Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
1
09:40 | 04/02/2024

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση του κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη που προβλέπει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

 

Διαβάστε επίσης

Δείτε τι προβλέπει:

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 13, 41, της παρ. 3 του άρθρου 44 και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), ιδίως δε της παρ. 5 του άρθρου 2 αυτού,

δ. του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ε. της υπό στοιχεία 7017/7/236-α’/17.10.2023 κοινής απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, επί θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β’ 6125),

στ. της υπ’ αρ. 7017/7/242/05.01.2024 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα Νικολακόπουλο» (Β’ 68) και ιδίως της περ. γ του άρθρου 3 αυτής.

2. Την υπ’ αρ. 330/01-02-2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εδάφιο 5 της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

3. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της περ. γ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7017/7/236-α’/17.10.2023 (Β’ 6125) κοινής απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη

Η περ. γ’ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 7017/7/ 236-α’/17.10.2023 (Β’ 6125) κοινής απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Την έκδοση κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν τον διορισμό, την πρόσληψη, την τοποθέτηση, τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis