Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
4058678_intime
17:44 | 13/06/2024

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέο Προεδρικό Διάταγμα με τίτλο: "Σύσταση Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14)."

 

Διαβάστε επίσης

Δείτε τι προβλέπει:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των περ. α’, β’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως ισχύουν,

β) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

γ) των παρ. 7 του άρθρου 15, 5 του άρθρου 30 και 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73), όπως ισχύουν,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως προκύπτει από την 8000/1/2024/24-β/13.4.2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

3. Την 50/2024 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 178/2014

1. Η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. οι κατωτέρω αυτοτελείς κεντρικές υπηρεσίες:

αα. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων,

ββ. η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,

γγ. η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας,

δδ. η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,

εε. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,

στστ. η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων,

ζζ. η Διεύθυνση Υγειονομικού,

ηη. η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης,

θθ. η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας,

ιι. η Αστυνομική Ακαδημία και

ιαια. η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.».

2. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εγκληματολογικών Ερευνών, Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.».

3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«14. Στην Δι.Δ.Α.Π. υπάγονται απευθείας, ως προς το ειδικό αντικείμενο της επιχειρησιακής τους αποστολής, τα Τμήματα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών που λειτουργούν στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με εξαίρεση το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής Οργανωμένου Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του αντίστοιχου Γραφείου του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα Τμήματα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών δραστηριοποιούνται στη συλλογή και επιχειρησιακή διαχείριση πληροφοριών στις περιοχές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, αντίστοιχα, και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:».

4. Μετά το άρθρο 35Α του π.δ. 178/2014 προστίθεται άρθρο 35Β ως εξής:

«Άρθρο 35Β

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

1. H Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) εδρεύει στην Αττική και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχει διοικητική αυτοτέλεια και υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Εποπτεύεται, συντονίζεται, κατευθύνεται και ελέγχεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Η Δ.Α.Ο.Ε. στην περιοχή που έχει δικαιοδοσία ασκεί τις αρμοδιότητες αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας, αναφορικά με σοβαρά και οργανωμένα εγκλήματα, εγχώρια ή διασυνοριακά, καθώς και με υποθέσεις στις οποίες ερευνάται η δράση των μελών εγκληματικής οργάνωσης που εκτείνεται σε ευρύτερες περιοχές μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Αστυνομίας. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Δ.Α.Ο.Ε. είναι οι ακόλουθες:

α. η εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, εγχώριων ή διασυνοριακών,

β. η έρευνα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράλληλα με την έρευνα για τα βασικά αδικήματα,

γ. η παρακολούθηση της εξέλιξης και των τάσεων των σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων, εγχώριων ή διασυνοριακών, καθώς και η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων καταπολέμησής τους,

δ. η συνεργασία με Αρχές επιβολής του νόμου άλλων χωρών, στο πλαίσιο της ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα αντιμετώπισης των σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α.,

ε. η παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης στο προσωπικό των αρμόδιων περιφερειακών αστυνομικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων,

στ. η συνεργασία με άλλες κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλες αρχές και υπηρεσίες και ιδίως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.),

ζ. η συνεργασία με την EUROPOL, την INTERPOL και με συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας και άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, και

η. η αξιοποίηση πληροφοριών από όλες τις υπηρεσίες με αρμοδιότητα αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας της χώρας.

3. H Δ.Α.Ο.Ε., μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης σοβαρών εγκλημάτων, τα οποία, λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία ή εξειδικευμένη γνώση για την αποκάλυψη των δραστών και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως «σοβαρά εγκλήματα» νοούνται οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην περ. η’ της παρ. 17 του άρθρου 27 του παρόντος και ως «οργανωμένα εγκλήματα» ιδίως τα εγκλήματα του άρθρου 187 ΠΚ.

4. Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας ασφάλειας υποχρεούνται:

α. να ενημερώνουν τη Δ.Α.Ο.Ε. για όλα τα αδικήματα επί θεμάτων δημόσιας ασφάλειας, τα οποία τελέστηκαν στην περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική με αυτά πληροφορία,

β. να αποστέλλουν στη Δ.Α.Ο.Ε. παραχρήμα τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο της υπηρεσιακής τους αποστολής, αναφορικά με σοβαρά και οργανωμένα εγκλήματα, και

γ. να προβαίνουν σε συντονισμό με την καθ’ ύλην αρμόδια Υποδιεύθυνση της Δ.Α.Ο.Ε., στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση των ως άνω πληροφοριών.

5. Το προσωπικό της Δ.Α.Ο.Ε. κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν ενημέρωσης των Προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών και δύναται να αναζητά στοιχεία από άλλες κρατικές αρχές, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 1481/1984, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Η Δ.Α.Ο.Ε. διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις, με τα αντίστοιχα Τμήματα και Γραφεία: 

policenet

pd

εξάρθρωση και δίωξη των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των εκβιασμών και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας,

β. Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας,

γ. Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

10. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά Τμήματα, έχουν ως εξής:

α. Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας είναι αρμόδιο για:

αα. τις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής και προσβολών των εμβρύων των άρθρων 299, 300, 303, 304, 304Α, 306 και 307 Π.Κ. που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά των σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων,

αβ. τις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 322, 324 και 325 Π.Κ. που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά των σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων, και

αγ. τις υποθέσεις ληστειών της παραγράφου 2 του άρθρου 380 Π.Κ. που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά των σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας.

β. Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας είναι αρμόδιο για:

βα. τις υποθέσεις ληστειών, κλοπών, διαρρήξεων και κλοπών οχημάτων, καθώς και τις διακεκριμένες περιπτώσεις αυτών, των άρθρων 372, 374 και 380 Π.Κ. που έχουν διαπραχθεί από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, εγχώριες ή διασυνοριακές, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με συναρμόδιες διωκτικές αρχές επιβολής του νόμου άλλων χωρών,

ββ. τις υποθέσεις ληστειών, κλοπών, διαρρήξεων και κλοπών οχημάτων, καθώς και τις διακεκριμένες περιπτώσεις αυτών, των άρθρων 372, 374 και 380 Π.Κ., στις οποίες ερευνάται η δράση των μελών ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που εκτείνεται σε ευρύτερες περιοχές μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Αστυνομίας, και

βγ. την έρευνα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων παράλληλα με την έρευνα για τα ως άνω βασικά αδικήματα της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του.

γ. Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών είναι αρμόδιο για:

γα. τις υποθέσεις εκβιάσεων του άρθρου 385 Π.Κ. που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και

γβ. τις υποθέσεις τέλεσης λοιπών εγκλημάτων του Π.Κ. από μέλη των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό την εκβίαση.

11. Η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών είναι αρμόδια για την έρευνα, εξάρθρωση και δίωξη των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν τη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων και πολιτιστικών αγαθών και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων,

β. Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων,

γ. Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων.

12. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, κατά Τμήματα, έχουν ως εξής:

α. Το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων είναι αρμόδιο για:

αα. την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 323Α Π.Κ.,

αβ. τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 336 έως 353 Π.Κ.,

αγ. την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, σε συνεργασία με αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες, και

αδ. την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών που εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, σε συνεργασία με τις καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων είναι αρμόδιο για:

βα. τη δίωξη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης εμπορευμάτων και εμπορίας αντικειμένων ή άλλων ειδών, ιδίως των καυσίμων, των καπνικών ειδών και των όπλων, και

ββ. την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος και αφορούν, ιδίως, την παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων, τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

γ. Το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για:

γα. την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς,

γβ. τις υποθέσεις παράνομης διακίνησης, εμπορίας και κλοπής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων και

γγ. τις υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

13. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων είναι αρμόδια για την έρευνα, εξάρθρωση και δίωξη των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που αφορούν τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της περιουσίας, και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων,

β. Τμήμα Προστασίας Ατομικής Περιουσίας,

γ. Τμήμα Προστασίας Οικονομίας,

δ. Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης,

ε. Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων.

14. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ο.Ε.), κατά Τμήματα, έχουν ως εξής:

policenet

policenet

policenet

policenet

policenet

policenet

Policenet.gr © | 2024 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis