Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
2
16:19 | 06/08/2023

Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»

Αντιπροσωπεία της Ε.ΑΣ.Υ.Α αποτελούμενη από τον Ειδικό Γραμματέα Τύπου και Μ.Μ.Ε.-Υπεύθυνο έκδοσης εφημερίδας, Φούκα Θεόδωρο και τους Αντιπροσώπους Κορδαλή Παναγιώτη, Βιδάλη Ιωάννη και Ταρσούνα Παντελή πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα του Τμήματος προστασίας ζώων στην Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά την παρουσία μας στην εν λόγω Υπηρεσία εντυπωσιαστήκαμε από τον επαγγελματισμό και την γνωστική επάρκεια του υπηρετούντος προσωπικού ενώ παράλληλα ο προϊστάμενος του τμήματος Α/Β΄ Καμπούρης Θεόδωρος μας εξέθεσε τα ακόλουθα:

Η προστασία των ζώων αποτελεί κεφάλαιο πρωταρχικής σημασίας για την Ελληνική Αστυνομία, έχοντας ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής ετών 2021 – 2025 και αντανακλώντας σε ικανό βαθμό, το πολιτισμικό επίπεδο της Χώρας μας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 22/2022, [Φ.Ε.Κ. Α΄ 62], προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων η ίδρυση Τμήματος Προστασίας Ζώων στην εσωτερική διάρθρωση της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ την 24/05/2022 πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Τμήματος.

Εν συνεχεία και κατόπιν Απόφασης κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στο Τμήμα Προστασίας Ζώων, λειτουργεί από 04/10/2022, ο 5ψήφιος τηλεφωνικός αριθμός πανελλαδικής εμβέλειας «10410», προς υποβοήθηση της άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης, των υποθέσεων παραμέλησης, ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης και θανάτωσης ζώων.

Σκοπός της εν λόγω γραμμής δεν είναι σε καμία περίπτωση η υποκατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων R/T «100», αναφορικά με τα επείγοντα περιστατικά.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 04/10/2022 έως και 20/05/2023 μέσω του τηλεφωνικού αριθμού «10410» ελήφθησαν –2.721– καταγγελίες.

Ειδικότερα:

 

 

Επισημαίνεται ότι, οι καταγγελίες (τηλεφωνικές ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με την μη τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, που περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, διαβιβάζονταν ιεραρχικά, στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες, για εξέταση και ανάλογη εφαρμογή, σε συντρέχουσα περίπτωση, της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με γνώμονα τα προαναφερόμενα, η Διεύθυνσή μας, ως καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία, εκδίδει διαταγές προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, δίδοντας περαιτέρω κατευθυντήριες εντολές – οδηγίες, για τον ορθό χειρισμό περιστατικών μη εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων, τονίζοντας, παράλληλα, την ιδιαίτερη βαρύτητα που οφείλει να επιδεικνύει το αστυνομικό προσωπικό στην αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών και τη συνεργασία που οφείλουν να αναπτύσσουν, σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση, με τους συναρμόδιους/ες Φορείς και Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ169 Α /2021) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.»

Αντικείμενο του Ν. 4830/2021 είναι «η προστασία των ζώων συντροφιάς και η εξασφάλιση της ευζωίας τους, η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, η θέσπιση σαφούς και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και στρατηγικής για τη δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων».

Η παραβίαση της ανωτέρω ισχύουσας νομοθεσίας, επιφέρει Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις, κατά περίπτωση, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 34 και 35 αυτής.

Από την 01/01/2017 δημιουργήθηκε και λειτουργεί, στη Στατιστική Επετηρίδα του Police On Line, μηχανογραφική εφαρμογή, στην οποία οι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας καταχωρούν, κάθε μήνα, ποσοτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με περιστατικά παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.

Από την ως άνω μηχανογραφική εφαρμογή, προκύπτουν τα κάτωθι στατιστικά στοιχεία δραστηριότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων, για το έτος 2022 συγκριτικά με το έτος 2021:

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΖΩΩΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
  2021 2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021 2022
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3644 5098 39,9%
ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ 1555 1696 9,07%
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ

 

ΑΤΟΜΑ

296 310 4,73%
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1419 1963 38,34%

 

 

Παρατηρούμε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε μία μεγάλη αύξηση των καταγγελιών σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, αναφορικά με την κακοποίηση ζώων, της τάξης του 39,9%. Μία επιφανειακή ερμηνεία αυτού του ποσοστού θα οδηγούσε στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι η εν γένει κακοποίηση των ζώων παρουσιάζει αυξητική τάση. Κάτι τέτοιο μπορεί εύκολα να καταρριφθεί αν λάβουμε υπόψη τον λεγόμενο «σκοτεινό αριθμό της εγκληματικότητας». Κατά το παρελθόν εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωσης, άγνοιας ή ακόμα και αδιαφορίας πολύ μικρότερο αναλογικά ποσοστό κακοποίησης ζώων, έφτανε εις γνώση των αρχών εφαρμογής του Νόμου, εν προκειμένω στην Αστυνομία. Η όποια λοιπόν παρατηρούμενη αύξηση, οφείλεται στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση των πολιτών και δεν δηλώνει, σε καμία περίπτωση, ότι έχει αυξηθεί η κακοποίηση των ζώων στην ελληνική επικράτεια.

Γνωρίζεται επίσης, η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (20/05/2022) μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της εταιρείας Zero Stray Pawject, που έχει ως αντικείμενο την ανάγκη προστασίας των ζώων εν γένει, την μείωση των περιστατικών ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης των ζώων και την ευαισθητοποίηση του αστυνομικού προσωπικού σε ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων, καθώς και τον εφοδιασμό του με γνώσεις για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Στο πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω μνημονίου, προτάθηκε από την Διεύθυνσή μας, η πραγματοποίηση τηλε-εκπαιδεύσεων με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός (1) Αστυνομικού από κάθε αρμόδια Υπηρεσία, επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος, υπηρετούντος, κατά προτίμηση, στο γραφείο Αστυνόμευσης αυτού προκειμένου βελτιωθεί η γνωστική κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού των Υπηρεσιών μας. Η ανωτέρω εκπαίδευση βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ήδη περατωθεί αυτή της 1ης εκπαιδευτικής σειράς με τη συμμετοχή –99– αστυνομικών.

Οι συχνότερες καταγγελίες που καλείται να αντιμετωπίσει το Τμήμα μας και κατ’ επέκταση οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αφορούν κυρίως περιστατικά παθητικής κακοποίησης ζώων, παρόλο που τα περιστατικά ενεργητικής κακοποίησης, λόγω της σκληρότητας τους, λαμβάνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η πλειονότητα των αδικημάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί προληπτικά. Σημαντικό ρόλο, στην κατεύθυνση αυτή, διαδραματίζει και η ενεργή συμμετοχή Φιλοζωικών Σωματείων και Ομοσπονδιών καθώς και η συνδρομή Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, φορείς με τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία τελεί σε άριστη συνεργασία.

 

 

 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis