Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
11:44 | 23/04/2024

Τελική ρύθμιση για τη μάχιμη πενταετία: Ο ΕΦΚΑ ξεκαθάρισε το τοπίο για στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας. Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι πληρώνουν την αναγνώριση πλασματικού χρόνου - Η διευκρινιστική εγκύκλιος «τακτοποιεί» το κομφούζιο που επικρατούσε στο καθεστώς συνταξιοδότησης

ΠΗΓΗ: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21/04/2024 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr ]

Διαβάστε επίσης

Μία σειρά από ευνοϊκές αλλαγές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ένστολων ξεκλειδώνει έγγραφο του ΕΦΚΑ, που εκδόθηκε προ ημερών, σχετικά με τη μάχιμη πενταετία, δηλαδή την αναγνώριση έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης. Οι σημαντικότερες είναι η διευκρίνιση πως η μάχιμη πενταετία αναγνωρίζεται χωρίς κόστος εξαγοράς για τους παλιούς (προ 30/9/1990), γίνεται ευκολότερη για τους νέους και επεκτείνεται σε όλους τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ και όλες τις υπηρεσίες.

Με το άρθρο 23 του ν. 4997/2022, ρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο της μάχιμης πενταετίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική, Λιμενικό, συνοριοφύλακες). Με τη διάταξη είχε αντικατασταθεί η διάταξη του άρθρου 40 (παρ. 5) του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ. 169/2007) περί αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας για το εν λόγω προσωπικό.

Ωστόσο, εγκύκλιος του ΕΦΚΑ από το 2023 είχε προκαλέσει και αρκετά ερωτήματα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επιθυμούσε να κάνει χρήση της ευνοϊκής διάταξης. Εν τελεί, με έγγραφο του ΕΦΚΑ από τις 22 Μαρτίου 2024, ο γραφειοκρατικός γρίφος λύθηκε, ώστε με σχεδόν δύο χρόνια καθυστέρηση ο νόμος να εφαρμοστεί.

Η διάταξη προβλέπει την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή επιπλέον εισφορών για όσους κατετάγησαν και μετά το 1990 εφόσον προγενέστερα είχαν υπηρετήσει σε άλλον φορέα του Δημοσίου.

ΑΝΕΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Μετά τη νέα ρύθμιση του άρθρου 23 του ν. 4997/2022 απαλλάσσονται του κόστους εξαγοράς όχι μόνον όσοι είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας έως 30/9/1990, αλλά και όσοι κατετάγησαν μετά την ημερομηνία αυτή εφόσον όμως είχαν ασφαλιστεί έως 30/9/1990 σε φορέα του Δημοσίου, δηλαδή προτού εισέλθουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας. Απαλλάσσονται, δηλαδή, αν είχαν αποκτήσει έως 30/9/1990 την ιδιότητα μονίμου δημοσίου υπαλλήλου και είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία για τις συντάξεις του Δημοσίου (Π.Δ. 169/2007).

Χρόνος υπηρεσίας λογίζονται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι έναν μήνα ανά έτος. Δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.

Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.

Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τους ενδιαφερομένους.

Για παράδειγμα, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις το 1991. Θεωρείται, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως διορισμένος έως 30/9/1990 και ως εκ τούτου για την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Στην περίπτωση στελεχών που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο (μέχρι τα πέντε έτη) χρόνο.

Στο ίδιο έγγραφο του ΕΦΚΑ αναφέρεται επίσης ότι για όσους επιθυμούν να προβούν στον διπλασιασμό χρόνου υπηρεσίας τους όσο είναι στην ενέργεια ή κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης, η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

α) Αναγνώριση όσο είναι στην ενέργεια: Απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία του, στην οποία αναφέρεται το χρονικό διάστημα το οποίο επιθυμεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο. Κατόπιν η αρμόδια οικονομική διεύθυνση προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, το οποίο παρακρατείται από τη μισθοδοσία του στελέχους σε τόσες δόσεις όσοι και οι αναγνωριζόμενοι μήνες. Η σχετική βεβαίωση τίθεται στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου, προκειμένου οι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ να υπολογίσουν την ανταποδοτική σύνταξη.

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης ισχύει για όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που καταλαμβάνονται από τις εν λόγω διατάξεις.

β) Αναγνώριση κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης: Οι διατάξεις για τη διαδικασία της αναγνώρισης ισχύουν για όλους όσοι μέχρι 31/12/2016 ήταν ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και επιθυμούν να υπολογίσουν στο διπλάσιο -μέχρι και πέντε έτη- τον χρόνο υπηρεσίας τους κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησής τους.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για την εν λόγω αναγνώριση θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν.

Το κόστος εξαγοράς ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% των συντάξιμων αποδοχών, όση δηλαδή και η εισφορά υπέρ του κλάδου κύριας σύνταξης. Ως βάση των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές κατά τον χρόνο της εξαγοράς ή του μισθού κατά τον χρόνο που υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση.

Για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας η εξαγορά ανέρχεται συνολικά, για ολόκληρη την πενταετία, στο ποσό των 3.000 ευρώ, αφού βάση της εξαγοράς αποτελεί, σύμφωνα με τον νόμο, η εκάστοτε αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, είτε αυτή παρεχόταν είτε όχι.

Εξαγορά του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών

Στην περίπτωση στελεχών που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο χρόνο (μέχρι τα πέντε έτη). Ο χρόνος υπηρεσίας δεν συνδέεται με τη βαθμολογική και τη μισθολογική προαγωγή του ασφαλισμένου, αφού οι σχετικές διατάξεις είναι συνταξιοδοτικές και όχι μισθολογικές.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην φορείς κύριας ασφάλισης (πλην των ασφαλισμένων στο Δημόσιο), ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 3996/2011, στο οποίο ορίζεται: «Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών».

Συμπερασματικά, όπως εξηγεί ο δικηγόρος - εργατολόγος και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος, με το συμπληρωματικό διευκρινιστικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ αίρονται κάποιες επιφυλάξεις και αποσαφηνίζεται πλήρως το πραγματικό περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 23 του ν. 4997/2022, αφού υπήρχε σύγχυση, στην οποία είχε εν πολλοίς συντελέσει η προηγούμενη 43/2023 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

1

1

Πηγή:   staratalogia.gr

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis