Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
αξιωματικος
18:14 | 11/11/2023

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθ. 7004/5/20-ιστ  Απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου, η οποία προβλέπει τα εξής:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 36 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73) και

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων

1. Η περ. Β’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/ 20-β’/12-5-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), αντικαθίσταται, ως εξής:

«Β1. ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Την έκδοση διαταγής συγκρότησης μεταβατικών αποσπασμάτων με δύναμη μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) αστυνομικών, κατά λόγο αρμοδιότητας (παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 141/1991, Α’ 58).

2. Την έγκριση αδειών, χωρίς αποδοχές στους γονείς αστυνομικούς, που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των οκτώ (8) ετών, για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους (παρ.  3 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986, Α’ 11).

Β2. ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την έκδοση διαταγής συγκρότησης μεταβατικών αποσπασμάτων με δύναμη μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) αστυνομικών, κατά λόγο αρμοδιότητας (παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ. 141/1991, Α’ 58).».

2. Η υποπερ. 2 της περ. Δ΄ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/20-β’/12-5-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), αντικαθίσταται και προστίθεται η υποπερ. 3, ως εξής:

«2. Την υπογραφή για τα θέματα αρμοδιότητάς του, επί των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/ υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου και Μεταναστευτικής Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.Ε./AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (T.E.A./ISF), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με εξαίρεση την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης (άρθρο 6 της υπ’ αρ. 2711/29-12-2020 (Β’ 5772) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου).

3. Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και την υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Τ.Α.Μ.Ε.Υ.), ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (Μ.Δ.Σ.Θ.), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (υπ’ αρ. 269397/18-5-2023 (Β’ 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου ).».

3. Η υποπερ. 3 της περ. Ε΄ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/20-β’/12-5-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), αντικαθίσταται και προστίθεται υποπερ. 4, ως εξής:

«3. Την υπογραφή για τα θέματα αρμοδιότητάς του, επί των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου και Μεταναστευτικής Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.Ε./AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (T.E.A./ISF), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με εξαίρεση την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης (άρθρο 6 της υπ’ αρ. 2711/29-12-2020 (Β’ 5772) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου).

4. Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και την υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Τ.Α.Μ.Ε.Υ.), ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (Μ.Δ.Σ.Θ.), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (υπ’ αρ. 269397/18-5-2023 (Β’ 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου ).».

4. Η περ. ΣΤ’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/ 20-β’/12-5-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), αντικαθίσταται, ως εξής:

«ΣΤ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Την υπογραφή για τα θέματα αρμοδιότητάς του, επί των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου και Μεταναστευτικής Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.Ε./AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (T.E.A./ISF), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με εξαίρεση την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης (άρθρο 6 της υπ’ αρ. 2711/29-12-2020 (Β’ 5772) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου).

2. Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και την υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Τ.Α.Μ.Ε.Υ.), ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (Μ.Δ.Σ.Θ.), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (υπ’ αρ. 269397/18-5-2023 (Β’ 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου ).».

5. Η υποπερ. 68 της περ. Ζ’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/20-β’/12-05-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), αντικαθίσταται, ως εξής:

«68. Την έγκριση αδειών, χωρίς αποδοχές στους γονείς αστυνομικούς, που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των οκτώ (8) ετών, για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αυτοτελείς Κεντρικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες εκτός Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 3 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986, Α’ 11).».

6. Η υποπερ. 73 της περ. Ζ’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/20-β’/12-05-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), αντικαθίσταται, ως εξής:

«73. Την υπογραφή για τα θέματα αρμοδιότητάς του, επί των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου και Μεταναστευτικής Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.Ε./AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (T.E.A./ISF), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με εξαίρεση την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης (άρθρο 6 της υπ’ αρ. 2711/29-12-2020 (Β’ 5772) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου).».

7. Μετά την υποπερ. 75 της περ. Ζ’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/20-β’/12-5-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), προστίθεται η υποπερ. 76, ως εξής:

«76. Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και την υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Τ.Α.Μ.Ε.Υ.), ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (Μ.Δ.Σ.Θ.), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (υπ’ αρ. 269397/18-5-2023 (Β’ 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου).».

8. Η υποπερ. 7 της περ. Η’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/20-β’/12-05-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), αντικαθίσταται και προστίθεται υποπερ. 8, ως εξής:

«7. Την υπογραφή για τα θέματα αρμοδιότητάς του, επί των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου και Μεταναστευτικής Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.Ε./AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (T.E.A./ISF), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με εξαίρεση την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης (άρθρο 6 της υπ’ αρ. 2711/29-12-2020 (Β’ 5772) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου).

8. Την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και την υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την ένταξη/υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Τ.Α.Μ.Ε.Υ.), ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (Μ.Δ.Σ.Θ.), προς δε και λοιπών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (υπ’ αρ. 269397/18-5-2023 (Β’ 3400) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου ).».

9. Η υποπερ. 3 της περ. IB’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7004/5/20-β’/12-5-2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 2426), αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Την έγκριση αδειών, χωρίς αποδοχές στους γονείς αστυνομικούς, που έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των οκτώ (8) ετών, για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων (παρ. 3 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986, Α’ 11).»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis