Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
12:09 | 09/03/2023

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 11 / 06-03-2023

 Αθήνα, 06/03/2023

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Οικονομικών, Ασφαλιστικών

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ [Τ.Π.ΑΣ. πρώην Ε.Χ.] ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΤΟΥ Ν. 826/1978

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 9-8-2023

Όπως είναι γνωστό στο πλαίσιο του Ταμείου Πρόνοιας Αστυνομικών [Τ.Π.ΑΣ. πρώην Ε.Χ.] του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός, ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του ν. 826/1978 «Περί συστάσεως Κλάδου Ειδικού Λογαριασμού παρά τω Επικουρικώ Ταμείω Ελληνικής Χωροφυλακής και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. Α’ 194).

Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 5018/2023 «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 25), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 6 του ν. 826/1978.

Κυριότερες μεταβολές αναφέρονται:

1. Στους νέους μετόχους του Λογαριασμού, με την υποχρεωτική ένταξη [άρθρο 1 παρ. 2 και 3 ν. 826/1978] όλων των νεοκατατασσομένων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας Αστυνομικών που ασφαλίζονται στους τομείς της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής [Τ.Π.Α.Σ.] και Αστυνομίας Πόλεων [Τ.Π.Υ.Α.Π.] και προαιρετικά όλοι οι αστυνομικοί [άρθρο 84 παρ. 3 ν. 5018/2023] που ασφαλίζονται στους τομείς της πρώην Αστυνομίας Πόλεων -Τ.Π.Υ.Α.Π.-, οι οποίοι, όμως, έχουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) χρόνια (ημερομηνία κατάταξης από 10-02-2013).

2. Στον επανακαθορισμό των παροχών για κάθε κατηγορία μετόχων με συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ

Η μηνιαία κράτηση διατηρείται σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις (%οεπί του βασικού μισθού (Β.Μ.) του ασφαλισμένου. [άρθρο 2 περ. α΄ ν. 826/1978].

Παράδειγμα: Έστω ότι αστυνομικός έχει βασικό μισθό 1500,00 ευρώ. Η μηνιαία κράτησή του, ανέρχεται σε 1,50 ευρώ.

Γίνεται αντιληπτό ότι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο, οικονομικά αλλά και ’’ασφαλιστικά’’, η υποβολή αίτησης για ένταξη ως μέτοχος στον Ειδικό Λογαριασμό.

ΠΑΡΟΧΕΣ

[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 4 Ν 826/1978

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

1. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ως εξής:

α. Για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, όπως κακοήθη νοσήματα, νεφρική ανεπάρκεια, παθήσεις για τις οποίες ο ασθενής υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση, καθώς και παθήσεις που προκαλούν αναπηρία ποσοστού άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), του μετόχου ή μέλους της οικογένειάς του, ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Στην παρούσα δύνανται να ενταχθούν και άλλες παθήσεις μετά από αξιολόγηση του θεράποντα ιατρού και έγκριση του Δ.Σ. του Ταμείου. Στις περιπτώσεις αυτές δύναται να ζητηθεί και η γνώμη ιατρού της Διεύθυνσης Υγειονομικού της ΕΛ.ΑΣ.

β. Για δυσίατα νοσήματα του μετόχου ή μέλους της οικογενείας του, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π./ οικ. 16884/12.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1386), ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 

γ. Για παθήσεις του μετόχου σε διατεταγμένη υπηρεσία, πλην αυτών που εντάσσονται στις περ. α’ και β’, ποσό τετρακοσίων (400) ευρώ.

δ. Για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή του μετόχου ή συζύγου του, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αν πραγματοποιήθηκε εξωσωματική γονιμοποίηση και ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση άλλης μεθόδου γονιμοποίησης και εφόσον το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του μετόχου δεν ξεπερνά τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

ε. Για θεομηνία ή φυσικό φαινόμενο, όπως σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα, ή άλλο σοβαρό συμβάν με αποτέλεσμα να υποστεί ζημία η κατοικία ή η οικοσκευή ή το όχημα του μετόχου και να περιέλθει αυτός σε δυσχερή οικονομική θέση, ποσό χιλίων (1.000) ευρώ. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας είναι η κατοικία που έχει υποστεί τη ζημιά να αποτελεί την πρώτη κατοικία και το μοναδικό ακίνητο της οικογένειας του μετόχου. Στην περίπτωση μετόχου που δεν κατέχει ακίνητα και διαμένει σε μισθωμένη κατοικία, δύναται η αίτηση για οικονομική ενίσχυση να αφορά ζημιές στην οικοσκευή. Σε περίπτωση ζημίας σε όχημα, αυτό πρέπει να είναι το μοναδικό όχημα ιδιοκτησίας της οικογένειας του μετόχου. 

στ. Για τον θάνατο μετόχου, του συζύγου του ή ανήλικου τέκνου, ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

2. Τα ποσά της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 προσαυξάνονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Ανάλογα με το διάστημα απουσίας του μετόχου από την υπηρεσία του στις περ. α’ έως δ’ της παρ. 1. Το ποσοστό της προσαύξησης καθορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον ο μέτοχος απουσιάσει από την υπηρεσία του για χρονικό διάστημα που διαρκεί από εκατό (100) ημέρες έως ένα (1) έτος και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον ο μέτοχος απουσιάσει από την υπηρεσία του για χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) έτους.

β. Ανάλογα με το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1. Το ποσοστό της προσαύξησης καθορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%), όταν το εισόδημα ανέρχεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε δέκα τοις εκατό (10%), όταν ανέρχεται μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και σε πέντε τοις εκατό (5%), όταν αυτό ανέρχεται μέχρι του ποσού των δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) ευρώ. 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος υπολογίζεται ως το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης πριν από το έτος που συνέβησαν τα γεγονότα των περ. α’ έως ε’ της παρ. 1, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

γ. Στις περ. α’, β’ και στ’ της παρ. 1, εφόσον ο μέτοχος βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία κατά τον χρόνο πρόκλησης της πάθησης, του νοσήματος ή του θανάτου, καθώς και στην περ. γ’ της παρ. 1, το ποσοστό της προσαύξησης καθορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αν η πάθηση, το νόσημα ή ο θάνατος, αντίστοιχα, επήλθαν εξαιτίας της διατεταγμένης υπηρεσίας και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στην περίπτωση που δεν επήλθαν εξαιτίας αυτής.

3. α. Το ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται στον μέτοχο του Ειδικού Λογαριασμού, ή στους δικαιούχους αιτία θανάτου του μετόχου, προκύπτει από τον κατωτέρω τύπο: 

Χορηγούμενο Ποσό (ΧΠ) = Δικαιούμενο για κάθε περίπτωση της παρ. 1 ποσό (ΔΠ) + προσαυξήσεις των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2.

β. Κάθε μέτοχος του Ειδικού Λογαριασμού μπορεί να αιτηθεί την ως άνω εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μία (1) φορά για την ίδια πάθηση ή νόσημα. 

γ. Η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου της περ. στ’ της παρ. 1 αποκλείεται σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν λάβει αντίστοιχη παροχή από τον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 84 ΤΟΥ Ν. 5018/23, ΦΕΚ-25 Α/9-2-23 [Τέλος Τροποποίησης]

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, θα βρείτε σχέδιο αίτησης για την προαιρετική ένταξη των δυνητικών μετόχων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, για προαιρετική ένταξη, να αποστέλλονται στο Ταμείο Πρόνοιας Αστυνομικών [Τ.Π.ΑΣ.] του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, μέσω Police On Line (POL) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, έως την 9-8-2023.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ [Τ.Π.ΑΣ.] ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α: https://www.teapasa.gr/index.php/klados-pronoias/eidikos-logariasmos

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση των αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Ε.Φ. μετά τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης από τον παραπάνω Ειδικό Λογαριασμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ

Ν. 826/1978 ΤΟΥ Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

 

Α.Γ.Μ.Σ.: _____________________________

 

ΒΑΘΜΟΣ: ____________________________

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________

 

ΟΝΟΜΑ: _____________________________

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ____________________

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ____________________

 

ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ________________

 

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ______________

 

Α.Φ.Μ.: _______________________________

 

Α.Μ.Κ.Α.: _____________________________

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

ΟΔΟΣ: ________________________________

 

ΑΡΙΘ:

 

_________

 

Τ.Κ.:

 

 __________________

 

ΠΟΛΗ: _______________________________

 

ΝΟΜΟΣ: _____________________________

 

ΤΗΛ: _________________________________

 

ΠΡΟΣ

 

Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

 

Ειδικός Λογαριασμός του Ν. 826/1978

 

Βερανζέρου 48 Αθήνα Τ.Κ. 10438

 

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες εγγραφής μου στον Ειδικό Λογαριασμό του Ν. 826/1978, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 5018/2023 (ΦΕΚ. A’ 25/9-2-2023) καθότι πληρώ τις προϋποθέσεις.

 

«Με τη συμπλήρωση της παρούσας Αίτησης κσι την υπογραφή αυτής, δηλώνω ελεύθερο, ρητά κοι με πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

[GDPR ΕΕ2016/679Ι, όπ παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται οτην αίτησή μου κοι στα επισυναπτόμενα έγγραφα αυτής. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ταμείου.

 

Το Ταμείο δεσμεύεται για την νόμιμη κΟι μη καταχρηστική επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς και για την αξιοποίηση των κατάλληλων οργανωτικών τεχνικών μέτρων για την φύλαξη Τους. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να ανατρέξετε οτο διαδικτυακό μας Τόπο www.tapasa.gr, ή απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Οργανισμού (email) [email protected] ή στο τηλέφωνο 2105276890».

 

………. , ……….. / ……. / 20 …..

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

[Κ.Υ.Υ.Α.Π. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 8-4-2023

 

1. Με την υπ’ αριθ. 23-2 από 23-2-2022 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/1/105-α/27.6.2019 απόφασης της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β’ 2763 και Διόρθωση Σφάλματος Β’ 3176)» (ΦΕΚ Β΄ 1651/7-4-2022)προβλέπεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τέως Χωροφυλακής, η τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων, καθώς και ο ορισμός νέων παροχών στα μέλη του.

2. Με την υπ’ αριθ. 14.4 από 20-4-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις της προαιρετικής ένταξης στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία καθώς και η διαδικασία χορήγησης των νέων παροχών στα μέλη του.

3. Συγκεκριμένα στον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), υπάγονται:

Α. Υποχρεωτικά

 • όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων ως και τα μέλη των οικογενειών τους και

 • όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους.

Β. Προαιρετικά

 • το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένο στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

4. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη (ημερομηνία κατάταξης μετά την 08-04-2007), έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξής τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της (α) σχετικής, ήτοι μέχρι και την 08/04/2023.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σε δυο χρονικές περιόδους, ως ακολούθως :

  • Η πρώτη περίοδος θα περιλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων από 08/04/2022 έως και την 07/10/2022.

  • Η δεύτερη περίοδος θα περιλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων από 08/10/2022 έως και την 08/04/2023

Η ένταξη των αιτούντων θα γίνει με Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου με την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου.

 

Για όλα τα νέα μέλη, η πρόσβασή τους στις παροχές του Κλάδου Υγείας θα αρχίζει από την ένταξή τους στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις προβλεπόμενες κρατήσεις (1,5% επί των συντάξιμων αποδοχών), ήτοι :

 • Όσοι θα υποβάλλουν αιτήσεις έως την 07/10/2022 αποκτούν πρόσβαση στις παροχές μετά την 08/04/2023

 • Όσοι θα υποβάλλουν αιτήσεις έως την 08/04/2023 αποκτούν πρόσβαση στις παροχές μετά την 09/10/2023.

 

Επισημαίνεται ότι, βάση των καταστατικών διατάξεων του Κλάδου Υγείας δυνατότητα διαγραφής έχουν μόνον όσοι εκ των ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α καθίστανται συνταξιούχοι.

5. Με άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 23-2 από 23-2-2022 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/1/105α από 27-6-2019 απόφασης της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και επανακαθορίζονται οι υφιστάμενες αλλά προβλέπονται και νέες παροχές του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. στα μέλη του, ως εξής:

 

Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. χορηγεί ειδική οικονομική παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής:

Ι. Ποσό 2.000 ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν.

ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης.

ΙΙΙ. Ποσό 4.000 ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων. Σε περίπτωση που οι ως άνω κατέλειπαν ενήλικα τέκνα, το άνω ποσό χορηγείται στα τελευταία. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς στο Ταμείο αιτήσεις.

β) τοποθέτησης προθέσεων τεχνητών μελών άκρων λόγω ακρωτηριασμού, αντικατάστασης και συντήρησης-service αυτών, των άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π., ποσό που αντιστοιχεί στα 2/3 του ποσού που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

γ) εμβολιασμού ανηλίκων έμμεσα ασφαλισμένων του κατά της μηνιγγίτιδας, ο οποίος εμβολιασμός πραγματοποιείται σε δύο (2) δόσεις, ποσό εκατό (100) ευρώ ανά δόση,

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται εμβολιασμός άνω των 2 δόσεων θα αποζημιώνονται από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. οι 2 εξ αυτών.

δ) ριζικής ή τροποποιημένης μαστεκτομής ή αφαίρεσης τμήματος του μαστού ασφαλισμένων του, λόγω κακοήθους παθήσεως (καρκίνος), ποσό οκτακοσίων (800) ευρώ ανά μαστό,

Η πρόσβαση στην παροχή περιλαμβάνει τους άμεσα ασφαλισμένους καθώς και τα έμμεσα μέλη.

ε) χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας ασφαλισμένων του με νοσηλεία σε ιδιώτη πάροχο, ποσό τριάντα (30) ευρώ ανά θεραπεία. Σε περιπτώσεις επαναχορήγησης της εν λόγω παροχής δεν μπορεί αυτή να υπερβεί συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δικαιούχο,

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ως άνω συνολικού ποσού της παροχής δεν υπάρχει δυνατότητα επαναχορήγησης εκ νέου. Η πρόσβαση στην παροχή περιλαμβάνει τους άμεσα ασφαλισμένους καθώς και τα έμμεσα μέλη.

στ) νοσηλείας ασφαλισμένων του σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για καρδιοχειρουργικές και παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ποσό μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ με την προσκόμιση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, πέραν του ποσού που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περιπτώσεις επαναχορήγησης της εν λόγω παροχής δεν μπορεί αυτή να υπερβεί συνολικά τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ανά δικαιούχο».

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ως άνω συνολικού ποσού της παροχής δεν υπάρχει δυνατότητα επαναχορήγησης εκ νέου.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

α. Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου στην Αττική, Πειραιά, Αχαΐα, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκη.

 • Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής (5%10%12,5% ή 25%) στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και των μελών αυτών και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου.

Το Ταμείο έχει συνάψει Συλλογικές Συμβάσεις Προμήθειας Φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης και Θεσσαλονίκης ώστε στους ασφαλισμένους που εμφανίζεται η ηλεκτρονική ένδειξη ασφάλισης στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους καθώς και του ποσοστού 50% (διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης φαρμάκου) στα φαρμακεία που ανήκουν στους ανωτέρω Συλλόγους.

 • Για τα νέα μέλη που θα ασφαλίζονται στον Κ.Υ.Υ.Α.Π., προερχόμενα από την τέως Χωροφυλακή, το δικαίωμα στην παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης θα αποκτάται εφόσον συμπληρωθεί η εξάμηνη συμμετοχή τους σε κρατήσεις και η ημερομηνία συνταγογράφησης είναι μεταγενέστερη αυτής. Η παροχή στη φαρμακευτική περίθαλψη δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

 

β. Αποζημίωση ποσοστού συμμετοχής φαρμάκου εκτός Φαρμακευτικών Συλλόγων.

 • Προκειμένου να καταβληθεί από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό συμμετοχής για φαρμακευτική περίθαλψη στους διαμένοντες σε περιοχές εκτός Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης και Θεσσαλονίκης και επιπλέον το ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου, ο ασφαλισμένος καταβάλλει στο φαρμακείο το ποσοστό συμμετοχής 5%10%12,5% ή 25% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθώς και τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου και στη συνέχεια αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Βερανζέρου 48 Αθήνα, Τ.Κ. 10438) τα σχετικά δικαιολογητικά (αίτηση, κοστολογημένη συνταγή συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη) ώστε να εκκαθαριστεί και πιστωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

 

Λοιπές παροχές συμπληρωματικές του Δημοσίου.

 • Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π αποζημιώνει τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του με ποσοστό συμμετοχής 15% επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου και αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

 • Προκειμένου να καταβληθεί από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό συμμετοχής στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών τους ο ασφαλισμένος αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Βερανζέρου 48 Αθήνα, Τ.Κ. 10438) τα σχετικά δικαιολογητικά (αίτηση, αντίγραφο του ηλεκτρονικά εκδιδόμενου παραπεμπτικού συνοδευόμενο από την πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του διαγνωστικού κέντρου) ώστε να εκκαθαριστεί και πιστωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

 

Παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης συμπληρωματικής του Δημοσίου.

 • Στη νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιώτες παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 10% είτε 30% επί του ποσοστού αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ (Κλειστό Ενοποιημένου Νοσήλιο – ΚΕΝ), αναλόγως του είδους νοσηλείας.

 • Προκειμένου να καταβληθεί από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. το ποσοστό συμμετοχής στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών τους ο ασφαλισμένος αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Βερανζέρου 48 Αθήνα, Τ.Κ. 10438) τα σχετικά δικαιολογητικά (αίτηση, βεβαίωση παροχών ΕΟΠΥΥ συνοδευόμενη από την πρωτότυπη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών της Κλινικής) ώστε να εκκαθαριστεί και πιστωθεί η δαπάνη στον τραπεζικό του λογαριασμό.

 

Επίδομα τοκετού

α. Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 700,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ. Οι νέοι ασφαλισμένοι προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην παροχή του επιδόματος τοκετού θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει εξάμηνη συμμετοχή στις κρατήσεις και η γέννηση του τέκνου να είναι μεταγενέστερη του εξαμήνου.

 

6. Οι αιτήσεις των υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη και επιθυμούν την ένταξή τους στον Κλάδο Υγείας, θα αποστέλλονται στον Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. μέσω POL ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, με καταληκτική ημερομηνία την 07/10/2022 για την 1η χρονική περίοδο και την 08/04/2023 για τη 2η χρονική περίοδο.

 

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο Φύλλου Μητρώου Υπηρεσίας, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι η ημερομηνία κατάταξης τους στην Ελληνική Αστυνομία, είναι μεταγενέστερη της 08/04/2007.

7. Όλες οι παροχές του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. προς τους ασφαλισμένους του καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 3 από 21-4-2022 εγκύκλιου ΤΑ.Π.Α.Σ.Α [Αρ. Πρωτ.: 1030/2/525] «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία. Τροποποίηση υφιστάμενων παροχών και ορισμός νέων.» παρούσας ενώ στο Παράρτημα ΙΙ επισυνάπτονται τα νέα σχετικά έντυπα για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Η εγκύκλιος, αναλυτικά, με τα νέα σχετικά έντυπα, καθώς και τα ήδη ισχύοντα, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. στη διεύθυνση : www.tapasa.gr

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ

Η μηνιαία κράτηση έχει οριστεί σε ποσοστό ενάμιση τοις εκατό (%) επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου. [άρθρο 1 περ. α΄ Φ.40425/25797/1654/03 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός ποσοστού κρατήσεων υπέρ του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων» (ΦΕΚ Β΄ 1954 /31-12-03)].

Παράδειγμα: Έστω ότι αστυνομικός έχει βασικό μισθό 1.709,00 ευρώ, επίδομα ειδικών συνθηκών 200,00 ευρώ και επίδομα τέκνων 70,00 ευρώ, ήτοι μηνιαίες τακτικές και συντάξιμες αποδοχές 1.984,00 ευρώ. Η μηνιαία κράτησή του, ανέρχεται σε 29,76 ευρώ.

Γίνεται αντιληπτό, σε σχέση με το σύνολο των προβλεπόμενων παροχών, ότι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο, οικονομικά αλλά και ’’ασφαλιστικά’’, η υποβολή αίτησης για ένταξη ως μέτοχος στον Κλάδο Υγείας.

Policenet.gr © | 2023 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis