Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
09:39 | 21/04/2023

Με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 7004/5/20-β ́ από 12-05-2022 απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β ́ 2426).

 

Διαβάστε επίσης

Δείτε τι προβλέπει η απόφαση:
 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 36 παρ. 3 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α ́ 73) και

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α ́ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α ́ 133).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων

Μετά την περ.73 της παρ. Ζ ́ του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 7004/5/20-β ́ από 12-05-2022 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β ́ 2426), προστίθενται περ. 74 και 75, ως εξής:

«74. Την απόφαση απόσπασης αστυνομικών για τη συμμετοχή τους ως αθλητών, προπονητών, διαιτητών ή με άλλη ιδιότητα, σε αγώνες που διοργανώνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε άλλες αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία (παρ. 11 άρθρο 19
του π.δ. 100/2003, Α ́ 94).

75. Την απόφαση προσωρινής μετακίνησης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων για τη συμμετοχή τους ως αθλητών, προπονητών, διαιτητών ή με άλλη ιδιότητα, σε αγώνες που διοργανώνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε άλλες αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία (άρθρο 16 του π.δ. 211/2005, Α ́ 254).»3

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2023

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis