., ποσό που αντιστοιχεί στα 2/3 του ποσού που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
γεμβολιασμού ανηλίκων έμμεσα ασφαλισμένων του κατά της μηνιγγίτιδας, ο οποίος εμβολιασμός πραγματοποιείται σε δύο (2) δόσεις, ποσό εκατό (100) ευρώ ανά δόση. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται εμβολιασμός άνω των 2 δόσεων θα αποζημιώνονται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. οι 2 εξ αυτών.
δ) ριζικής ή τροποποιημένης μαστεκτομής ή αφαίρεσης τμήματος του μαστού ασφαλισμένων του, λόγω κακοήθους παθήσεως (καρκίνος), ποσό οκτακοσίων (800) ευρώ ανά μαστό. Η πρόσβαση στην παροχή περιλαμβάνει τους άμεσα ασφαλισμένους καθώς και τα έμμεσα μέλη.
ε) χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας ασφαλισμένων του με νοσηλεία σε ιδιώτη πάροχο, ποσό τριάντα (30) ευρώ ανά θεραπεία. Σε περιπτώσεις επαναχορήγησης της εν λόγω παροχής δεν μπορεί αυτή να υπερβεί συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δικαιούχο. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ως άνω συνολικού ποσού της παροχής δεν υπάρχει δυνατότητα επαναχορήγησης εκ νέου. Η πρόσβαση στην παροχή περιλαμβάνει τους άμεσα ασφαλισμένους καθώς και τα έμμεσα μέλη.
στ) νοσηλείας ασφαλισμένων του σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για καρδιοχειρουργικές και παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ποσό μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ με την προσκόμιση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περιπτώσεις επαναχορήγησης της εν λόγω παροχής δεν μπορεί αυτή να υπερβεί συνολικά τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ανά δικαιούχο». Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ως άνω συνολικού ποσού της παροχής δεν υπάρχει δυνατότητα επαναχορήγησης εκ νέου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας https://www.teapasa.gr/index.php/entypa-kl-hygeias ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-5276819 και 2105276890

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis