Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
11:20 | 11/03/2023

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα για την ίδρυση σταθμών πλωτής αστυνόμευσης στον Εβρο, με σκοπό την αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών.

Δείτε τι προβλέπει η απόφαση

Διαβάστε επίσης

Άρθρο 1
Σύσταση Υπηρεσίας - Αποστολή
1. Συνιστώνται, ως Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικοί Σταθμοί Πλωτής Αστυνόμευσης, με αποστολή την εκτέλεση περιπολιών, ενεδρών, κατοπτεύσεων και επιχειρήσεων με τη χρήση πλωτών μέσων εντός των ποταμών και λιμνών της ηπειρωτικής χώρας και με σκοπό:


α. την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα από τα υδάτινα σύνορα και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο αλλοδαπών και την παράδοσή τους στις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες,
 

β. την επιτήρηση των λιμνών και ποταμών για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή κάθε παράνομης ενέργειας και σε συντρέχουσα περίπτωση τη σύλληψη των δραστών και την παράδοσή τους στις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες,
 

γ. την κατόπτευση της παρόχθιας περιοχής δικαιοδοσίας τους και τη διαβίβαση πληροφοριών στις αρμόδιες χερσαίες αστυνομικές Υπηρεσίες επί θεμάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος,
 

δ. την παροχή συνδρομής σε κάθε περίπτωση διακινδύνευσης ανθρώπινης ζωής, εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας,
 

ε. τη συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρμοδίων αρχών και εγκρίσεως του αρμόδιου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας και την παροχή συνδρομής σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α ́ 58),
 

στ. την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τηνασφάλεια της ναυσιπλοϊας.

2. Η αποστολή των Α.Σ.Π.Α. εκπληρώνεται με την εκτέλεση περιπολιών ενεδρών, κατοπτεύσεων και επιχειρήσεων είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της εκτέλεσης κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων. Το προσωπικό των Α.Σ.Π.Α. συμμετέχει, επίσης, σε κοινές επιχειρήσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών οργανισμών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας.
 

Άρθρο 2
Διοίκηση - Στελέχωση - Εξοπλισμός

1. Ως διοικητής των Α.Σ.Π.Α. τοποθετείται κατώτερος αξιωματικός γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του άρθρου 32 του π.δ. 141/1991 (Α ́ 58) και επιπλέον:

α. σχεδιάζει και αποφασίζει, βάσει των ισχυουσών διατάξεων και των εντολών των προϊσταμένων του, την καθημερινή επιχειρησιακή δραστηριότητα της Υπηρεσίας του,

β. ορίζει τη σύνθεση των πληρωμάτων των πλωτών μέσων της Υπηρεσίας του και εποπτεύει, κατευθύνει και ελέγχει τη δράση τους,
 

γ. συμμετέχει στο σχεδιασμό κοινών επιχειρησιακών δράσεων με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες,
 

δ. μεριμνά για τον ασφαλή ελλιμενισμό και φύλαξη των πλωτών μέσων της Υπηρεσίας του καθώς και τη φρούρηση των εγκαταστάσεών της,
 

ε. εισηγείται, ιεραρχικά, τρόπους μεθόδους και διαδικασίες για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας του,
 

στ. συντονίζει τη δράση των πλωτών μέσων της Υπηρεσίας του και αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνσή της σε περιπτώσεις σοβαρών αποστολών και καταστάσεων,


ζ. ελέγχει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτροπή ατυχημάτων, μεριμνά για την επαρκή εκπαίδευση
του προσωπικού της Υπηρεσίας του,
 

η. εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που ανατίθεται σ’ αυτόν από τις κείμενες διατάξεις ή κατόπιν εντολής των προϊσταμένων του.
 

2. Οι Α.Σ.Π.Α. στελεχώνονται από ένστολο προσωπικό και ο κυβερνήτης - χειριστής και το πλήρωμα των πλωτών μέσων, ορίζονται με διαταγή του διοικητή της Υπηρεσίας, κατόπιν ολοκλήρωσης σχετικής εκπαίδευσης ή κατοχής αντίστοιχης για κάθε πλωτό μέσο, απαιτούμενης άδειας.


3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους οι Α.Σ.Π.Α. διαθέτουν και χρησιμοποιούν τα αναγκαία επίγεια και πλωτά μεταφορικά και άλλα μέσα και τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ως αυτά κατανέμονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.


4. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Α.Σ.Π.Α., καθώς και στα καθήκοντα του προσωπικού αυτών, τα οποία δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας, ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 24/2015 Κανονιστική Διαταγή «Κανονισμός Λειτουργίας Πλωτών Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας» του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
 

Άρθρο 3
Ίδρυση - Έδρα - Υπαγωγή - Τοπική Αρμοδιότητα - Επιχειρησιακή δράση
 

1. Αστυνομικοί Σταθμοί Πλωτής Αστυνόμευσης του άρθρου 1 ιδρύονται και λειτουργούν, σύμφωνα με το
άρθρο 2, ως ακολούθως:

α. Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης (Α.Σ.Π.Α.) Φερών, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Φερών, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης,
 

β. Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης (Α.Σ.Π.Α.) Ορεστιάδας, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Ορεστιάδος του δήμου Ορεστιάδος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Ορεστιάδας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας.
 

2. Η τοπική αρμοδιότητα:
 

α. του Α.Σ.Π.Α. Φερών, περιλαμβάνει το υδάτινο τμήμα του ποταμού Έβρου που εκτείνεται εντός της εδαφικής δικαιοδοσίας του Τ.Σ.Φ. Φερών και

β. του Α.Σ.Π.Α. Ορεστιάδας, περιλαμβάνει το υδάτινο τμήμα του ποταμού Έβρου που εκτείνεται εντός της εδα-
φικής δικαιοδοσίας του Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας.


3. Τα Τ.Σ.Φ. Φερών και Ορεστιάδας, καθώς και οι λοιπές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, συνεργάζονται με τους Α.Σ.Π.Α., κατά λόγο αρμοδιότητας, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της αποστολής τους. Προς τούτο, με μέριμνα των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας εκπονούνται και υλοποιούνται σχέδια κοινής επιχειρησιακής δράσης, στο πλαίσιο του προγράμματος αντεγκληματικής πολιτικής, των ειδικότερων εντολών και οδηγιών της ηγεσίας του Σώματος και των δράσεων που αναπτύσσονται για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας.


4. Οι Διοικητές των Τ.Σ.Φ. Φερών και Ορεστιάδας, παρακολουθούν συνεχώς, εποπτεύουν, συντονίζουν και ελέγχουν τη λειτουργία, τη δράση και την αποτελεσματικότητα των Α.Σ.Π.Α. δικαιοδοσίας τους και μεριμνούν για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών ή άλλων προβλημάτων.


Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis